Strateegia

2021. aasta lõpuks valmis Keskkonnaameti strateegia aastateks 2022–2025. See koostati teadlikult mitte väga mahuka dokumendina – pigem ülevaatlikuna, et oleks kergesti hoomatav ja lihtsalt kasutatav.
Keskkonnaameti strateegia puu

Strateegia koosneb seitsmest osast:

 • missioon;
 • visioon;
 • väärtused;
 • strateegilised arengusuunad;
 • kriitilised edutegurid ja kompetentsid;
 • tegevused oluliste eesmärkide saavutamiseks;
 • tulemuslikkuse võtmenäitajad.

Tutvu 2021. aastal kinnitatud Keskkonnaameti strateegiaga:

Seenelised korvidega läbi rapsipõllu kõndimas metsa suunas

Missioon

Hoiame head keskkonda tulevastele põlvedele.

Visioon

Elurikas, puhta keskkonnaga, arenev ja hooliv Eesti.

Meie põhiväärtused

USALDUSVÄÄRSUS näitab meie ausust, sõltumatust, avatust ja järjepidevust. Selleks:

 • oleme oma seisukohtades ja väärtushinnangutes läbipaistvad, selged ja kindlad;
 • tugineme faktidele ning kasutame otsustamisel ja teavitustöö tegemisel parimat võimalikku oskusteavet;
 • oleme asjatundlikud, ausad, sõltumatud ja avatud;
 • käitume vastavalt kokkulepetele ja eetikanormidele ning oleme valmis muudatusteks;
 • võtame isikliku vastutuse ning tunnistame vajadusel oma vigu.

HOOLIVUS väljendab meie toetavat, tähelepanelikku ning austavat hoiakut looduse, enda ja teiste inimeste suhtes. Selleks:

 • oleme pühendunud elukeskkonna säilitamisele tulevastele põlvkondadele;
 • oleme inimlikud;
 • oleme abivalmid ning suhtleme klientidega personaalselt, püüdes leida parimat lahendust;
 • arvestame kõigi osapooltega ning pingutame eriarvamuste korral kesktee leidmise nimel.

TULEMUSLIKKUS viitab meie tegutsemise mõjususele. Selleks:

 • seame oma tegevustele eesmärke koos teiste oluliste osapooltega;
 • tegutseme süstemaatiliselt mõju ja tulemuse saavutamiseks, analüüsime riske ja prioriseerime tegevusi;
 • oleme tulemustele ja lahendustele orienteeritud ning viime asjad viivitusteta lõpuni;
 • rakendame loovat mõtlemist lahenduste leidmisel ning kriitilist mõtlemist tegevuste hindamisel;
 • oleme lahenduste leidmisel loovad ning tegevuste hindamisel konstruktiivselt kriitilised.

KOOSTÖÖTAHE väljendab meie ehtsat kavatsust teistega koos tegutseda. Selleks:

 • jagame teadlikult informatsiooni oluliste osapooletega;
 • kaasame partnereid ja kolleege otsustamisse piisavalt vara; 
 • julgeme oma ootusi ja huvisid selgelt väljendada;
 • loome eriarvamuste korral tingimused konstruktiivseks aruteluks;
 • mõistame, et koostöö on kõige tõhusam viis jõuda parima lahenduseni.

Strateegilised arengusuunad ja olulised edutegurid

Keskkonnaameti strateegilised arengusuunad on:

 1. keskkonnasäästlik areng;
 2. väärtustatud partnerlus ja mugavad e-teenused;
 3. lõimitud teenused;
 4. asjatundlikud ja motiveeritud inimesed;
 5. piisavalt rahastatud ja jätkusuutlik organisatsioon​.

Nende arengusuundade all on nimetatud 16 eesmärki koos tegevustega nende saavutamiseks ja näitajatega, millega eesmärkide saavutamist hinnata.

Meie olulised edutegurid eesmärkide saavutamiseks on:

 1. mõjus ennetustegevus;
 2. lihtsad, kiired ja mugavad teenused;
 3. ühtne ja koostöötahteline Keskkonnaamet;
 4. jätkusuutlik Keskkonnaamet.

Loe ka Keskkonnaameti varasemat arengukava:

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on käivitunud keskkonnavaldkonna arengukava KEVAD koostamine, mis seob üheks kõik senised väiksemad arengukavad. KEVAD valmib 2022. aasta jooksul.

Viimati uuendatud 03.01.2022