Strateegia

Keskkonnaameti strateegia tugineb keskkonnavaldkonna riiklikes ja rahvusvahelistes strateegiates ning arengukavades sõnastatud eesmärkidele.

2021. aasta jooksul valmib Keskkonnaameti strateegia. On kokku lepitud, et see ei tule väga mahukas dokument, pigem ülevaatlik, et oleks kergemini hoomatav ja lihtsalt kasutatav.

Strateegia koosneb seitsmest osast:

  • missioon;
  • visioon;
  • väärtused;
  • strateegilised eesmärgid ja arengusuunad;
  • kriitilised edutegurid ja võtmekompetentsid;
  • võtmetegevused oluliste eesmärkide saavutamiseks;
  • tulemuslikkuse võtmenäitajad.


Praeguseks on juba kokku lepitud Keskkonnaameti põhiväärtused. Muud strateegia osad on veel kavandi staatuses ja nende üle arutelud käivad.

Loe Keskkonnaameti arengukava:

Seenelised korvidega läbi rapsipõllu kõndimas metsa suunas

Meie põhiväärtused

USALDUSVÄÄRSUS näitab ausust, sõltumatust, avatust ja pädevust.
HOOLIVUS väljendab toetavat, tähelepanelikku ning austavat hoiakut looduse, enda ja teiste inimeste suhtes.
TULEMUSLIKKUS viitab tegutsemise mõjususele.
KOOSTÖÖTAHE väljendab ehtsat kavatsust teistega koos tegutseda.

Missioon

Hoiame head elukeskkonda tulevastele põlvedele.

Hea elukeskkonna tagame koos elanike, arendajate ja kõigi partneritega, arendades loodushoidu ja kaitstes elurikkust.

Visioon

Elurikas, arenev ja hooliv Eesti.

Viimati uuendatud 18.06.2021