Eelarve ja riigihanked

Siit leiate viiteid Keskkonnaameti eelarve ja riigihangetega seonduva kohta.

Majandusteave

Teave riigieelarve ning selle liigenduste kohta on leitav Rahandusministeeriumi veebilehel.

Üldnformatsioon Keskkonnaameti eelarve (sh koostamise alused, eelnõud, seletuskirjad jmt) kohta

Keskkonnaamet eraldiseisvat majandusaasta aruannet ei koosta. Raamatupidamise seaduse (§ 2 lg 4) kohaselt on riigi raamatupidamiskohustuslaseks Keskkonnaministeerium oma valitsemisala ulatuses. Keskkonnaamet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus ehk riigiraamatupidamiskohustuslase üksus (Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 1 lg 5 ja § 12 lg 5).

Raamatupidamise seaduse (§ 14 lg 1 ja § 37 lg 1) alusel on kohustatud majandusaasta aruande koostama riigi raamatupidamiskohustuslane.

Keskkonnaameti kinnitatud eelarvega saab tutvuda siin:

Riigihanked

Keskkonnaameti riigihankeid korraldab 2018. aastast vabatahtlik keskne hankija Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Vabatahtliku keskse hankimise raames on Keskkonnaametil võimalik tellida RTK-lt riigihangete korraldamise tugiteenust hangete standardtoimemudeli järgi.

Tutvu 31. detsembril 2020 kinnitatud Keskkonnaameti riigihangete korraga:

Teavet Riigi Tugiteenuste Keskuses riigihangete korraldamise, hankeplaani, riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korra kohta leiab siit.

Rohkem teavet leidub ka riigihangete registrist. 

Viimati uuendatud 01.10.2021