Korruptsiooni ja huvide konflikti ennetamine. Vihjed

Keskkonnaamet peab oluliseks huvide konflikti vältimist. Uue organisatsioonina on alustatud sisekontrolli süsteemi analüüsiga. Väga oluliseks peetakse ennetustööd oma töötajate teadlikkuse suurendamiseks.

Tulenevalt korruptsioonivastasest seadusest peab Keskkonnaamet tagama oma ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse ja kohustustest kinnipidamise kontrolli. Tegemist on järjepideva ülesandega.

Huvide konflikti vältimine on avalikus sektoris oluline, sest tuvastamata konfliktid ja vastuolulised rollid võivad mõjutada ametnike eetilisust, otsuste kvaliteeti ja ka organisatsiooni laiemalt. Huvide konflikti tulemuseks võib olla ka korruptiivne tegu. Keskkonnaamet peab huvide konfliktide ennetamisega ja  korruptsioonivaldkonna teadlikkuse tagamisega seotud ennetustööd oluliseks. 

Uue organisatsioonina on alustatud sisekontrolli süsteemi analüüsiga. Oleme tegelemas nende protsesside ja tegevuste kaardistamisega, millega kaasnevad suuremad korruptsiooniriskid. Luubi alla võetud ja hinnatud saab kogu tegevuse reeglitele vastavus. Eesmärgiks on tõhus kontrollikeskkond, kus rakendatakse ennetusmeetmeid korruptsiooniriskide maandamiseks.

Juhul, kui Sul on teavet tuvastamata huvide konflikti olukorra, toimingupiirangu rikkumise või ametniku ebaeetilise käitumise kohta, saada teade vihje@keskkonnaamet.ee.

Soovi korral saab vihje saata anonüümselt ning vajadusel anname pöördujale tagasisidet.

  • Keskkonnaametis korraldavad sisekontrolliga seonduvaid tegevusi peadirektori otsealluvuses sisekontrolli juht Mare Mark ja sisekontrolli nõunik Antero Männik.  
     
  • Kõrvuti plaanilise tööga on sisekontrollil täita oluline roll nõustajana ja kontaktisikuna. Seda nii asutusesiseses kui välises vaates. Pöörduda võib kõikvõimalikel teemadel.
     
  • Kindlasti tuleks sisekontrolliga ühendust võtta juhul, kui on teavet, mis viitab korruptiivsele teole või on tõusetunud muu tõsine teenistusalase süüteo kahtlus või ametnikueetika rikkumise kahtlus. Soovi korral tagatakse anonüümsus. 

Keskkonnaamet kuulub Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse ja siseauditi funktsiooni asutuses täidab Keskkonnaministeeriumi siseauditi osakond. Keskkonnaministeeriumi siseauditi osakond teeb kontrollitoiminguid kogu valitsemisalas.

Keskkonnaameti sisekontrolli kontaktid

Mare Mark

Sisekontrolli juht

Antero Männik

Sisekontrolli nõunik

Keskkonnaametis kehtib korruptsiooni suhtes nulltolerants 

Ausus on meie põhiväärtus, mida tagamata ei saaks Keskkonnaamet olla usaldusväärne riigiasutus.

Ühe olulise meetmena on Keskkonnaametis kehtestatud ametiisikute huvide avaldamise kohustus. Eesmärk on teadvustada deklarantide ametikohustuste täitmist mõjutada võivad huvid ning muuta need kontrollitavaks. Vastav kohustus on umbes 2/3 KeA teenistujate koguarvust.

Keskkonnaameti ametiisikud teevad ja osalevad väga paljudes otsustes ning toimingutes, kus põrkuvad paljude osapoolte sageli vastandlikud huvid. Seetõttu on väga oluline, et Keskkonnaameti töötajad saavutaksid piisava korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse ja hoiaksid oma teadmised ajakohasena. Lisaks võib kõne alla tulla ka ametnike mõjutamine, mis on samuti tähelepanu vajav küsimus. 

Teadlikkus tagatakse ja hoitakse ajakohasena läbi sisekoolituste ja juhendmaterjalide. Kõik Keskkonnaameti töötajad peavad läbima e-koolituse „Korruptsiooni ja huvide konflikti vältimine avalikus sektoris“, mis annab vajalikud baasteadmised ja -oskused. 
 

Keskkonnaamet usub siiralt oma töötajate aususesse, missioonitundesse ja parimatesse kavatsustesse.

Juhul, kui kellelgi on teavet juhtumitest, kus Keskkonnaameti teenistuja on tegutsenud ebaseaduslikult, palume sellest kindlasti teada anda Keskkonnaameti sisekontrollile või õiguskaitseorganitele.

Lobistidega kohtumine

Alates 1. maist 2021 peetakse Eesti riigis avalikult arvestust ka kõrgemate riigiametnike kohtumistest lobistidega.

Keskkonnaametis on nende kohtumiste avaldamise kohustus peadirektoril ja peadirektori asetäitjatel. 

Keskkonnaameti kohtumised lobistidega

Vaata lähemalt Keskkonnaameti kohtumisi lobistidega. 

Loe lähemalt
Lobistidega suhtlemise hea tava

Loe lobistidega suhtlemise heast tavast ametnikele lähemalt Riigikantselei kodulehelt. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 12.08.2021