Sadama jäätmekava

Laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava ehk teisisõnu sadama jäätmekava eesmärk on tagada laevadel tekkinud jäätmete nõuetekohane käitlemine sadamas. Selle koostab ja rakendab sadama pidaja. Lisaks kehtivale sadama jäätmekavale, peab sadamal olema reostustõrjeplaan.

2021 aasta 10. mai seisuga on Eestis 228 sadamat, millest:

 • 48 sadamat osutavad sadamateenuseid sõltumata veesõiduki suurusest;
 • 75 sadamat osutavad sadamateenuseid vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)

Täpsemad nõuded sadama reostustõrjeplaani sisu ja reostustõrjetehnika kohta leiab Vabariigi Valitsuse määrusest ning reostustõrjeplaan esitatakse iga viie aasta järel Keskkonnaministeeriumile.

Sadama jäätmekava võib koostada piirkondlikult kõigi sadamate osalusel, kuid tingimusel, et vastuvõtuseadmete vajadus ja nende olemasolu täpsustatakse kavas iga sadama puhul eraldi.

Sadama jäätmekava esitatakse Keskkonnaametile heakskiitmiseks vastavalt sadamaseadusele:  

 • enne sadama registreerimist sadamaregistris;
 • enne olemasoleva sadama jäätmekava rakendamist;
 • vähemalt iga kolme aasta järel;
 • pärast olulisi muudatusi sadama töös.

Sadama jäätmekava saadetakse Keskkonnaametile aadressil info@keskkonnaamet.ee 

  Menetlemine 

  • Keskkonnaamet kontrollib 30 päeva jooksul sadamaseaduse § 26 lg 4 kohaselt jäätmekavaga esitatud andmeid. 
  • Puuduste korral esitab Keskkonnaamet sadama pidajale täpsustamist vajavad asjaolud ning annab uue tähtaja täienduste esitamiseks.
  • Nõuetele vastava sadama jäätmekava hinnangu esitab Keskkonnaamet ametliku kirjaga.

  Vaata ka

  Sadama jäätmekava peab sisaldama järgnevaid punkte:

  • sadama vastuvõtuseadmete vajaduspõhine hinnang, arvestades sadamat külastavate laevade vajadusi;

  • sadama vastuvõtuseadmete liigid/tüübid ja võimsuse kirjeldus;

  • laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ja kogumise protseduuride kirjeldus;

  • vajaduse korral eelkäitlemise seadmete ja protsesside kirjeldus;

  • laevaheitmete ja lastijäätmete kogumise eest võetavate tasude süsteemi kirjeldus;

  • sadama vastuvõtuseadmete puudustest teatamise kord;

  • infovahetuse korraldus sadama pidaja, sadamaehitise kasutajate, jäätmekäitlejate ja teiste sadama jäätmekäitlusega seotud isikute vahel;

  • vastuvõetavate ja käideldavate laevaheitmete liigid ja kogused;

  • vastuvõetavate laevaheitmete ja lastijäätmete kogust näitavate meetodite kirjeldus;

  • viited laevaheitmete üleandmist reguleerivatele õigusaktidele ja laevaheitmete üleandmise protseduuride kokkuvõte;

  • kava rakendamise eest vastutava isiku või isikute kontaktandmed;

  • sadama vastuvõtuseadmete tegelikku kasutust näitavate meetodite kirjeldus;

  • laevaheitmete ja lastijäätmete edasise töötlemise kirjeldus.

  • Laevajäätmete vastuvõtjal peab olema jäätmeseaduse kohane keskkonnakaitseluba. Seejuures võib sadama pidaja sõlmida lepingu vastava teenuse osutajaga.
  • Laevajäätmete vastuvõtja koostab ja esitab vastuvõetud laevaheitmete ja lastijäätmete kohta aruande jäätmeseaduse § 117 kohaselt.
  • Esitatud laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kavadega tutvu Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.

  Sadamate haldamisel arvesta merevee erikasutuse tingimustega, rohkem infot loe Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna kaitse veebilehelt

  Küsimuste korral pöördu:

  Ave Jalakas

  peaspetsialist

  Viimati uuendatud 15.10.2021