Sadama jäätmekava

Laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava (endise nimega laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ning käitlemise kava) ehk teisisõnu sadama jäätmekava eesmärk on tagada laevadel tekkinud jäätmete nõuetekohane vastuvõtmine ja üleandmine sadamas. Selle koostab ja rakendab sadama pidaja. Lisaks kehtivale sadama jäätmekavale, peab sadamal olema reostustõrjeplaan.

2021 aasta detsembri seisuga on Eestis 230 sadamat, millest:

 • 47 sadamat osutavad sadamateenuseid sõltumata veesõiduki suurusest;
 • 76 sadamat osutavad sadamateenuseid vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele (väikesadam)

Täpsemad nõuded sadama reostustõrjeplaani sisu ja reostustõrjetehnika kohta leiab Vabariigi Valitsuse määrusest ning reostustõrjeplaan esitatakse iga viie aasta järel Keskkonnaministeeriumile.

Sadama jäätmekava võib koostada piirkondlikult kõigi sadamate osalusel, kuid tingimusel, et vastuvõtuseadmete vajadus ja nende olemasolu täpsustatakse kavas iga sadama puhul eraldi.

Sadama jäätmekava esitatakse Keskkonnaametile heakskiitmiseks vastavalt sadamaseadusele:  

 • enne sadama registreerimist sadamaregistris;
 • enne olemasoleva sadama jäätmekava rakendamist;
 • vähemalt iga viie* aasta järel; (alates 13.01.2019 heaks kiidetud kavast)
 • pärast olulisi muudatusi sadama töös.

Sadama jäätmekava saadetakse kirjalikult allkirjastatult Keskkonnaametile Sadamaregistri vahendusel.

  Menetlemine 

  • Keskkonnaamet kontrollib 30 päeva jooksul sadamaseaduse § 26 lg 4 kohaselt jäätmekavaga esitatud andmeid. 
  • Puuduste korral esitab Keskkonnaamet sadama pidajale täpsustamist vajavad küsimused ning annab uue tähtaja täienduste esitamiseks.
  • Nõuetele vastava sadama jäätmekava heakskiitmise hinnangu esitab Keskkonnaamet ametliku kirjaga.

  Vaata ka

  Sadama jäätmekava peab sisaldama järgnevat:

  • sadama vastuvõtuseadmete vajaduse hinnang, arvestades sadamat külastavate laevade vajadusi;

  • sadama vastuvõtuseadmete liigid ja võimsuse kirjeldus ning asukoht*; (välisriigi veesõidukeid teenindaval sadamal teave ka inglise keeles)

  • laevajäätmete vastuvõtmise ja kogumise protseduuri(de) kirjeldus; (välisriigi veesõidukeid teenindaval sadamal teave ka inglise keeles)

  • jäätmete eeltöötlemise seadmete ja protsesside kirjeldus;

  • laevajäätmete vastuvõtmisega seotud kulude katmise süsteemi kirjeldus ja tasude suurus*; (välisriigi veesõidukeid teenindaval sadamal teave ka inglise keeles)

  • sadama vastuvõtuseadmete puudustest teatamise kord;

  • sadama jäätmekava muutmise konsulteerimise kord*; 

  • vastuvõetud ja käideldud laevajäätmete liigid ja kogused; (välisriigi veesõidukeid teenindaval sadamal teave ka inglise keeles)

  • vastuvõetavate laevajäätmete kogust näitavate meetodite kirjeldus;

  • viited laevajäätmete üleandmist reguleerivatele õigusaktidele ja laevajäätmete üleandmise protseduuride kokkuvõte;

  • kava rakendamise eest vastutava isiku või isikute kontaktandmed; (välisriigi veesõidukeid teenindaval sadamal teave ka inglise keeles)

  • sadama vastuvõtuseadmete tegelikku kasutust näitavate meetodite kirjeldus;

  • laevajäätmete edasise töötlemise kirjeldus.

  Laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava SadS § 26 lõige 4 kõiki nõudeid ei kohaldata väikesadamale:

  1. kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid (Sadamaregistris kehtivate andmete alusel);
  2. mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga (tutvu kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjaga);
  3. mille sadama pidaja on taganud, et sadamasse saabunud väikelaevu teavitatakse õigeaegselt laevajäätmete vastuvõtmise ja üleandmise korrast (protseduuri kirjeldus).

  Vabastatud on need väikesadamad, kes on saatnud Keskkonnaametile punktides 1–3 tingimustele vastavuse teavituse ning saanud Keskkonnaameti sellekohase kirjaliku hinnangu (SadS § 26 lõige 7). 

  "Väikesadama laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise teavitus" saatke Keskkonnaametile info@keskkonnaamet.ee aadressil.

  • Laevajäätmete vastuvõtjal peab olema vastavasisuline keskkonnakaitseluba jäätmeseadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Seejuures võib sadama pidaja sõlmida lepingu vastava teenuse osutajaga. Keskkonnakaitseloa olemasolu saab kontrollida Keskkonnaameti infosüsteemist KOTKAS: https://kotkas.envir.ee/ 
  • Laevajäätmete vastuvõtja koostab ja esitab vastuvõetud laevajäätmete kohta aruande jäätmeseaduse § 117 kohaselt.
  • Heaks kiidetud laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kavadega saab tutvuda Sadamaregistris.

  Sadamate haldamisel arvesta merevee erikasutuse tingimustega, rohkem infot loe Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna kaitse veebilehelt

  Küsimuste korral pöördu:

  ___

  peaspetsialist

  Viimati uuendatud 04.01.2022