Ehitamise kooskõlastamine

Kavandatav ehitustegevus tuleb teatud juhtudel kooskõlastada ka Keskkonnaametiga. Selleks võivad olla erinevad põhjused ning käesolev leht annab ülevaate, millal tuleb Keskkonnaameti poole pöörduda kooskõlastuse saamiseks, millal arvamuse küsimiseks ning kas alati üldse tuleb ehitamist Keskkonnaametiga kooskõlastada.

Keskkonnaamet lähtub oma tegevustes põhimäärusest. Keskkonnaministri 30.09.2020 määruse nr 47 „Keskkonnaameti põhimäärus“ § 7 lõike 2 punkti 3 kohaselt annab Keskkonnaamet kooskõlastusi ja nõusolekuid õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras. 

Ehitusseadustiku (EhS) § 42 lõike 7 punkt 1 sätestab, et pädev asutus esitab ehitusloa eelnõu vajaduse korral kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud ehitusloa taotluse esemega.

Seega tuleb enne kooskõlastama asumist välja selgitada, kas konkreetse taotlusel on puutumus Keskkonnaameti pädevusse jäävate teemadega või mitte. 

Neljarealise Tallinn-Tartu maantee ehitus. Viadukt. Foto: Piret Eensoo

Keskkonnaamet kooskõlastab taotlusi, mis on:

 • seotud Keskkonnaameti valitseda olevate kaitstavate loodusobjektidega (alus: looduskaitseseaduse (LKS) § 14 lõige 1 punktid 6-8). Täpsema info leiad "Planeerimine ja ehitamine" alt.

 • puurkaevu või -augu ehitusloa taotlusi ja lammutamise ehitusprojekte (alus: ehitusseadustiku § 126 lõige 1, § 128 lõige 2). Täpsema info leiad "Puurkaevud ja heitvesi" alt.

 • paisu projekteerimistingimuste ja ehitusloa eelnõusid (alus: veeseaduse § 174 lõige 2). Täpsema info leiad "Paisud ja paisutamine" alt. 

 • maaparandussüsteemide projekteerimistingimuste eelnõusid, ehitusprojekte, ehitusloa eelnõusid ja uuendusprojekte, kui:

  • tegevus toimub essvoolul (veekogul), mis kuulub LKS § 51 lõike 2 alusel kehtestatud lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse;

  • tegevuskoht asub kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis;

 • ehitusteatise või ehitusloa kohustuseta ehitise püstitamine, kui tegemist on sihtkaitsevööndis uute ehitiste püstitamise ja piiranguvööndis ehitise, kaasa arvatud ajutise ehitise püstitamisega, kui kaitse-eeskirjaga ei sätestata teisiti (alus: LKS § 30 lõige 2 punkt 3, § 31 lõige 2 punkt 8)

Ülejäänud juhtudel puudub kohustus Keskkonnaameti poole pöördumiseks ning Keskkonnaametil ei ole ka õigust ehitamisega seonduva kooskõlastamiseks.

Keskkonnaametilt tuleb küsida arvamust järgmistel juhtudel 

 • riigi poolt korrastatavate eesvoolude võimalike hoiutöödest teavitamine (alus: maaparandusseaduse § 44 lõige 4)

 • hoonestusloa taotlus ja eelnõu tuleb saata Keskkonnaametile arvamuse andmiseks veeseaduses sätestatud juhtudel.

Mõistlik oleks Keskkonnaameti arvamust küsida projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmisel ka siis, kui:

 • on esitatud loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanek või algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses

Tuleb arvestada LKS § 8 lõikega 6 – kui on esitatud loodusobjekti kaitse alla võtmise ettepanek või algatatud kaitse alla võtmise menetlus LKS § 9 lõike 1 tähenduses, siis on haldusorganil, kellele on esitatud taotlus haldusakti andmiseks, mis võib mõjutada ettepanekus nimetatud loodusobjekti seisundit, õigus peatada haldusakti andmise menetlus. See tähendab, et LKS § 14 lõike 1 punktid 6-8 otseselt ei laiene projekteeritavatele kaitstavatele aladele, kuid sellistel aladel on põhjendatud projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmisele eelnevalt küsida Keskkonnaametilt arvamust.

 • sõltuvalt rajatava ehitise mastaabist, iseloomust ja mõjust teatud juhtudel, kui kavandatakse ehitist kaitstava ala piirile ning ehitise mõju (nt läbi alale suunatavate heidete võihäiringute, muutuste veerežiimis, vaadete sulgemise) võib ulatuda kaitstavale alal

Sellisel juhul on projekteerimistingimuste ja ehitusloa eelnõu arvamuse andmiseks esitamisel eesmärgiks saada ka sisendit, kas võib olla tegemist KeHJS § 3 lõike 1 punkti 2 reguleerimisalasse kuuluva tegevusega, millele tuleb rakendada KeHJS kohast KMH eelhindamist (ning vajadusel täiemahulist KMH protsessi).

 • tegevust kavandatakse

  • I kaitsekategooria liigi leiukohas,

  • tegevusega võib kaasneda II kaitsekategooria taime- ja seeneliikide kahjustamine LKS § 55 lõige 7 mõttes või

  • võib olla tarvilik kaitsealuse liigi ümberasustamine LKS § 58 lõike 6 alusel,

  • tegevuse tulemusena võib hävida kogu III kaitsekategooria liigi see elupaik LKS § 55 lõike 8 mõttes

LKS § 4 lõike 1 punkti 3 kohaselt on kaitstavad loodusobjektid ka kaitsealused liigid ja kivistised. LKS § 14 lõige 1 ei sea kaitsealuste liikide ja kivististe leiukohtades otsest kohustust kooskõlastada projekteerimistingimuste, ehituslubade ja kasutuslubade väljastamine Keskkonnaametiga. Küll aga seavad LKS 8. peatükk ja § 65 mitmeid tingimusi liikide ja kivististe kaitseks, mille järgimist peavad tagama konkreetsete tegevuste teostajad või selleks vajalike lubade andjad; teatud konkreetsed tegevused (mis võivad olla otseselt seotud projekteerimistingimuste, ehitusloa või erijuhtudel juhul ka kasutusloaga) on lubatud üksnes Keskkonnaameti nõusolekul. Projekteerimistingimuste või ehitusloa andmisel tuleb seega liigi- ja kivististe kaitsenõuetega arvestada ja siingi võib olla põhjendatud Keskkonnaametilt arvamuse küsimine. Kindlasti soovitame Keskkonnameti võimalikult varast kaasamist, kui projekteerimistingimuste või ehitusloaga seotud tegevust kavandatakse I kaitsekategooria liigi leiukohas, tegevusega võib kaasneda II kaitsekategooria taimeliikide kahjustamine LKS § 55 lõike 7 mõttes või hävida kogu III kaitsekategooria liigi see elupaik LKS § 55 lõike 8 mõttes või võib olla tarvilik kaitsealuse liigi ümberasustamine LKS § 58 lõike 6 aluse.

 • tegemist on ranna või kaldaga 

LKS § 5 lõike 3 kohaselt ei ole rand või kallas, mida kaitstakse LKS-i alusel, kaitstav loodusobjekt. See tähendab, et LKS 6. peatükis toodud piiranguid (sh LKS § 38 lõike 3, § 38 lõigete 4 ja 5 erisuste rakendumine) peab järgima eelkõige projekteerimistingimusi või ehitusluba väljastav asutus ning nende väljastamist ei pea Keskkonnaametiga kooskõlastama. Kuna antud valdkonnas on palju tõlgendamisvõimalusi, on rannal ja kaldal projekteerimistingimuste või ehitusloa andmisel koostöö Keskkonnaametiga keerukamatel juhtudel samuti oodatud).

 • muud erijuhud, tuues välja, mis küsimuses või valdkonnas Keskkonnameti arvamust soovitakse.

Viimati uuendatud 04.08.2021