Teenused

Kiirguskaitse büroo ja kiirgusseire büroo ülesanneteks on tagada inimese ja keskkonna ohutus ioniseeriva kiirguse võimaliku kahjuliku toime eest. Selleks pakub Keskkonnaamet oma põhitegevusega seotud kiirgusohutust tagavaid tasulisi teenuseid.

Pakutavate teenuste loetelu on leitav alljärgnevast menüüst

Laboratoorsed analüüsid

Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna laboratooriumi tegevuse eesmärgiks on läbi viia riikliku kiirgusseire programmi raames kogutud proovide analüüse ning pakkuda laborianalüüside teenust. 

Laboratoorium on akrediteeritud katselaborina, vastates gamma-spektromeetrilise analüüsi valdkonnas ISO 17025:2017 nõuetele (tunnistus nr L175). Kvaliteedi tagamise ja kontrolli eesmärgil võtab laboratoorium regulaarselt osa rahvusvahelistest vōrdlusanalüüsidest.

Tellimuste ja lepingute alusel analüüsitakse peamiselt:

 • ehitusmaterjale (Ra-226, K-40, Th-232, Cs-137);
 • vett (summaarne alfa ja beeta aktiivsus, Cs-137, H-3, Ra-226, Ra-228, Sr-90, Rn-222);
 • toiduaineid (Cs-137, Cs-134, Sr-90);
 • taimseid materjale (Cs-137, Cs-134, Sr-90, Ra-226);
 • pinnast (Cs-137, Ra-226, K-40, Th-232).

Gamma-spektromeetrilisel analüüsi meetodil määratakse erinevatest proovidest ka teisi radionukliide, mille kohta täpsemat infot saab laboratooriumist.

Analüüsi tellimiseks on vajalik:

1. Vormistada tellimuskiri Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonnale, kus on kirjas:

 • tellija andmed: tellija nimi, registrikood või isikukood, kontaktaadress, -isik ja -telefon ning mõõtetulemuste ja arve edastamiseks e-posti aadress (mõõtetulemuste posti teel saamiseks lisada vastav info);
 • analüüsiks toodava proovi/materjali nimetus (kui soovitakse tulemust võõrkeeles, siis ka analüüsitava proovi /materjali võõrkeelne nimetus);
 • millist analüüsi soovitakse tellida;
 • mõningatel juhtudel ka proovivõtu kuupäev ja kellaaeg (vajalik näiteks Rn-222 sisalduse määramisel joogivees);
 • kui tellija peab vajalikuks, siis ka proovivõtu koha andmed.

Tellimuskirja näidis: 

2. Helistada laboratooriumisse või saada e-kiri,

et kooskõlastada:

 • analüüsiks vajalik proovi kogus (sõltub millist analüüsi tellitakse);
 • millises taaras proov tuua (näiteks vee proovides Rn-222 sisalduse määramiseks väljastab laboratoorium eelnevalt spetsiaalse pudeli, proovivõtu juhendi ning vajalikud vahendid);
 • ehitusmaterjalide puhul proovide peenestusaste (kivimaterjali tüki suurus ei tohiks ületada 5 mm);
 • analüüsi tähtaeg (erinevatel analüüsidel on erinevad tähtajad).

3. Edastada proov koos tellimiskirjaga laboratooriumisse:

 • Kopli 76, 10416 Tallinn
 • Avatud E-N 8.30 - 16.30, R 8.30 - 14:00

Analüüsitulemused ja arve edastatakse e-posti teel, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tulemused väljastatakse pärast arve tasumist.

 • Isikudosimeetrite mõõtmine

Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo osutab isikudosimeetrite mõõtmise teenust termoluminestsents meetodil, kasutusel on kogukeha- ja sõrmusdosimeetrid. Termoluminestsentsdosimeetriline meetod põhineb mõnede lisanditega anorgaaniliste ainete omadusel pärast ioniseeriva kiirgusega kiiritamist ning kuumutamist luminestseeruda. Luminestsentsi intensiivsus korreleerub nimetatud ainete poolt neelatud ioniseeriva kiirguse doosiga. Luminestsentsi intensiivsuse alusel arvutatakse isikudoosi ekvivalent Hp(d).

 Hp(d) on doosiekvivalent inimkeha pehmes koes etteantud punkti all, sügavusel d. Vastavalt keskkonnaministri 18.11.2016 määrusele nr 54 kasutatakse sügavust d=10 mm suure läbitungimisvõimega kiirguse puhul ja d=0.07 mm väikese läbitungimisvõimega kiirguse puhul. Välisest kiiritusest saadav efektiivdoosi komponent on võrdsustatav isikudoosi ekvivalendiga Hp(10).

Isikudooside dosimeetrite mõõtmiseks on kiirgusseire büroos kasutusel termoluminestsentsdosimeetrid (TLD) LiF detektoritega ning RADOS TLD süsteem:

 • mõõteala: beeta- ja gammakiirgus;
 • mõõdetav suurus: isiku doosiekvivalent Hp(10), Hp(0,07);
 • mõõteühik: mSv (millisiivert);
 • mõõtepiirkond: 0,01 mSv-10 Sv;
 • energeetiline skaala: 30 keV-2 MeV;
 • madalaim määramispiir: 0,01 mSv.

Keskkonnaametis kiirgustöötajate isikudooside seire ehk isikudosimeetrite mõõtmine termoluminestsents meetodil on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud EN ISO/IEC 17025:2005 nõuete järgi alates 2005. a. (tunnistus nr 175).

Kiirgustöötajate isikudooside seire termoluminestsents meetodil teostatakse lepingu alusel, mis sõlmitakse Keskkonnaameti ja kiirgustegevusloa omaja vahel määramata ajaks.

 • Isikudosimeetrite kontrolli lepingu sõlmimine

1. Lepingu sõlmimiseks esitab kiirgustegevusloa omaja Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo kirjaliku taotluse, mis edastatakse kiirgusosakonna üld e-posti aadressile või posti teel;

2. Kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo edastab lepingu allkirjastamiseks taotluses märgitud viisil. Lepingu allkirjastab ettevõtte allkirjaõiguslik isik. Lepingu näidis. Lepingu lahutamatu osa on “Nõuded isikudosimeetrite kandmisel”;

3. Isikudosimeetrid väljastatakse kiirgustegevusloa omajale (esindaja kaudu või posti teel) vastavalt lepingu sõlmimise taotluses toodud kiirgustöötajate nimekirjale ja sagedusele. Osapoolte kohustused isikudosimeetrite väljastamisel, kasutamisel ja tagastamisel on toodud juhendis

4. Teenuse eest tasumine toimub vastavalt lepingule. Isikudosimeetri mõõtmise hind on 15,25 eurot tk.

Kaotatud või rikutud isikudosimeetrite kohta kehtivad lepingujärgsed trahvid:

 • dosimeetri kaotamine (kogu keha- või sõrmusdosimeeter) - 63,91 eurot 1 tk;
 • puuduv või rikutud dosimeetri tablett - 9,59 eurot 1 tk;
 • kasutuskõlbmatu dosimeeter - 35,15 eurot 1 tk;
 • dosimeetri kaante ebakõlblik tehniline seisund - 7,67 eurot 1 tk.

5. Keskkonnaamet, kui Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri vastutav töötleja kiirgusseaduse alusel, kannab loa omaja poolt Lepingu sõlmimise taotluses esitatud kiirgustöötajate andmed ja isikuseire mõõtetulemused Riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse.

 • Kiirgustöötajate nimekirjas muudatuste vormistamine

Kiirgustegevusloa omaja on kohustatud informeerima Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna  kiirgusseire bürood kõikidest muudatustest kiirgustöötajate nimekirjas ning lepingu tingimuste muutustest (nt kontaktisiku või andmete muutumisest).

Muudatused kiirgustöötajate nimekirjas vormistatakse kirjalikult kiirgustegevusloa omaja poolt vastava taotluse esitamisel, mis saadetakse kiirgusosakonda üld e-posti või posti teel või  isikudosimeetria spetsialistile e-posti või posti teel.

 • Isikudosimeetri kaotamisest teavitamine

Isikudosimeetri kaotamise korral teavitab kiirgustegevusloa omaja sellest koheselt Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna  kiirgusseire bürood vabas vormis või kasutades teavitamise vormi. Kiirgustegevusloa omaja peab hindama kiirgustöötaja poolt seireperioodil saadud doosi suurust ning esitama hinnatud doosi Riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse sisestamiseks.

Hinnatud doosi suuruseks võib arvestada:

 • kiirgustöötaja jooksva või eelmise aasta keskmist doosi kui töötingimused ja töökoormus ei ole muutunud;
 • sama töökoormusega ja samades tingimustes töötava kiirgustöötaja poolt samal seireperioodil saadud doosi suurust.

Inimesed, kes on huvitatud oma kodus või töökohas radoonitaseme mõõtmisest siseruumides, saavad tellida selle teenuse Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonnast.

Võimalik on tellida pikaajaline mõõtmine detektoritega (mõõteperiood vähemalt 2 kuud) või lühiajaline mõõtmine radoonimonitoriga (mõõteperiood kuni 7 päeva).

Pikaajaline mõõtemeetod on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud (tunnistus nr L175).

Pinnase radoonitaseme mõõtmise teenust Keskkonnaamet ei osuta.

Hinnakirja osas vaata rubriiki "Hinnakiri" (vt. punktid 4 ja 4.1 - pikaajaline ja p. 3 lühiajaline mõõtmine)

Mõõtmise tellimisel:

1. Tutvuge lisainfoga radooni rubriigist (LINK), et otsustada, millist mõõtmist täpselt vajate.

Vajadusel konsulteerige Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialistiga, kes nõustab mõõtemeetodi valikul (e-post: alar.polt@keskkonnaamet.ee; tel: 664 4912 või 5303 5703).

2. Tellimuse esitamiseks täitke vastav tellimusvorm ja saatke see e-posti teel aadressile alar.polt@keskkonnaamet.ee või tavapostiga Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonnale (Kopli 76, 10416 Tallinn).

 • Pikaajalise mõõtmise tellimusvorm: docx

 • Lühiajalise mõõtmise tellimusvorm: docx

3. Tellimuse saamisel võetakse Teiega ühendust ja lepitakse kokku mõõtmise aeg.

Lühiajalise meetodi (kuni 7 päeva) tellimise korral võetakse Teiega ühendust esimesel võimalusel.

Pikaajalise mõõtmise (vähemalt 2 kuud) korral allolevas tabelis märgitud ajaperioodil (juhul, kui olete edastanud meile oma e-posti aadressi, saadame sellele kinnituse tellimuse kohalejõudmisest).

4. Mõõtetulemused ja arve edastatakse e-posti teel, kui pole kokku lepitud teisiti.

Arve väljastatakse pärast mõõtmiste teostamist. Mõõtetulemused väljastatakse radoonimonitori või detektorite kliima- ja kiirgusosakonda tagasi saabumise hetkest ja arve tasumisest kuni 3 nädala jooksul (lühiajalise meetodi korral ühe nädala jooksul). Pikaajalise mõõtmise korral loetakse tagasi jõudmise hetkeks tabelis toodud detektorite kliima- ja kiirgusosakonda tagasi saabumise kuupäeva.

 • Pikaajaliste mõõtmiste läbiviimine toimub järgnevas tabelis toodud ajaperioodidel:

Tellimuste 
vastuvõtmine
Tellijatega ühendust 
võtmine ja detektorite 
väljastamine
Detektorite tagasi 
saabumine 
kliima- ja kiirgusosakonda
Mõõtetulemuste väljastamine
Kuni 19.10.21
20.10.21 – 25.10.21
Hiljemalt 14.01.22
Kolme nädala jooksul 
eelmises tulbas märgitud kuupäevast*
25.10.21 – 27.12.21
28.12.21 – 03.01.22
Hiljemalt 18.03.22
Kolme nädala jooksul 
eelmises tulbas märgitud kuupäevast*
27.12.21 – 14.02.22
15.02.22 – 21.02.22
Hiljemalt 13.05.22
Kolme nädala jooksul 
eelmises tulbas märgitud kuupäevast*

*Tingimusel, et teenuse eest tasutud summa on laekunud vähemalt kolm tööpäeva enne nimetatud tähtaega. Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakond jätab endale õiguse muuta tabelis toodud kuupäevi ning teavitab muudatustest tellijaid.

Võimalus on jätta detektorid mõõtma ka kaheks või kolmeks mõõtetsükliks ehk ligikaudu 4 kuuks või ligikaudu 6 kuuks. Mida pikem periood, seda lähedasem on mõõtetulemus radoonikontsentratsiooni aasta keskväärtusele. Pikema mõõteperioodi soovi palume see tellimusvormil ära märkida! Mõõtmise hind ei sõltu mõõteperioodi pikkusest.

 • Neljakuulise mõõteperioodi soovi korral tuleb tellimus esitada 1. mõõtetsükliks ehk 19. oktoobriks ja detektorid tagastada 2. mõõtetsükli lõpuks ehk 18. märtsiks või esitada tellimus 2. mõõtetsükliks ehk 27. detsembriks ja detektorid tagastada 13. maiks.

 • Kuuekuulise mõõteperioodi soovi korral tuleb tellimus esitada 1. mõõtetsükliks ehk 19. oktoobriks ja detektorid tagastada 3. mõõtetsükli lõpuks ehk 13. maiks.

Kontaktisik: Alar Polt, Keskkonnaameti kiirgusseire büroo peaspetsialist

Kiirgustegevusloa omaja või selle taotleja saab tellida kiirgustaseme mõõtmisi (töökohtadel ning kontrolli- ja jälgimisalal), edastades digiallkirjastatud tellimusvormi e-postile.

Kontakt

 • Richard Lõhkivi vanemspetsialist +372 6644920
 • info@keskkonnaamet.ee
 • Pärast tellimuse esitamist võetakse Teiega ühendust 5 tööpäeva jooksul.

Mitte-kiirgustegevusloa omaja saab tellida kiirgustaseme mõõtmise, täites tellimusvormi.

Täidetud vormi palume eelnevalt, kas allkirjastada digitaalselt ning saata see kiirgusseire büroo kiirgusseire peaspetsialistile. 

Kontaktandmed:

Uko Rand

telefon 664 4927 ja 5860 2302

e-post: uko.rand@keskkonnaamet.ee

Nii kiirgustegevusloa omaja kui mitteomaja puhul võtab pärast tellimuse esitamist ühendust kliima- ja kiirgusosakonna töötaja, kes lepib Teiega kokku vajalikud mõõtmist puudutavad üksikasjad. 
 

Kiirgusohutushinnangu tellimine

Kiirgustegevusloa omaja või selle taotleja saab väikse ja mõõduka ohuga kiirgustegevuse puhul tellida kiirgusohutushinnangu, edastades digiallkirjastatud tellimusvormi e-postile. Kiirgusohutushinnangu lahutamatu osa on kiirgustaseme mõõtmised.

Kontakt

Lisainfo kiirgusohutushinnangu koostamiseks

Kiirgusohutushinnang on ülevaade kiirgustegevuse nendest aspektidest, mis puudutavad inimese kaitset ja kiirgusallika ohutust. Kiirgustegevusloa saamiseks või vajadusel selle muutmiseks esitab loa taotleja kiirgustegevusloa andjale kiirgusohutushinnangu.

 • Kiirgusohutushinnang sisaldab:

 • kiirgusallika ohutu kasutamise analüüsi kavandatava kiirgustegevuse kõikides etappides alates allika paigaldamisest kuni selle kasutamise lõpetamiseni;
 • oodatava doosi suurust kiirgustöötajale ja elanikule nii normaalsetes töötingimustes kui ka võimalikus avarii- ja püsikiiritusolukorras;
 • kiirgusallika kasutamisega seotud võimalike avarii- ja püsikiiritusolukordade analüüsi;
 • andmeid kiirgusohutuse tagamiseks võetavate meetmete kohta nii normaalsetes töötingimustes kui ka võimalikus avarii- ja püsikiiritusolukorras.
 • Abimaterjalid kiirgustegevusloa taotlejale/omajale kiirgusohutushinnangu koostamiseks

Kiirgustegevusloa omaja või selle taotleja saab tellida kiirgusvarjestuse arvutamist, edastades digiallkirjastatud tellimusvormi e-postile.

Kontakt

 •  Marina Lacis vanemspetsialist +372 6644907
 • info@keskkonnaamet.ee
 • Pärast tellimuse esitamist võtab Teiega ühendust 5 tööpäeva jooksul kiirguskaitse büroo töötaja.

Kiirgustegevusloa omaja või selle taotleja saab tellida intraoraalse ja ekstraoraalse hambaröntgenseadmele toimimiskatseid (v.a koonuskimp-kompuuterdomograaf), edastades digiallkirjastatud tellimusvormi e-postile.

Kontakt

 Richard Lõhkivi vanemspetsialist +372 6644920

 info@keskkonnaamet.ee

Pärast tellimuse esitamist võtab Teiega ühendust 5 tööpäeva jooksul kiirguskaitse büroo töötaja.

Keskkonnaamet teostab toimimiskatseid, mis on meditsiinikiiritusseadme kasutamisel regulaarselt tehtavad katsed meditsiinikiiritusseadme ohutuse ja toimimisnäitajate kontrollimiseks.

Keskkonnaamet ei teosta heakskiidukatseid, mis on meditsiinikiiritusseadme esmakordsele või ümberehitusjärgsele kasutamisele vahetult eelnevad katsed seadmele ettenähtud ohutuse ja toimimisnäitajate kontrollimiseks ning toimimisnäitajate baasväärtuse määramiseks.

 • Heakskiidu- ja toimimiskatseid võib teha:

 • meditsiinifüüsika ekspert, kes esindab kiirgustegevusloa omajat, täites kvaliteedijuhtimise süsteemi tingimusi
 • meditsiinikiiritusseadme tootja poolt volitatud isik
 • vastavas mõõtevaldkonnas akrediteeritud asutus

Tootjapoolt volitatud isikute andmed, kellele on väljastatud kiirgustegevusluba vastavate seadmete paigaldamiseks, hooldamiseks ja/või remondiks.

Mõõtepunktide arv lepitakse vajadusel enne mõõtmist Tellijaga kokku, võttes arvesse mõõtmise eesmärki ja mõõteobjekti eripära. Mõõtmistulemused ja arve edastatakse elektroonselt ja/või posti teel, juhul kui pole kokku lepitud teisiti. Tulemused väljastatakse pärast arve tasumist.

TASULISTE TEENUSTE TASUMÄÄRAD

Nr Teenuse kirjeldus Ühik Ühiku hind eurodes
1 Kiirgustaseme mõõtmine spetsialistide kohalesõiduga mõõtepunkt 40
2 Kiirgusohutushinnangu koostamine väikese ja mõõduka ohuga                                      kiirgustegevuse jaoks, kiirgusvarjestuse arvutamine tund 20
3 Radoonisisalduse muutlikkuse mõõtmine ruumide õhus (kestusega kuni üks              nädal) mõõtmine 62
4 Radoonisisalduse keskväärtuse mõõtmine ruumide õhus (kestusega 2 – 12 kuud), kaks detektorit hoones mõõtmine 51
4.1 Radoonisisalduse keskväärtuse mõõtmine ruumide õhus (kestusega 2 – 12 kuud), iga täiendav detektor  mõõtmine 25,5
5 Termoluminestsentsdosimeetri mõõtmine isikudoosi määramiseks mõõtmine 15,25
6 Rn-222 analüüs ühes veeproovis     mõõtmine 119
7 Summaarse alfa- ja beetakiirguse analüüs ühes veeproovis analüüs 121
8 H-3 analüüs ühes veeproovis analüüs 121
9 Ra-226 analüüs ühes veeproovis analüüs 137
10 Ra-228 analüüs ühes veeproovis analüüs 173
11 Sr-90 analüüs ühes proovis analüüs 158
12 Gamma-spektromeetriline analüüs ilma eelneva kontsentreerimiseta analüüs 147
13 Gamma-spektromeetriline analüüs koos eelneva kontsentreerimisega analüüs 170

Tasulise teenuste määrad tulenevad Keskkonnaministri määrusest nr 27 Keskkonnaameti põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad

Viimati uuendatud 06.09.2021