Kaevise või katendi kasutamine

Kinnisasja omanikul või kasutusõigust omaval isikul on õigus Keskkonnaameti loal käsutada, kaasa arvatud kaubastada ehitise püstitamise (näiteks nagu kraavi, vundamendi või allmaaehitise rajamisel), maaparandustööde või põllumajandustööde käigus tekkivat ja ülejäävat kaevist.
Maavara kaevandajal on õigus pealmaakaevandamisel eemaldatavat maavara katendit, mis ei ole maavaravaruna arvele võetud, võõrandada või kasutada väljaspool mäeeraldist ainult Keskkonnaameti loal.

Kaevis on looduslikust olekust eemaldatud kivimi või setendi tahke osis (liiv, kruus, lubjakivi jne).

Maavara katend on maavaravaru katvad setendid, mille eemaldamine on vajalik pealmaakaevandamiseks.

Kaevandamisloa omajal on õigus tarbida ja võõrandada pealmaakaevandamisel eemaldatavat maavara katendit ning mäeeraldise teenindusmaalt looduslikust seisundist eemaldatavat maavara ja maavarana arvele võtmata kivimit ning setendit.

Luba pole vaja taotleda maaparandushoiutöödel, maanteekraavide puhastamisel, tehnovõrkude ja -rajatiste rajamisel vastava projektiga määratud mahus või projekti puudumisel vastava töö tegemiseks põhjendatud mahus tekkivale kaevisele ja tee ehitamisel saadud kaevisele, kui seda kasutatakse sama objekti tarbeks.

kändude juurimine ja katendi koorimine Paluküla liivakarjääride juures 2020
  • Kaevise võõrandamiseks või väljaspool kinnisasja kasutamiseks tuleb esitada taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS kaks nädalat enne kavandatavat tegevust (maapõueseadus § 97, § 99).
  • Väljastatava loa kehtivusaeg on kuni aasta. Kaeviseluba ei pikendata. Kui kaevise teke ja vedu kestab kauem, kui 1 aasta, tuleb taotleda samale objektile mitu luba.
  • Taotluse juurde ei ole vaja enam esitada kaevise transpordikoha kinnisomaniku kirjalikku nõusolekut. Juhime aga tähelepanu, et  graptoliitargilliidi viimisel ühelt kinnisasjalt teisele tuleb järgida graptoliitargilliidi käitlemise juhendit ja seal toodud põhimõtteid ja nõudeid. 
  • Riigile kuuluva maavara (riigi maal asuv kaevis või aluspõhjas paiknev kaevis eremaal) võõrandamise eest tuleb tasuda vastavalt kaevandamisõiguse tasumääradele.

  • Karjäärist katendi võõrandamiseks pole alates 2020 aasta algusest eespool nimetatud taotlust vaja täita.
  • Katendi võõrandamist tuleb deklareerida maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooni ja maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise juures keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
  • Katendi võõrandamise deklaratsiooni juhend on vaadeldav Keskkonnaameti Youtube kanalist.

Viimati uuendatud 29.06.2021