Keskkonnaluba maapõue valdkonnas ja taotlused

Kõikide huvide vahel tasakaalupunkti leidmiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt lube, mis võimaldavad teostada üldgeoloogilisi uurimistöid, geoloogilisi uuringuid ja kaevandada maavara.

Lubade taotlemine

Inimtegevusega kaasneb keskkonnale vahetu või kaudne ebasoodne mõju ehk keskkonnahäiring. Mõnikord ei ole  keskkonnahäiringu vältimine võimalik, sihiks on seda mõistlikus ulatuses vähendada. Seejuures võttes arvesse ka muid maapõue kasutamisega seotud avalikke ja erahuve. 

Loa andja rakendab loa andmisel meetmed, mis seatud eesmärgi saavutamiseks – vähendades võimalikult suures ulatuses keskkonnahäiringuid, jättes ruumi ka keskkonnaalaste kaalutlustega konkureerivatele huvidele – kaasa aitavad või seda vähemalt ei takista.

Keskkonnalubade taotlemisest loe lähemalt teemapunktist Taotlused, aruanded.

Männiku liivakarjäärides päikeseloojang. Foto autor: Anu Sihv

Keskkonnaluba kaevandamiseks

Keskkonnaloa maavara kaevandamiseks annab Keskkonnaamet. Loa taotluse saab esitada infosüsteemis KOTKAS

Keskkonnaloa taotluse täitmisel tuleb tasuda riigilõiv 1000 €.  Riigilõivu täpne summa oleneb ettevõtte suurusest ning mitme erineva valdkonnaga kaevandamistegevus on seotud. 

Kui taotluses on puuduseid, siis informeeritakse sellest taotlejat ning antakse aega puuduste kõrvaldamiseks. Vajadusel algatab Keskkonnaamet keskkonnamõjude hindamise.

Kui ühele alale on esitatud mitu taotlust, siis toimub enampakkumine. Taotluse menetluse käigus küsitakse arvamusi mitmetelt institutsioonidelt – kohalik omavalitsus, maavarade komisjon jm asjassepuutuvad osapooled. Lisaks toimub alati ka avalikustamine.

Loa saamisest/ mitte saamisest informeeritakse taotlejat kirja teel.

Loa muutmise protsess on sarnane loa saamisega – tuleb esitada taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS ja tasuda riigilõiv.

Loa ümberregistreerimiseks tuleb esitada avaldus infosüsteemis KOTKAS. Keskkonnaloa ümberregistreerimisel riigilõivu ei kaasne.

Kaevandamisloa omajale

  • Kaevandamisloa omaja on kohustatud esitama Keskkonnaametile kord kvartalis maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooni ja maavaravaru kaevandamise mahu aruande infosüsteemis KOTKAS. Deklaratsiooni esitamiseks palun tutvuda juhendiga ja/või vaadata järele deklaratsiooni esitamise võimaluste kohta juhendvideost.
  • Kaevandamisloa omaja on kohustatud esitama kaevandamisloa andjale markšeiderimõõdistamise andmete alusel koostatud aruande kaevandatud maa ja selle korrastamise kohta  markšeiderimõõdistamise toimumise kvartalile järgnevas kvartalis koos kaevandamismahu aruandega.
  • Kaevandamisloa omanik on kohustatud maavaravaru kaevandamisega maa korrastama projekti alusel, mille tingimused väljastab ja rakendamiseks annab nõusoleku Keskkonnaamet.

Lähemalt loa omaniku meelespeast.

Värskelt lõhatud lubjakivi. Foto autor: Viktoria Burtin

Maapõue deklaratsioonide esitamine infosüsteemis KOTKAS : Keskkonnaameti youtube kanalil siit

Viimati uuendatud 07.01.2022