Põlevkivi

Põlevkivi võib ühe aasta jooksul kaevandada maksimaalselt 20 miljonit tonni. Kaevandamisloa andja Keskkonnaamet peab kaevandamata jäänud põlevkivi kaevandamise aastamäära arvestust ning teeb iga aasta 1. augustil oma veebilehel teatavaks eelmisel kuuel kalendriaastal kaevandamise aastamäärast kaevandamata jäänud põlevkivi kogused ja põlevkivi kaevandamise aastamäärast kaevandamata jäänud põlevkivi koguse, mille tagantjärele kaevandamist võimaldatakse järgmisel kalendriaastal.

Põlevkivi aastane kaevandamismäär on kõikide põlevkivi kaevandamise lubade alusel kokku maksimaalselt kaevandada lubatud põlevkivi kogus. Põlevkivi kaevandamise aastamäära on lubatud ületada maapõueseaduse §-s 63 sätestatud ulatuses ja korras.

Maapõueseaduse § 63 lg 1 alusel põlevkivi kaevandamise aastamäärast kaevandamata jäänud põlevkivi kogust on lubatud tagantjärele kaevandada kaevandamata jätmise aastale järgneva seitsme aasta jooksul.

Keskkonnaamet märgib, et 2019 aasta 1. augusti seisuga on eelmisel kuuel kalendriaastal kaevandamise aastamäärast kaevandamata jäänud põlevkivi kogus kokku 30836,5 tuhat tonni.

Põlevkivi kaevandamise loa omaja, kes soovib järgmisel kalendriaastal talle määratud põlevkivi kaevandamise aastamäära osast rohkem kaevandada, esitab kaevandamisloa andjale hiljemalt 1. septembril taotluse, milles on märgitud järgmisel kalendriaastal tagantjärele kaevandada soovitud põlevkivi kogus.

Viimati uuendatud 16.06.2021