Uuringuluba

Geoloogilised uuringud jagunevad kaheks:
Üldgeoloogilised uurimustööd on maapõue geoloogilise ehituse selgitamise eesmärgil tehtav teadusuuring või geoloogiline töö.
Maavara geoloogiline uuring (edaspidi geoloogiline uuring) on maavara arvele võtmise ja kaevandamise eesmärgil tehtav geoloogiline töö.
Geoloogilised uuringud, mis hõlmavad välitöid vajavad üldjuhul Keskkonnaameti luba.
Keskkonnaamet väljastab üldgeoloogiliste uurimustööde lube ja maavara geoloogilisi uuringu luba.

157

93

1-5 aastat

7 kuud

14 päeva

90 päeva

670 päeva

kehtivat uuringuluba uuringuloa taotlust kehtivad uuringuload kestab uuringuloa menetlus kestavad keskmine välitöö kestavad keskmised tööd laboris kestab keskmiselt aruande koostamine

Andmete viimane uuendamine: 07.01.2022

Keskkonnaametilt üldgeoloogilise uurimistöö loa saamiseks tuleb esitada taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Alates 1. juulist 2020 riigilõivu üldgeoloogilise uurimistöö loa taotluse esitamisega ei kaasne. 

Keskkonnaametilt maavara geoloogilise uuringu loa saamiseks tuleb esitada taotlus keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS ning tasuda riigilõiv 400 eurot (riigilõivuseadus 136¹ lg 1).

Kui taotluses on puuduseid, siis informeeritakse sellest taotlejat ning antakse aega puuduste kõrvaldamiseks. Vajadusel algatab Keskkonnaamet keskkonnamõjude hindamise.

Kui ühele alale on esitatud mitu taotlust, siis toimub enampakkumine. Taotluse menetluse käigus küsitakse arvamusi mitmetelt institutsioonidelt – kohalik omavalitsus jm asjassepuutuvad osapooled. Lisaks toimub alati ka avalikustamine.

Loa saamisest või mitte saamisest informeeritakse taotlejat kirja teel.

Geoloogilised uuringud lubjakivile. Foto autor: Viktoria Burtin

Loa muutmisel tuleb

  • maavara geoloogilise uuringu loa puhul tuleb keskkonnaotuste infosüsteemis KOTKAS loa juurest esitada Keskkonnaametile muutmise taotlus ning tasuda riigilõiv 400 eurot;
  • üldgeoloogilise uurimistöö loa puhul tuleb keskkonnaotuste infosüsteemis KOTKAS loa juurest esitada Keskkonnaametile muutmise taotlus

Loa ümberregistreerimiseks tuleb

  • esitada taotlus ja tasuda riigilõiv 30 eurot (riigilõivuseadus 136¹ lg 2).

TÄHELEPANU! 

Üldgeoloogilise uurimistöö loa ja uuringuloa omanik on kohustatud korrastama uuringuruumi teenindusala ja esitama selle kohta Keskkonnaametile heakskiitmiseks akti.

Loa omaniku meelespea

Uuringuloa omajale rakenduvad, lisaks konkreetsel loal määratud nõuetele, seadustest tulenevad otsekohalduvad nõuded. Selleks, et lihtsustada maapõue loa omaja igapäevast tööd, on Keskkonnaamet koostanud loendi olulisematest otsekohalduvatest nõuetest lubade ja tegevuse etappide kaupa.

Uuringuloaga kaasnevad üldised kohustused

1. Enne välitööde alustamist tuleb
  • Vajadusel taotleda teised vajalikud keskkonnaload või registreeringud (nt vee erikasutusluba, jäätmeluba jne) ning muud load ja nõusolekud.
2. Loa kehtivuse ajal tuleb
  • Tagada loa nõuete täitmine ja loa piiridest kinnipidamine.
  • Järgida rangelt kõiki keskkonnakaitse ja ohutustehnika nõudeid.
  • Kasutada korras tehnikat ning töötamisel on keelatud kasutada keskkonda kahjustavaid materjale.
  • Esimesel võimalusel korrastada uuringuruumi teenindusala (MaaPS § 80). Tööde lõpetamisel tuleb viia kaevandite ja puuraukude ümbrus uuringueelsesse seisukorda. Tööde teostamisel järgitakse õigusaktidest tulenevaid nõudeid.
  • Pärast uuringuruumi korrastamist (enne uuringuaruande Keskkonnaministeeriumile esitamist) esitada Keskkonnaametile kinnisasja valdajaga kooskõlastatud ala korrastamise akt (MaaPS § 86).
  • Vajadusel taotleda õigeaegselt loa muutmist (sh kehtivusaja pikendamist). Tuleb arvestada, et enamik muudatusi eeldavad avaliku menetluse läbiviimist, mistõttu muutmise menetlus kestab minimaalselt kuus kuud.

3. Uuringu tulemused

Info geoloogilise teabe säilitamise kohta on leitav MaaPS §-s 25. Loa omaniku kohustused ei piirdu vaid käesolevas trükises toodud informeerivate viidete ja/või keskkonnaloas esitatud nõuete täitmisega. Loa omanik peab omama vastavaid teadmisi ja olema valmis arvestama nende nõuete kõrval ka teistest õigusaktidest temale otse kohalduvate nõuetega (sh hiljem muudetud nõuetega).

Kui kaevandamisluba taotletakse maavara otsinguks antud kehtiva üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloaga määratud uuringuruumi piires või vähem kui aasta möödumisel sellise loa kehtivuse lõppemisest ja taotleja ei ole selle loa omaja, peab kaevandamisloa taotleja esitama selle üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa omaja nõusoleku.

Vastavalt keskkonnatasu seadusele tuleb keskkonnatasu maksta ka isikul, kellel on keskkonnaloa omamise kohustus, kuid on tegutsenud vastavat luba omamata. Loata tegevuse korral arvestatakse keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi. Juhul, kui ettevõte on tegutsenud enne keskkonnaloa kehtima hakkamist ilma loata, siis tuleb loata perioodil toimunud keskkonnakasutuse info esitada Keskkonnaametile. Esitatavas infos märkida ära toimunud tegevuse maht, ajavahemik ning saasteainete heitkogused. Menetluses olevat loa taotlust ei võrdsustata loa omamisega, seega loa taotlemise menetluse ajal on tegu loata tegevusega.

Mis on geoloogiline uuring?

Geoloogiline uuring on maapõues leiduva materjali koostise, leviku ja koguse kindlaks tegemiseks. Maapõue uurimiseks rajatakse ajutised puuraugud või kaevandid ja võetakse neist proovid hilisemaks laborianalüüsiks.

Mis vahe on geoloogilisel uuringul ja kaevandamisel?

Geoloogilise uuringu käigus tehakse puurmasina või ekskavaatoriga maapõue üksikud ajutised augud materjalist proovide võtmiseks. Võetav kogus on väike ja mahub kilekotti. Välitöödeks kulub kokku üldjuhul paar nädalat.

Kaevandamisloa taotlust menetletakse peale uuringute tegemist. Kaevandamisel võib osutuda vajalikuks vee ärajuhtimine või väljapumpamine, maavara võetakse välja suurtes kogustes ning transporditakse veokitega ehitusobjektile. Töö võib kesta aastaid, sõltuvalt materjali nõudlusest.

Mis keskkonnariskid ja häiringud kaasnevad uuringutega?

Uuringute tegemine ei põhjusta olulisi keskkonnahäiringuid ning nendega ei kaasne olulisi keskkonnariske. Ekskavaatori või puurmasina müra on sarnane põllul töötava traktori mürale. Puudub oluline mõju veerežiimile ja -kvaliteedile, kui rajatud puuraugud likvideeritakse ja tamponeeritakse korrektselt. Välitööde käigus võib vahel osutuda vajalikuks raiuda mõni puu, mis takistab puuragregaadi liikumist. Ehkki on vähetõenäoline, et häiringud tekivad, on võimalik neist teada anda telefoninumbril 1247.

Mis järgneb uuringule?

Välitöödel võetud materjaliproove hakatakse laboris testima ning katsetama. Proovide võtmiseks rajatud puuraukude ja kaevandite nõuetekohast likvideerimist kontrollib Keskkonnaamet paikvaatluse teel. Pärast laborikatsete lõppu kirjutatakse kogu tehtud töö kohta põhjalik uuringuaruanne, mis esitatakse Maa-ametile. Maa-amet vaatab aruande läbi ja otsustab maavara arvele võtmise. Kui maavara võetakse arvele, saab selle kaevandamiseks esitada kaevandamisloa taotluse.

Mis kasu või kahju saan mina uuringutest?

Maapõue geoloogilised uuringud ei kahjusta kellegi huve ega vara. Uuringuid võib teha vaid sellel kinnistul, mille omanik on selleks nõusoleku andnud ning naaberkinnistule loata minna ei tohi. Uuringute läbiviimisega ei kaasne olulisi keskkonnahäiringuid. Uuringud annavad maapõue ehituse kohta väärtuslikku infot, mida saab kasutada näiteks majaehituse planeerimisel või puurkaevu rajamisel.

Kuidas saan mina kaasa rääkida ja kes saab oma arvamust anda?

Uuringuloa taotluse menetluse aja jooksul on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja küsida küsimusi. Taotluste kohta avaldatakse teated ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning dokumentidega saab lähemalt tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Menetluses on väga suur roll kohalikul omavalitsusel, kelle arvamus on loa andmise otsuse tegemisel siduv. Tavaliselt kujundab kohalik omavalitsus oma seisukoha kohalike elanike arvamuste põhjal.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Keskkonnaamet saadab Teile kirja, kui Teile kuuluv kinnistu naaberkinnistul plaanitakse uuringut läbi viia. Tegemist on informatiivse kirjaga, millele vastata ei ole vaja. Kirja eesmärk on teavitada, et Teile kuuluva kinnistu läheduses võidakse lähiajal viia läbi geoloogiline uuring. Ehkki uuringuga eeldatavalt häiringuid ei kaasne, peab Keskkonnaamet oluliseks, et oleksite tegevusega siiski kursis.

Ei, geoloogilise uuringu käigus ei ole lubatud maavara kaevandada. Kaevandamine saab toimuda vaid maavara kaevandamise keskkonnaloa alusel.

Ei, enamasti ei juhita geoloogiliste uuringute raames põhjavett ära. Mõne geoloogilise uuringu käigus viiakse läbi küll hüdrogeoloogilist katsepumpamist, kuid selle mõju põhjaveetasemele on minimaalne ning lühiajaline. Pärast uuringu läbiviimiseks rajatud puuraukude sulgemist taastub looduslik olukord.

Geoloogilise uuringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju. Geoloogilise uuringuga võib kaasneda lühiajaline visuaalne häiring, kuna uuringu raames rajatakse maapinda puurauke ja/või uuringukaeveõõsi. Puuraugud ja kaeveõõned suletakse pärast tööde läbiviimist. Mõni uuring eeldab ka metsa osalist raadamist.

Geoloogilise uuringuga ei kaasne olulisi häiringuid. Mõningal määral tekitavad uuringu käigus kasutatavad masinad müra, aga seda võib võrrelda põllumajandusmasinate tekitatava müraga. Samuti võib uuringu raames tehtav puurimine kaasa tuua vähesel määral tolmu. Uuringuga kaasnev müra ja tolmu teke on lühiaegne ega ületa seadusega ettenähtud piirnorme. Uuring võib kaasa tuua ka mõningast vibratsiooni, kuid ka see on lühiajaline ning vähetuntav. Ehkki on vähetõenäoline, et häiringud tekivad, on võimalik neist teada anda telefoninumbril 1247.

Ei, Keskkonnaamet saab geoloogilise uuringu teostajalt nõuda vaid otseselt geoloogilise uuringuga seotud kohustuste (puuraukude likvideerimine, ajalised piirangud jms) täitmist. Teede korrastamise eest vastutab tee valdaja.

Geoloogilise uuringu läbiviimine ei tähenda tingimata, et alal kaevandama hakatakse. Juhul kui geoloogilise uuringu tulemusel võetakse maavara arvele, on võimalik esitada taotlus maavara kaevandamise keskkonnaloa saamiseks. Keskkonnaamet otsustab maavara kaevandamise lubamist eraldiseisva menetluse raames.

Ei, tõenäoliselt ei mõjuta geoloogilised uuringud kinnisvara hinda. Geoloogiliste uuringute käigus läbiviidavad välitööd kestavad lühikest aega. Pärast tööde teostamist puuraugud/kaeveõõned suletakse ning ala korrastatakse.

Jah, geoloogilise uuringu tegemine on lubatud vaid kokkuleppel maaomanikuga.

Pärast loa andmist on igaühel õigus 30 päeva jooksul loa andmise otsus vaidlustada, esitades vaide Keskkonnaametile või kaebuse halduskohtule.

Seotud viited

Maapõueseadus

Viimati uuendatud 07.01.2022