Väikesaartel kaevandamine

Püsiasustusega väikesaartel saab kaevandamise luba taotleda kohalik omavalitsus.

Maavara ning maavarana arvele võtmata kivimit ja setendit on püsiasustusega väikesaare kohaliku omavalitsuse üksusel või tema volitatud isikul õigus sellel püsiasustusega väikesaarel asuvalt kinnisasjalt võtta kaevandamisloata kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmise eesmärgil (maapõueseadus § 100).

Püsiasustusega väikesaarte nimekiri on välja toodud püsiasustusega väikesaarte seaduse §-s 2.

Kruusakarjäär Vormsi saarel. Foto autor: Tiit Rahe

Maavara või maavarana arvele võtmata kivimi ja setendi võtmise loa saamiseks esitab püsiasustusega väikesaare kohaliku omavalitsuse üksus Keskkonnaametile enne maavara ning maavarana arvele võtmata kivimi ja setendi võtmist taotluse keskkonnaotsuste süsteemis KOTKAS

Loa kehtivusaeg on kuni viis aastat, mida võib põhjendatud taotluse alusel pikendada kuni 5 aasta kaupa. Keskkonnaamet otsustab loa andmise 90 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet vajab taotluse esitajalt täiendavaid andmeid, pikeneb loa andmise tähtaeg andmete saamiseks kuluva aja võrra.

Püsiasustusega väikesaare kohaliku omavalitsuse üksus esitab kord aastas Keskkonnaametile teatise, milles kirjeldab eemaldatud maavara (maapõueseadus § 3) kogust ja kvaliteeti. 

Teatis tuleb esitada aruandeaastale järgneva kuu 25. kuupäevaks olenemata sellest, kas maavara on aruandeperioodil võetud või mitte.

Loa omaja on kohustatud maavara ning maavarana arvele võtmata kivimi ja setendi võtmise koha tähistama.

Pärast loa alusel materjali võtmist korrastatakse maa Keskkonnaameti poolt väljastatud korrastamistingimuste kohaselt. Maa korrastamise kohta koostab püsiasustusega väikesaare kohaliku omavalitsuse üksus akti. Keskkonnaamet tunnistab akti alusel maa korrastamise kohustuse täidetuks, kui maa on korrastatud nõuetekohaselt.

Viimati uuendatud 07.01.2022