Viimistlusmaterjalide kasutamisluba

Viimistlusmaterjalide kasutamisluba (edaspidi kemikaaliluba) on vaja lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide erandkorras turustamiseks ning kasutamiseks.
 • Kemikaaliluba on nõutav juhul, kui erandkorras turustatava või kasutatava kemikaali lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ-d) sisaldus ületab LOÜ-de sisalduse piirnormi.
  • Erandkorras turustamine või kasutamine eelnimetatud määruse tähenduses on tegevus, millega kemikaali piiratud kogus tehakse tasu eest või tasuta kättesaadavaks hoone või vanasõiduki restaureerimiseks või hooldamiseks, kui on tõendatud selle hoone või vanasõiduki ajalooline ja kultuuriväärtus.
Kemikaaliluba antakse hoonete, nende viimistlusdetailide ja nendega seotud funktsionaalsete, dekoratiiv- ja kaitsestruktuuride pinnakattevahenditena kasutatavate kemikaalide järgmiste alaliikide erandkorras turustamiseks ning kasutamiseks:
 • siseseinte ja lagede matid pinnakattevahendid (läige ≤ 25@60°);
 • siseseinte ja lagede läikivad pinnakattevahendid (läige > 25@60°);
 • mineraalaluspinnaga välisseina pinnakattevahendid;
 • puidust, metallist või plastmassist fassaadi, välis- ja siseviimistlusdetailide värvid;
 • välis- ja siseviimistlusdetailide lakid ja puidupeitsid;
 • minimaalselt katvad puidupeitsid;
 • kruntvärvid;
 • siduvad kruntvärvid;
 • ühekomponentsed pinnakattevahendid;
 • kahekomponentsed pinnakattevahendid;
 • mitmevärvilised pinnakattevahendid;
 • dekoratiivsed pinnakattevahendid.
Kemikaaliluba antakse sõidukite või nende osade pinnakattevahenditena remondi, kaitse või kaunistamise eesmärgil väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate kemikaalide järgmiste alaliikide erandkorras turustamiseks ning kasutamiseks:
 • ettevalmistuse ja puhastuse pinnakattevahendid (ettevalmistavad kemikaalid, eelpuhastid);
 • täitepahtel (kõik tüübid);
 • krunt (täitevkrunt ja metallikrunt, happekrunt);
 • pinnavärv (kõik tüübid);
 • eriotstarbelised viimistlusvahendid (kõik tüübid).

 • Kemikaali erandkorras turustamise ning kasutamise loa taotlemise ja loa andmise kord on kehtestatud keskkonnaministri 20.10.2016. a määrusega nr 40 "Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid". 
 • Värvide ja lakkide ning sõidukite lõppviimistlusmaterjalide lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirnormid ja nende rakendamise tähtajad on toodud keskkonnaministri 14.10.2016 määruses nr 36 "Lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavate värvide ja muude pinnakattevahendite, välja arvatud aerosoolide, ning sõidukite väljaspool tootmisseadeldisi kasutatavate viimistlusmaterjalide alaliigid, lenduvate orgaaniliste ühendite sisalduse piirväärtused ning piirväärtustele vastavuse määramiseks kasutatavad meetodid".

 • Kemikaalide erandkorras turustamise ja kasutamise loa taotluse vormid on kehtestatud keskkonnaministri 20.10.2016. a määrusega nr 40 "Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid".
  • Hoonete ja nende viimistlusdetailide pinnakattevahenditena kasutatavate kemikaalide taotlus lisas 1.
  • Sõidukite ja nende osade pinnakattevahenditena kasutatavate kemikaalide taotlus lisas 2.

Kemikaaliloa taotlusele lisatakse:

 1. andmed kemikaali koostise kohta massiprotsentides;
 2. kemikaali kasutamiskoha andmed (näiteks kaart, territooriumi asendiplaan, skeem) ja lühikirjeldus;
 3. hoone või vanasõiduki ajaloolist ja kultuuriväärtust tõendavad dokumendid, selgitus hoone või sõiduki otstarbe ning toimingu kohta, mida kemikaaliga soovitakse teostada;
 4. kemikaali kasutamisel võimaliku õhu-, vee- ning pinnasereostuse vältimiseks rakendatavate meetmete lühikirjeldus;
 5. kemikaali pakendijäätmete käitlemise lühikirjeldus;
 6. kemikaali kasutamise asukohajärgse kohaliku omavalitsuse arvamus kavandatava tegevuse kohta.

Keskkonnaamet kontrollib esitatud taotlusmaterjalide sisu vastavust kehtestatud nõuetele ja teeb otsuse loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul loa taotluse saamise kuupäevast arvates.

Kui taotlus ei vasta keskkonnaministri 20.10.2016. a määruses nr 40 esitatud nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks määrab Keskkonnaamet tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat posti teel seitsme päeva jooksul puuduste avastamisest arvates. 30 päevane loa menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks määratud tähtaja võrra.

Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, jäetakse taotlus läbi vaatamata ja Keskkonnaamet teavitab sellest taotlejat seitsme päeva jooksul puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks antud tähtaja lõppemisest arvates.

Loa andja võib keelduda loa andmisest, kui:

 1. loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
 2. hoone või vanasõiduk, mille restaureerimiseks või hooldamiseks luba taotletakse, ei oma ajaloolist ja kultuuriväärtust;
 3. loa taotleja ei ole tõendanud, et muude kemikaalide kasutamine ei ole tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas;
 4. arvestades planeeritavat restaureerimist või hooldamist on taotletava kemikaali kogus põhjendamatult suur;
 5. kemikaali kasutamisel eralduvad saasteainete heitkogused võivad Keskkonnaameti või kohaliku omavalitsuse üksuse eelhinnangul põhjustada tiheasustusega piirkonna välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmise piirväärtuse ületamise;
 6. loa taotleja ei kasuta parimat võimalikku tehnikat;
 7. kemikaali kasutamisega kaasneb märkimisväärne oht inimese tervisele või keskkonnale.

Seire eesmärgil annab kemikaali erandkorras turustamise ning kasutamise loa saanud isik Keskkonnaametile kirjaliku teabe turustatud või kasutatud kemikaali kohta hiljemalt 30 päeva jooksul toimingu lõpetamisest arvates.

Teave toimingu kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1. isiku nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht;
 2. kemikaali alaliik ja sellega tehtava toimingu nimetus;
 3. toimingu alustamise ja lõpetamise kuupäev;
 4. kemikaali kogus kilogrammides;
 5. kemikaali lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus grammides liitri kohta.

Viimati uuendatud 28.07.2021