Jahipidamine

Jahinduse eesmärk on hoida ulukite arvukust mõistlikes piirides.

Eestis on jahiulukeid kokku 51 liiki (20 imetajat, 31 lindu). Ulukid jaotatakse jahiseaduse alusel suur- ja väikeulukiteks. Suurulukid on põder, punahirv, metskits, metssiga, pruunkaru, hunt, ilves ja hallhüljes. Väikeulukite loetelu leiab jahieeskirjast. Suuruluki jahipidamise õigus on vaid jahipiirkonna kasutajal.

Keskkonnaamet korraldab looduses vabalt elavate jahiloomade ja –lindude küttimist ja jahinduslikku tegevust jahipiirkondades ning annab oma valdkonna sisendit asjakohastesse dokumentidesse. Lisaks lubade ja kooskõlastuste andmisele koordineeritakse jahindusnõukogude tööd, hinnatakse kiskjakahjusid ning nõustatakse maaomanikke ja jahimehi. Valdkonnaga tegelevad Keskkonnaametis jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialistid.

Järelevalve osakond kontrollib jahipidamise seaduslikkust (aluseks jahiseadus ja jahieeskiri). Jälgitakse jahiaegadest kinnipidamist, lubade olemasolu, dokumentide korrasolekut ning jahiohutust.

Õigusrikkumiste korral viib Keskkonnaamet läbi väärteo- või kriminaalmenetluse, sõltuvalt tekitatud keskkonnakahju suurusest. Jahirikkumiste ja -õnnetuste vältimiseks on oluline ennetustegevus ja koostöö jahipiirkondadega.

Naiskütt metsseajahil. Foto: Aimar Rakko

 Jahinduse spetsialistid

Nimi Maakond kontakt
Ivar Marlen Hiiu, Lääne, Saare, Pärnu

+372 463 6821
+372 5304 0354

ivar.marlen@keskkonnaamet.ee
Uno Treier Harju, Rapla, Järva +372 484 1181
+372 514 9565
uno.treier@keskkonnaamet.ee
Margo Tannik Põlva +372 786 8364
+372 516 0148
margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Mihkel Pastik Viljandi, Valga ja Võru +372 5304 4134 mihkel.pastik@keskkonnaamet.ee
Heete Ausmeel Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva, Tartu +372 5688 6919 heete.ausmeel@keskkonnaamet.ee

Teadaanded

Sellel veebilehel avaldab Keskkonnaamet teadaandeid jahiseaduse (JahiS) § 18 lg 5 alusel.

Märjamaa Jahi- ja Kalameeste Seltsi jahipiirkonna kasutusõiguse loa pikendamise teade

Keskkonnaamet teatab, et pikendas Märjamaa Jahi- ja Kalameeste Selts (registrikood: 80235680; aadress Jahimehe, Paeküla, Märjamaa vald, Rapla maakond, 78206) väljastatud jahipiirkonna kasutusõiguse loa nr Rapla-10. Luba kehtib kuni 23.04.2031.

Jahipiirkond asub Rapla maakonnas Märjamaa valla territooriumil. Jahipiirkonna piiridega on võimalik tutvuda Keskkonnaregistri avalikus teenuse või Metsaregistri avaliku teenuse kaudu.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris Kuusiku tee 6, Rapla. Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad siin. Jahipiirkonna kasutusõiguse luba nr Rapla-10 on kantud keskkonnalubade infosüsteemi ja on nähtav Keskkonnaameti e-teenuse lehel.

Kontakt

Uno Treier

jahinduse vanemspetsialist

Lisainfo

Õigusaktid

Viimati uuendatud 23.08.2021