Kaitse-eeskirjade eelnõude avalik väljapanek

Siit on leitavad kaitse-eeskirjade avaliku väljapaneku teated ja materjalid

Kõik kaitse-eeskirjade avaliku väljapaneku teated avaldatakse ka lehel

Ametlikud teadaanded

Loe täpsemalt looduskaitse planeerimise kohta

Siit

Avalikul väljapanekul

Keskkonnaministri 1. aprilli 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/176 on algatatud Hiiu maakonna kaitsealuste parkide ja Sanglepa allee piiride muutmise ning Kõrgessaare pargi looduskaitse alt välja arvamise menetlus, mida korraldab Keskkonnaamet. Lisaks muudetakse vastavalt Suuremõisa mõisa pargi ja Sanglepa allee uue piiri järgi Suuremõisa jõe euroopa naaritsa püsielupaiga piire.

Määruste eelnõude, seletuskirjade ja kaardimaterjaliga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal 29.11–21.12.2021. a Keskkonnaameti Kärdla kontoris (Kõrgessaare mnt 18), Hiiumaa vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla) ja siin teate allosas.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkti 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata.

Kutsume üles aktiivselt osalema avalikustatavate määruste menetluses ja esitama põhjendatud parandusettepanekuid. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös kõigi huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Parandusettepanekud ja vastuväited Hiiu maakonna kaitsealuste parkide ja Sanglepa allee piiride muutmise ning Kõrgessaare pargi looduskaitse alt välja arvamise määruste eelnõude kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla) hiljemalt 21.12.2021. a.

Kui hiljemalt 21.12.2021. a ei ole määruste eelnõude kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõud 2022. a kevadel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrused jõustuvad eeldatavasti 2022. a. sügisel.

Lisainfo: Andres Miller, 503 6455, andres.miller@keskkonnaamet.ee

Keskkonnaministri 28. juuni 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/295 on algatatud Võhandu jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus. Eelnõuga muudetakse kaitseala piiri, kaitse-eesmärke ja kaitsekorda. 

Kaitse-eeskirja eelnõu dokumentide avalik väljapanek toimub 18.11.–12.12.2021. Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda teate allosas. Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt menetluses osalema. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline. 

Parandusettepanekuid ja vastuväiteid Võhandu jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Karja 17a, Võru 65608) hiljemalt 12.12.2021. 

Arvestades COVID-19 levikut ja soovitatud ettevaatusabinõusid, teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades ja vajadusel lepime kokku kohtumised individuaalselt. 

Kui kuupäevaks 12.12.2021.  ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aasta lõpus. 
Lisainfo: Kadri Kasuk, tel. 5664 4509, kadri.kasuk@keskkonnaamet.ee.

Kinnistute paiknemist kaitseala suhtes saab vaadata kaardimaterjalilt, sh kasutada veebipõhist kaardirakendust, mis on kättesaadav SIIT.

Kaardirakenduse juhis:
Kaardirakenduse avakuval kuvatakse kavandatav kaitseala (sinisena), kaitseala vana piir (lilla joonena) ja katastriüksused (halli kontuuriga).
Paremal üleval nurgas legendi ikoonile klõpsates ilmub rippmenüü, kus on samuti kirjas, mis mida tähendab.
Kaardirakenduse kaardikihte saab sisse ja välja lülitada kihiloendis, legendi ikooni kõrval.
Otsingumootori abil saab otsida kinnistuid katastritunnuse ja kinnistu nime järgi (vasakul üleval).
 

Keskkonnaministri 11. mai 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/238 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Kellavere maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal siinse teate allosas ajavahemikul 11.11‒30.11.2021.

Eelnõukohase määrusega muudetakse olemasoleva kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärke ja kaitsekorda ning täpsustatakse välis- ja vööndi piiri. Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Vastuväited või parandusettepanekud Kellavere maastikukaitseala kaitsekorra muutmise määruse eelnõu kohta esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere) hiljemalt 30.11.2021. Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. 

Teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. a esimeses pooles.

Lisainfo: Riina Kotter, tel 5037128, riina.kotter@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaministri 18. märtsi 2021. a käskkirjaga nr 149 on algatatud määruse „Anija looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine” menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Tallinna kontoris (Kopli 76, Tallinn) ning siinse teate allosas ajavahemikus 11.10–27.10.2021.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.
 
Oma parandusettepanekud ja vastuväited Anija looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kopli 76, Tallinn) hiljemalt 27.10.2021.

Arvestades COVID-19 pandeemilist levikuvõimet ja soovitatud ettevaatusabinõusid, teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades, vajadusel lepime kokku individuaalse kohtumise. Oma soovist palume teatada hiljemalt 27.10.2021.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aasta esimesel poolel.

Lisainfo: Gert Enno, 5699 5307, gert.enno@keskkonnaamet.ee

Keskkonnaamet on ette valmistanud Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse. Kaitseala asub Harju maakonnas Tallinna linnas Nõmme ja Mustamäe linnaosas.

Väljatöötamise kavatsust tutvustav koosolek toimub 4. novembril 2021 kell 16 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel ja samal ajal ka Nõmme Linnaosa Valitsuse saalis (Valdeku 13, Tallinn), kui selleks Keskkonnaametile kirjalikult soovi avaldatakse. Koosolekuga liitumiseks vajuta SIIA.

Parandusettepanekud või vastuväited Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või F.J. Wiedemanni 13, 72213 Türi) hiljemalt 18. novembriks 2021.

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneva avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub eeldatavasti 2022. a esimeses pooles.

Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Lisainfo: Kristi Pai, tel 5695 8657 , kristi.pai@keskkonnaamet.ee; Riina Kotter, tel 503 7128, riina.kotter@keskkonnaamet.ee (ajavahemikus 25.10–29.10)

Avaliku koosoleku salvestus

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 18. märtsi 2021. aasta käskkirjaga nr 152 on algatatud Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 176 „Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas” muutmise ja määruse „Lepna tammiku looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” eelnõu menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määruse eelnõu järgi muudetakse olemasoleva kaitseala - Lepna tammiku kaitsekorda, moodustatakse Lepna tammiku looduskaitseala ja kehtestatakse kaitse-eeskiri. Kaitseala laiendus toimub Tõnija hoiuala väärtuslike metsaelupaigatüüpide arvelt. Seoses eeltooduga muudetakse ka Tõnija hoiuala piiri ja kaitse-eesmärke, arvestades loodusväärtuste leviala ja esinduslikkust.

Kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav avalik väljapanek toimub ajavahemikul 27.09.–15.10.2021. Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda siinse teate allosas või avaliku väljapaneku ajal eelneval kokkuleppel ka Keskkonnaameti Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare).

Parandusettepanekud ja vastuväited Lepna tammiku looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (Tallinna 22, Kuressaare 93819 või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 15.10.2021. Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et olete meie esitatud määruse eelnõu ettepanekutega nõus. 

Teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades ja vajadusel lepime kokku kohtumised väiksemas grupis.

Pärast avaliku väljapaneku perioodi analüüsitakse laekunud ettepanekuid ja vastatakse kõigile ettepanekutele kirjalikult. Kui avaliku väljapaneku või avaliku arutelu tulemusena muutuvad oluliselt eelnõu põhiseisukohad, siis arutatakse muudatused neid puudutavate huvigruppidega uuesti läbi. Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema Lepna tammiku looduskaitseala moodustamise menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Avalikku väljapanekut ja eelnõu menetlust koordineerib looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist Kadri Paomees (tel 5343 6313, e-post kadri.paomees@keskkonnaamet.ee).

 

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 03. juuni 2021. a käskkirjaga nr 269 on algatatud Vabariigi Valitsuse 24. juuli 2001. a määruse nr 255 „Rumbi looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Rumbi looduskaitseala kaitse-eeskiri” muutmise eelnõu menetlus (edaspidi ka eelnõu). Looduskaitseala asub Järva maakonnas Türi vallas Lungu külas. Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

Vastavalt looduskaitseseadusele moodustatakse looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks looduskaitsealad. Looduskaitseala moodustatakse ja selle kaitsekord kinnitatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Praegu kehtiv 2001. aastal kinnitatud Rumbi looduskaitseala kaitse-eeskiri vajab kooskõlla viimist kehtiva õigusega. Kaitseala kaitsekorda on vaja täpsustada, arvestamaks haruldaste liikide nõudluste tagamist ning rakendamaks kaasaja looduskaitse põhimõtete elluviimist kaitsealal.

Kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav avalik väljapanek toimub ajavahemikul 13. kuni 26. september 2021.

  Palume Teil esitada oma parandusettepanekud ja vastuväited kaitseala kaitse-eeskirja muutmise kohta kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline 64, Pärnu 80010). Kui Te ei ole hiljemalt 26. september 2021 parandusettepanekuid või vastuväiteid esitanud, arvestame, et olete meie esitatud määruse eelnõu ettepanekuga nõus.

  Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

  Peale avaliku väljapaneku perioodi analüüsitakse laekunud ettepanekuid ja vastatakse kõigile ettepanekutele kirjalikult. Kui avaliku väljapaneku või avaliku arutelu tulemusena muutuvad oluliselt eelnõu põhiseisukohad, siis arutatakse muudatused neid puudutavate huvigruppidega uuesti läbi.

  Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

  Avalikku väljapanekut ja eelnõu menetlust koordineerib looduskaitse planeerimise osakonna spetsialistilt Kirsi Loide (e-post kirsi.loide@keskkonnaamet.ee, tel 5682 2032).

  Eelnõu materjalid:

  • Keskkonnaameti kodulehel ja Türi valla kodulehel on üleval kõik eelnõusse puutuvad materjalid.
  • Eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda paberkandjal avaliku väljapaneku perioodil eelneval kokkuleppel Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu).
  • Veebipõhise kaardirakendusega saad tutvuda SIIN 

  Mets Rumbi looduskaitsealal. Foto Kirsi Loide

  Keskkonnaamet on ette valmistanud Peetla soo looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja väljatöötamise kavatsuse. Kavandatav kaitseala asub Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas Käru ja Salla külas.

  Kaitseala moodustatakse juba kaitse all oleva Hirla kanakulli, Peedla metsise, Käru must-toonekure ja Salla kaljukotka püsielupaiga ning Salla loodusala põhjal. Praegu on kaitse all 559 ha, Peetla soo looduskaitseala pindalaks on kavandatud 1467 ha. Kaitseala laienemine toimub peamiselt Triigi metskond 48 (16101:003:0139) ja Triigi metskond 53 (16101:003:0700) maa arvelt.
   
  Väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti siinse teate allosas. 

  Parandusettepanekud või vastuväited Peetla soo looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja väljatöötamise kavatsuse kohta palume esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, Rakvere 44307) hiljemalt 31.08.2021.

  Kui nimetatud tähtajaks ei ole väljatöötamise kavatsuse kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad.

  Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneva avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub eeldatavasti 2021. a talvel.

  Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

  Lisainfo: Imbi Mets, tel 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee (kuni 23.08); Riina Kotter, tel 503 7128, riina.kotter@keskkonnaamet.ee (24.08‒30.08)

  Keskkonnaministri 13. mai 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/244 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

  Kaitse-eeskirja muutmise eelnõu oli avalikul väljapanekul 14. juunist kuni 30. juunini 2021. a. Eelnõu ja seletuskiri on kättesaadavad siinse teate allosas. Avalikul väljapanekul tehti ettepanek korraldada kohalike elanike kaasamiseks avalik arutelu.

  Määruse eelnõu avalik arutelu toimub 5. augustil 2021. a kell 15 Meriküla keskuse saalis (Tilgu tee 53, Meriküla). Avalikul arutelul tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja Keskkonnaameti seisukohti ettepanekutele.

  Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

  Muraste looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu esitatakse ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele ning määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta sügisel.

  Lisainfo: Imbi Mets, tel 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee.

  Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 16. aprilli 2019. aasta käskkirjaga nr 313 on algatatud määruse „Sõrve looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri” eelnõu menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

  Eelnõukohase määrusega moodustatakse looduskaitseala, liites olemasolevad püsielupaigad ja laiendades kaitstavat ala. Moodustatava Sõrve looduskaitseala maastik on mitmekesine: põhjaosas leidub looduslikus seisus loometsi, liigirikkaid looniite ja rabakooslusi, lõunaosas laiuvad luitemännikud ning edelapiiril Vääna jõe äärsed lamminiidud koos vanajõgedega. Suur osa kaitsealast on kaetud metsaga, kus leidub kaitsealuste liikide elupaiku ja kasvukohti. Kaitseala moodustamise ettepaneku tegi Harku Vallavalitsus 2006. aastal.

  Kaitse-eeskirja eelnõu dokumentide avalik väljapanek toimub 22.03.2021 kuni 10.05.2021. Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda teate allosas. Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt menetluses osalema. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

  Parandusettepanekud ja vastuväited Sõrve looduskaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (Roheline 64, 80010 Pärnu või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 10.05.2021.

  Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aastal.

  17.06 kell 15 toimus Meriküla keskuse saalis (Tilgu tee 53, Meriküla) ja veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel eelõu avalik arutelu, kus tutvustati laekunud ettepanekuid.

  Avaliku arutelu salvestus

  Lisainfo: Kerttu Elm, +372 5689 3674, kerttu.elm@keskkonnaamet.ee

  Kaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu tutvustamiseks korraldasime avaliku väljapaneku ajal teemade kaupa järgmised koosolekud:

  8.04 toimus sissejuhatav koosolek, kus arutati metsandusteemasid. Koosoleku materjalid:

  Koosoleku salvestus

  15.04 toimus koosolek, kus arutati maapõue ning kaevandamise teemasid. Koosoleku materjalid:

  Koosoleku salvestus

  22.04 toimus koosolek, kus arutati ehitamise ning üldküsimuste teemasid. Koosoleku materjalid:

  Koosoleku salvestus

  Lisateave ja materjalid:

  Kinnistute paiknemist looduskaitseala suhtes ja kinnistutele planeeritud tsoneeringut saab vaadata kaardimaterjalilt, sh kasutada veebipõhist kaardirakendust, mis on kättesaadav SIIN.

  Kaardirakenduse kasutamisest:

  • Kaardirakenduse avakuval kuvatakse eelnõu kaardikihid.
  • Paremal üleval nurgas legendi ikoonile klõpsates ilmub rippmenüü, kus on kirjas, millisele värvile vastab milline eelnõu vöönd.
  • Kaardirakenduse kaardikihte saab sisse ja välja lülitada kihiloendis, seal on võimalik sisse lülitada ka katastriüksuste kaardikiht.
  • Otsingumootori abil saab otsida kinnistuid katastritunnuse ja kinnistu nime järgi.
  • Kaarti saab suurendada ja vähendada vastavalt soovile hiire rullikuga või vasakust nurgast vajutades vastavalt + või -. 
  • Vasaku hiireklõpsuga ilmub kaardile hüpikaken vööndi ja/või katastri teabega. 
  • Avakuval on olemas ka mõõtmisvidin, mida saab kasutada vahemaade ja pindalade mõõtmiseks. Need tuleb kaardile hiireklõpsuga moodustada.
  • Kui viibid looduses ja soovid teada, mis vööndil parasjagu asud, siis ava nutitelefoni kaudu kaardirakendus ja vajuta „minu asukoha“ vidina ikoonile, mis töötab siis kui sul on telefonis GPS sisse lülitatud.

  Keskkonnaministri 13. mai 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/244 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Muraste looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

  Määruse eelnõuga muudetakse Muraste looduskaitseala kaitse-eeskirja § 4 lõike 7 punkti 3 sõnastust selliselt, et kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul on lubatud uute rajatiste püstitamine kaitseala tarbeks ja rajatiste hooldustööd ning rajatise püstitamine Meriküla tee kinnistu tarbeks.

  Kaitse-eeskirja eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 14.06. kuni 30.06.2021 selle teate allosas ja Harku valla kodulehel

  Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja eelnõu menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

  Parandusettepanekud või vastuväited Muraste looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu kohta palume esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, Rakvere 44307) hiljemalt 30.06.2021.

  Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

  Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta sügisel.

  Lisainfo: Imbi Mets, tel 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee.

  Keskkonnaministri 18. märtsi 2021. a käskkirjaga nr 151 on algatatud Matsi-Kärneri tammiku riikliku kaitse alt välja arvamise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

  Määruse eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek toimub 20.07-01.09.2021. Materjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ja Rapla valla kodulehel.

  Vastuväiteid ja parandusettepanekuid Matsi-Kärneri tammiku riikliku kaitse alt väljaarvamise kohta saab esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või Karja 17a Võru 65608) hiljemalt 01.09.2021.

  Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

  Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. a I pooles.

  Anname teada, et avalik koosolek Matsi-Kärneri tammiku kaitseala kaitse alt välja arvamise teemal toimub videosilla vahendusel neljapäeval, 14. oktoobril kell 15.00.

  Avalik arutelu toimus 14.10.2021 ja selle helisalvestust saab järele kuulata SIIT

  Lisainfo: reet.reiman@keskkonnaamet.ee

  Keskkonnaministri 1. aprilli 2021. a käskkirjaga nr 177 on algatatud määruse „Tündre looduskaitseala kaitse-eeskiri“ muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

  Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Tõrva valla kodulehel www.torva.kovtp.ee, Mulgi valla kodulehel www.mulgivald.ee ja Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ajavahemikul 20.07-01.09.2021.

  Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile väga oluline.

  Vastuväiteid ja parandusettepanekuid Tündre looduskaitseala kaitsekorra muutmise määruse eelnõu kohta saab esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või Karja 17a Võru 65608) hiljemalt 01.09.2021.

  Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

  Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. a I pooles.

  Lisainfo: reet.reiman@keskkonnaamet.ee

  Keskkonnaminister algatas 3. juuni 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/268 määruste „Viljandi maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus“ ja „Viljandi maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine“ menetluse, mida viib läbi Keskkonnaamet.

  Menetluse käigus nimetatakse Viljandi maakonnas asuva 77 kaitstava looduse üksikobjekti nimi ja määratakse piiranguvööndi ulatus. Asjasse puutuvaid maaomanikke informeeritakse kirjalikult. 

  Menetluse käigus kavatsetakse kaitse alt välja arvata Koodiorg, Kullamäe kadakas ja Rahetsema mänd. Asjasse puutuvaid maaomanikke informeeritakse kirjalikult.

  Eelnõude avalik väljapanek toimub 22. juuni kuni 14. juuli 2021. Materjalidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ja asjasse puutuvate kohalike omavalitsuste kodulehel.

  Ootame põhjendatud ettepanekuid või vastuväiteid eelnõude kohta kirjalikult Keskkonnaameti Tartu kontori aadressil Veski 32, 51004 Tartu või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 14.07.2021.

  Teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata ja eelistame suhelda sidevahendeid kasutades.

  Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2021. aasta teisel poolel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aasta teises pooles.

  Lisainfo: Maris Paju +372 5336 5805, maris.paju@keskkonnaamet.ee

  Materjalid:

  Kaitse all olevate üksikobjektide kaardid koos piiranguvööndiga:

  Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 23. juuli 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/315 on algatatud Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määruse nr 413 „Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnasˮ lisa 4 „Riikliku kaitse all olevate objektide nimekiri” punkt 12 (Kivisaare väike-konnakotka kaitseala) tühistamise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

  Kivisaare liigikaitseala kaitse alla võtmise eesmärk 1992. aastal oli I kategooria linnuliigi väike-konnakotka pesapaiga kaitse. Keskkonnaregistri andmetel on kaitsealal kaks väike-konnakotka pesa, mille ümber on moodustatud püsielupaik. Viimane väike-konnakotka kinnitatud vaatlus on teada 2013. aastast. 2020. aasta andmetel olid pesapaigad asustamata. Kivisaare väike-konnakotka püsielupaigad asuvad täies ulatuses Kivisaare liigikaitsealal, seega on tegemist topelt kaitsega alaga. Kivisaare väike-konnakotka püsielupaigad jäävad endiselt kaitse alla ja on tsoneeritud sihtkaitsevööndisse.

  Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ajavahemikul 21.06.2021 kuni 12.07.2021 Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.
  Teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata ja eelistame suhelda sidevahendeid kasutades.

  Oma põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 12.07.2021. Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta talvel.

  Lisainfo: Meelis Suurkask, 516 4997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee

  Keskkonnaamet tutvustab uut Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja ootab selle koostamisel kaasa rääkima.

  LOE EDASI SIIT

  Naerukajaka tibud Kakralaiul. Foto: Nele Saluveer

  Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 16. juuni 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/270 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Kuulmajärve looduskaitseala kaitse-eeskiri“ muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

  Kavandatava eelnõuga uuendatakse kaitseala kaitsekorda, täpsustatakse kaitse eesmärke, muudetakse tsoneeringut vastavalt metsaelupaikade paiknemisele ja sihtkaitsevööndisse lisanduvad metsavajakutest laane- ja salumetsad.

  Kaitse-eeskirja eelnõu dokumentide avalik väljapanek toimub 26.05. kuni 16.06.2021. Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda teate allosas. Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt menetluses osalema. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

  Arvestades COVID-19 levikut ja soovitatud ettevaatusabinõusid, teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades ja vajadusel lepime kokku kohtumised väiksemas grupis.

  Oma põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonnale e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 16.06.2021. Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta lõpus.

  Lisainfo: Kadri Kasuk, +372 5664 4509, kadri.kasuk@keskkonnaamet.ee.

  Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 18. märtsi 2020. aasta käskkirjaga nr 127 on algatatud Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 59 „Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne maakonnas“, Vabariigi Valitsuse 27. juuli 2006. a määruse nr 175 „Hoiualade kaitse alla võtmine Rapla maakonnas“ ja keskkonnaministri 03. juuli 2006. a määruse nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmise ja Käntu-Kastja looduskaitseala moodustamise eelnõu menetlus (edaspidi ka eelnõu), mida viib läbi Keskkonnaamet.

  Määruse eelnõu järgi moodustatakse olemasoleva Käntu-Kastja hoiuala ja Üdruma Suur-konnakotka püsielupaiga alusel ühine Käntu-Kastja looduskaitseala ning muudetakse kaitse-eesmärke ja kaitsekorda. Muudatused on vajalikud haruldaste, ohustatud ja kaitsealuste liikide ning Euroopas väärtustatud elupaigatüüpide tõhusama kaitse tagamiseks, samuti maastikuilme ja kultuuripärandi säilimiseks.

  Kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav avalik väljapanek toimub ajavahemikul 10. mai kuni 22. juuni 2021.

   Parandusettepanekud ja vastuväited Kätnu-Kastja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada avalikustamise perioodil (10.05.2021 – 22.06.2021) kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline, 64 Pärnu). Kui Te ei ole hiljemalt 22. juuni 2021 parandusettepanekuid või vastuväiteid esitanud, arvestame, et olete meie esitatud määruse eelnõu ettepanekutega nõus.

  Peale avaliku väljapaneku perioodi analüüsitakse laekunud ettepanekuid ja vastatakse kõigile ettepanekutele kirjalikult. Kui avaliku väljapaneku või avaliku arutelu tulemusena muutuvad oluliselt eelnõu põhiseisukohad, siis arutatakse muudatused neid puudutavate huvigruppidega uuesti läbi.

  NB! Kui viirusest covid-19 tulenevatel põhjustel riigis olukord ja käitumisjuhised muutuvad, mis mõjutavad eelnõu avalikustamise protsessi (nt kohtumiste ja avaliku arutelu toimumist), siis ilmub sellekohane teade siia.

  Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume osalema kaitse-eeskirja moodustamise menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

  Avalikku väljapanekut ja eelnõu menetlust koordineerib kaitse planeerimise osakonna spetsialistilt Kirsi Loide (e-post kirsi.loide@keskkonnaamet.ee, tel 5682 2032).

  Eelnõu materjalid

  Keskkonnaameti kodulehel (siinse teate allosas) on üleval kõik eelnõusse puutuvad materjalid. Kodulehte uuendatakse jooksvalt ja sinna pannakse ülesse kõik olulised teated avaliku väljapaneku kohta sh muudatused, mis võivad ette tulla lähtuvalt riigis kehtivast olukorrast seoses viiruse covid-19 levikuga. 

  Eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda paberkandjal avaliku väljapaneku perioodil eelneval kokkuleppel Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu), Matsalu rahvuspargi külastuskuses Penijõe mõisas (Penijõe, Pärnu maakond), Lääneranna vallavalitsuses (Jaama tn 1, Lihula linn), Lääne-Nigula vallvalitsuses (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik) ja Märjamaa vallavalitsuses (Tehnika 11, Märjamaa).

  Veebipõhine kaardirakendus asub SIIN. Kaardirakendus võimaldab katastritunnuse järgi kinnistuid otsida ja võrrelda kehtivat ning planeeritavat piiri.

  Planeeritud kohtumised

  • Eelnõu tutvustamiseks toimus infopäev 3. juunil kell 15:00 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Infopäeval tutvustati planeeritud muudatusi võrreldes kehtiva kaitsekorraga.
    
  • Individuaalsed kohtumised maaomanikele, kes soovivad arutada enda kinnistusse puutuvat toimuvad vaid eelnevalt kokkulepitud aegadel. Selleks võtta ühendust kaitse planeerimise osakonna spetsialisti Kirsi Loidega (e-post kirsi.loide@keskkonnaamet.ee, tel 5682 2032).
  • Kui viiruse COVID-19 levikust tulenev olukord võimaldab, siis toimub määruse eelnõu avalik arutelu Penijõe mõisas 16. augustil 2021 kell 15:00. Avalikul arutelul tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja ettepanekute põhjal tehtud muudatusi.

   Arutelul osalemiseks palume ennast registreerida

    
   SIIN 

   Registreerimisvormi palume lisada kindlasti osaleja lahtrisse NIMI ja KONTAKT, et vajadusel teatada koosoleku toimumise koha või aja muudatustest.
  Käntu-Kastja maastik. Foto: Renno Nellis

  Keskkonnaamet tutvustab uut Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskirja ja ootab selle koostamisel kaasa rääkima. 

  Keskkonnaministri 17. aprilli 2020. aasta käskkirjaga nr 185 on algatatud määruse „Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri“ menetlus. Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlust viib läbi Keskkonnaamet.

  Praegu kehtiv Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri on kinnitatud 2002. aastal Vabariigi Valitsuse määrusega nr 334 eesmärgiga kaitsta piirkonda kui väga mitmekesiste loodusväärtustega mosaiikset märgalakompleksi. Kaitseala laiendatakse piirneva Siiksaare-Oessaare hoiuala arvelt, mis moodustati 2006. aastal Vabariigi Valitsuse määrusega nr 176 (Hoiualade kaitse alla võtmine Saare maakonnas). Seega ei võeta määrusega kaitse alla uut ala, vaid Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskirja muudetakse ning alale lisatakse Siiksaare-Oessaare hoiuala territoorium.

  Kaitse-eeskirja eelnõu dokumentide avalik väljapanek toimus ajavahemikus 18.01.2021 kuni 01.03.2021, mil ootasime põhjendatud ettepanekuid ning kutsusime aktiivselt osalema avalikustatava määruse menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline. 

  Oma põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited sai esitada kirjalikult Keskkonnaameti e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee kuni 01.03.2021 a. Kui nimetatud tähtajaks ei ole Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et olete nimetatud eelnõuga nõus. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aastal.  

  Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise eelnõu avalik arutelu toimus veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel 5. aprillil 2021. aastal kell 15.00, kus käsitleti laekunud küsimusi ja ettepanekuid, tutvustati Keskkonnaameti seisukohti neile ja selgitati menetluse edasist käiku. Viiruse COVID-19 laiema leviku tõttu ei olnud võimalik avalikku arutelu korraldada Sandla Kultuurimajas. Avalikul arutelul esitati ettepanek teha arutelu kokkusaamise teel neile, kes ei saanud veebikeskkonna kaudu arutelust osa võtta. Keskkonnaamet võttis ettepaneku arvesse ning seoses COVID-19 leviku leevenemisega korraldame korduva arutelu 12. augustil kell 15.00 Sandla Kultuurimajas aadressil Keskuse, Sandla küla, Saaremaa vald, Saaremaa. 

   Lisainfo: Nele Saluveer, looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist, e-post: nele.saluveer@keskkonnaamet.ee.

   Kaardirakenduse kasutamisest:

   • Kaardirakenduse avakuval kuvatakse eelnõu kaardikihid.
   • Paremal üleval nurgas legendi ikoonile klõpsates ilmub rippmenüü, kus on kirjas, millisele värvile vastab milline eelnõu vöönd.
   • Kaardirakenduse kaardikihte saab sisse- ja välja lülitada kihiloendis, seal on võimalik sisse lülitada ka katastriüksuste kaardikiht.
   • Otsingumootori abil saab otsida kinnistuid katastritunnuse ja kinnistu nime järgi. Lisaks sellele saab otsida ka kaitsevööndeid nende nime järgi, kuid piiranguvööndi ja sihtkaitsevööndi nime asemel kasutada lühendeid vastavalt pv ja skv (nt Sandla-Silma skv).
   • Kaarti saab suurendada ja vähendada vastavalt soovile hiire rullikuga või vasakust nurgast vajutades vastavalt + või -. 
   • Vasaku hiireklõpsuga ilmub kaardile hüpikaken vööndi ja/või katastri teabega. 
   • Selleks, et eelnõu piirangu- ja sihtkaitsevööndi pindalalisi muudatusi võrrelda praegu kehtivate vööndite ning hoiualaga on avakuval võrdlus vidin. Vidina kasutamiseks tuleb kihiloendi rippmenüüst aktiivseks teha lisaks eelnõu vöönditele praegu kehtivad vööndid, mis algavad kõik sõnaga „kehtiv“. Vidinat kasutades on alati rullitav kiht kehtivate kaardikihtidega ja teistes toonides (oranš on piiranguvöönd, roheline on sihtkaitsevöönd, kärtsroosa on hoiuala ning kehtivat Laidevahe LKA välispiiri tähistab punane joon). Kui rullitav kiht on aktiivne, siis on võimalik ka legendi ikooni alt värvide tähendused leida.
   • Avakuval on olemas ka mõõtmis vidin, mida saab kasutada vahemaade ja pindalade mõõtmiseks. Need tuleb kaardile hiireklõpsuga moodustada.
   • Kui viibid looduses ja soovid teada, mis vööndil parasjagu asud, siis ava nutitelefoni kaudu kaardirakendus ja vajuta „minu asukoha“ vidina ikoonile, mis töötab siis kui sul on telefonis GPS sisse lülitatud.

   Lõppenud avalikustamised

   Keskkonnaministri 7. aprilli 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/183 on algatatud Hiiu maakonnas Leluselja looduskaitseala moodustamise menetlus, mida korraldab Keskkonnaamet.

   Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal 12.07–02.08.2021. a Keskkonnaameti Kärdla kontoris (Kõrgessaare mnt 18) ning Hiiumaa vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla). Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

   Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkti 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata.

   Kutsume üles aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja menetluses ja esitama põhjendatud parandusettepanekuid. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös kõigi huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

   Parandusettepanekud ja vastuväited Leluselja looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla) hiljemalt 02.08.2021. a.

   Kui hiljemalt 02.08.2021. a ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu 2021. a sügisel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. a kevadel.

   Lisainfo: Andres Miller, +372 503 6455, andres.miller@keskkonnaamet.ee

   Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 18.03.2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/150 on algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Papioru maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

   Papioru maastikukaitseala on olnud kaitse all alates 1964. aastast, kui ala võeti kaitse alla Papiorg maastiku üksikelemendina. 1990. aastal reorganiseeriti kaitseala Papioru pinnavormide geoloogiliseks kaitsealaks. 1992. aastal moodustati olemasoleva kaitseala baasil Papioru maastikukaitseala. Kehtiv Papioru maastikukaitseala kaitse-eeskiri on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 1998. a. määrusega nr 3.

   Papioru maastikukaitseala on uuendamata kaitsekorraga kaitseala. Kavandatava eelnõuga uuendatakse kaitseala kaitsekorda, täpsustatakse kaitse eesmärke ja korrigeeritakse piirijoone kulgemist vastavalt looduslikele piirimärkidele.

   Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ajavahemikus 19.05.2021 kuni 9.06.2021. Määruse eelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda avaliku väljapaneku perioodil ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

   Arvestades COVID-19 levikut ja soovitatud ettevaatusabinõusid, teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades ja vajadusel lepime kokku kohtumised väiksemas grupis.

   Oma parandusettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonnale e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 9.06.2021. Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta sügisel.

   Lisainfo: Meelis Suurkask, +372 516 4997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee

   Keskkonnaminister algatas 4. märtsi 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/101 määruste „Tartu maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus“ ja „Tartu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine“ menetluse, mida viib läbi Keskkonnaamet.

   Menetluse käigus nimetatakse Tartu maakonnas asuva 70 kaitstava looduse üksikobjekti nimi ja määratakse piiranguvööndi ulatus. Asjasse puutuvaid maaomanikke informeeritakse kirjalikult.  

   Menetluse käigus kavatsetakse kaitse alt välja arvata 11 hävinud puud ja viis üleriigilise tähtsuseta muud loodusobjekti. Välja arvatakse järgmised objektid: Jalakas, Kask, Mäletjärve kask, Kurista sanglepp, Külmakindla pirnipuu seemik, Laane pärn, Linnupere pärn, Rõngu hiietamm, Tamm, Truuduse tamm, Vehendi kadakas, rändrahn „Heavaimu kivi“, Jaani- ja Linajärv, Kindralimägi, Mäkumägi ja Mügramägi. Asjasse puutuvaid maaomanikke informeeritakse kirjalikult.

   Eelnõude avalik väljapanek toimub 21. mai kuni 11. juuni 2021. Materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ja asjasse puutuvate kohalike omavalitsuste kodulehel.

   Ootame põhjendatud ettepanekuid või vastuväiteid eelnõude kohta kirjalikult Keskkonnaameti Tartu kontori aadressil Veski 32, 51004 Tartu või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 11.06.2021.

   Arvestades COVID 19 levikut ja soovitatud ettevaatusabinõusid, teeme looduskaitseseaduse

   § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades ja vajadusel lepime kokku kohtumised väiksemas grupis.

   Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2021. aasta teisel poolel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aasta esimeses pooles.

   Lisainfo: Maris Paju +372 5336 5805, maris.paju@keskkonnaamet.ee

   Keskkonnaministri 11. märtsi 2021 a käskkirjaga nr 1-2/21/124 on algatatud määruste „Jõgeva maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus“ ja „Jõgeva maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine“ menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

   Menetluse käigus nimetatakse Jõgeva maakonnas asuva 35 kaitstava looduse üksikobjekti nimi ja määratakse piiranguvööndi ulatus. Asjasse puutuvaid maaomanikke informeeritakse kirjalikult.  

   Menetluse käigus kavatsetakse kaitse alt välja arvata 15 hävinud või väärtuse kaotanud loodusobjekti. Need on: Kasekingu pere kased, Kitsesoo nõiakuusk, Luua hall pähklipuu, Luua jalakas, Luua kuusk, Mesipuu kask, Sepa talu pärn, Tuuleveski kask, Männitukk „Otimäelˮ, Kalana linnamägi, Kalmemägi, Roela linnamägi ja Viruorg, rändrahn Kalevipoja luisk ja Undi vahtkonna rändrahn.

   Eelnõu avalik väljapanek toimub 05.05.–26.05.2021. Eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee ja kohalike omavalitsuste kodulehel.

   Ootame põhjendatud ettepanekuid või vastuväiteid eelnõu kohta kirjalikult Keskkonnaameti Tartu kontori aadressil Aleksandri 14, 51004 Tartu või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 26.05.2021.

   Arvestades COVID 19 levikut ja soovitatud ettevaatusabi nõusid, teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades ja vajadusel lepime kokku kohtumised väiksemas grupis.

   Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited objektide kaitse alt väljaarvamisele puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2021. aasta teisel poolel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aasta esimeses pooles.

   Lisainfo: Maris Paju +372 5336 5805, maris.paju@keskkonnaamet.ee

   Keskkonnaamet teatab, et kavandamisel on Vabariigi Valitsuse 1999. a määruse nr 155 „Panga maastikukaitseala ja Narva jõe kanjoni maastikukaitseala kaitse-eeskirjade ja välispiiri kirjelduste kinnitamine” muutmine. Valminud on määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kus selgitatakse Panga maastikukaitseala kaitsekorra muutmise vajadust ja planeeritavaid muudatusi kaitsekorras.

   Panga maastikukaitseala kavandatakse laiendada piirneva Küdema lahe hoiuala arvelt. Eelkõige on kaitseala laiendamise peamine eesmärk merele avatud pankrandade (1230) ja vanade loodusmetsade (9010*) parema kaitse tagamine. Merele avatud pankrandade paremaks kaitseks tuleb tagada sihtkaitsevööndi piiritlemisel piisav ja maastikus jälgitav puhvertsoon nii pangapealsel kui panga all. Kitsast sihtkaitsevööndi piiri tuleb laiendada maismaapoole, sest piir paikneb kohati astangu serval (st panga vertikaalne sein asub väljapool kaitseala piiri) või on sellest ainult 1–2 m kaugusel, mis ei ole piisav puhvertsoon arvestades panga arengut. Vanade loodusmetsade paremaks kaitseks tuleb need arvata kompaktse loogilise tervikuna piirnevalt Küdema lahe hoiualalt maastikukaitseala laiendusena sihtkaitsevööndisse. Muudetakse kaitseala kaitse-eesmärke, kaitsekorda, välispiiri ja tsoneeringut. Kaitsekorda muudetakse loodusväärtuste kaitseks ja vajadusest viia kaitsekord vastavusse kehtivate õigusaktidega. Kaitseala tsoneeringut ning kaitsekorda on vaja muuta, et paremini tagada haruldaste liikide ja looduskoosluste kaitset ning täita Eesti rahvusvahelisi kohustusi looduskaitse vallas.

   Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema Panga maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamises. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

   Kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse materjalidega saab tutvuda avaliku väljapaneku perioodil Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee

   Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited kaitseala kavandatava kaitse-eeskirja muutmise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti aadressil Tallinna 22, Kuressaare, 93819 Saare maakond või info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 24.05.2021. 

   Kui Te hiljemalt 24.05.2021 ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitanud, arvestame, et olete meie esitatud Panga maastikukaitseala kaitsekorra muutmise kavatsuse ettepanekuga nõus.

   Pärast avalikustamist esitatakse väljatöötamise kavatsus 2021. a teises pooles keskkonnaministrile määruse „Panga maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmise menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada ka menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

   Lisainfo: Gunnar Raun, tel 5688 7157, gunnar.raun@keskkonnaamet.ee

   Keskkonnaministri 16. juuni 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/269 on algatatud Raikküla-Paka maastikukaitseala moodustamise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

   Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, kaardi jt oluliste dokumentidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 21.04‒19.05.2021 siinse teate allosas. Kaitseala välis- ja vööndite piiridega saab täpsemalt tutvuda ka kaardirakenduse kaudu, mille leiate SIIT. Kaardi legend avaneb vaateakna paremast ülanurgast.

   Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Oma parandusettepanekud ja vastuväited Raikküla-Paka maastikukaitseala moodustamise ja kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Narva mnt 7a, 15172, Tallinn) hiljemalt 19.05.2021.

   Arvestades COVID-19 levikuga ja soovitatud ettevaatusabinõudega, teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata. Eelistame suhtlust sidevahendite abil, vajadusel lepime kokku individuaalsed kohtumised.

   Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt 2021. aasta lõpus ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aasta esimesel poolel.

   Lisainfo: Sander Laherand, +372 5692 7990, sander.laherand@keskkonnaamet.ee
    

   Keskkonnaministri 30. oktoobri 2019 käskkirjaga nr 697 algatati Pärnu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmise ja piiranguvööndi ulatuse määramise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet. 

   Kaitse alla võetakse Eespere künnapuu, Lindi pärnad (3tk) ja Puhtu tamm ning Puhtu mänd.
   Täpsustatakse 75 kaitstava looduse üksikobjekti asukohad ja määratakse neid ümbritsevate piiranguvööndite ulatus.
   Üksikobjektide kaitsekorda ei muudeta. Üksikobjektidel ja nende piiranguvööndis kehtiv kaitsekord on sätestatud keskkonnaministri määrusega "Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri".

   Asjakohane teade edastatakse kõigile menetlusosalistele kirjalikult.

   Eelnõude, seletuskirjade ja kaardimaterjaliga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal 05.04.2021 kuni 30.04.2021 siinse teate allosas. 

   Oma parandusettepanekud ja vastuväited määruste eelnõude kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline 64, Pärnu 80010) hiljemalt 30.04.2021. Kuna paljud maaomanikud ei ole kinnitanud elektroonse teate kättesaamist, saatis Keskkonnaamet neile maaomanikele korduskirja paberil tähitud kirjana ja sellega seoses pikendame arvamuste esitamise tähtaega kuni 21.05.2021.

   Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata, kuid vajadusel arutame asjaosalistega ettepanekuid objektide kaupa.

   Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Peale avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aasta esimesel poolel.

   Lisainfo: Katrin Aavik, +372 5688 1147, e-post katrin.aavik@keskkonnaamet.ee

   Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek toimus 07.12.2020 kuni 24.01.2021. Avaliku väljapaneku ajal tegi Vormsi Vallavalitsus ettepaneku kohalike inimeste kaasamiseks korraldada avalik arutelu.

   Avalik arutelu toimub veebikeskkonnas Microsoft Teams lingi kaudu 9. aprillil 2021 algusega kell 14. Avalikul arutelul tutvustame laekunud ettepanekuid ja Keskkonnaameti seisukohti ettepanekutele. Ootame osalema eelkõige maaomanikke ja teisi Vormsi saare elanikke.

   Koosolekul osalemise soovist palume teada anda e-posti teel (elle.puurmann@keskkonnaamet.ee) ning eelregistreerunuile saadame osalemiseks koosoleku lingi hiljemalt 9. aprilli hommikul. 

   Lisainfo: Elle Puurmann, +372 517 4811, elle.puurmann@keskkonnaamet.ee

   Keskkonnaministri 14.12.2010 käskkirjaga nr 1831 algatati määruse „Narva jõe kanjoni maastikukaitseala kaitse-eeskiri” menetlus. Keskkonnaamet on määruse eelnõu materjalid 2020. aastal ajakohastanud ja jätkab kaitse-eeskirja menetlust.

   Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ajavahemikus 22.03‒10.04.2021 siinse teate allosas.

   Parandusettepanekud ja vastuväited Narva jõe kanjoni maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Pargi 15, 41537 Jõhvi) hiljemalt 12.04.2021.

   Seoses Eestis leviva COVID-19 pandeemia ja sellega seotud piirangutega teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku, et avalikku arutelu ei korraldata. Vajadusel lepime huvigruppidega kokku eraldi virtuaalse arutelu.

   Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt detsembris 2021. aastal ministeeriumidevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2022. aasta alguseks.

   Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

   Lisainfo: Triin Amos, +372 5629 6403, triin.amos@keskkonnaamet.ee

   Keskkonnaamet on ette valmistanud Muraste looduskaitseala kaitsekorra muutmise väljatöötamise kavatsuse. Kaitse-eeskirja muutmise eesmärk tuleneb vajadusest anda kaitseala valitsejale õigus lubada Meriküla tee kinnistu tarbeks liiklemiseks vajaliku rajatise püstitamist.

   Väljatöötamise kavatsusega on võimalik tutvuda 12. märtsini 2021 siinse teate allosas.

   Parandusettepanekud või vastuväited Muraste looduskaitseala kaitsekorra muutmise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kunderi 18, 44307 Rakvere) hiljemalt 12. märtsiks 2021.

   Kui nimetatud tähtajaks ei ole parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneva avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub eeldatavasti 2021. a esimeses pooles.

   Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

   Lisainfo: Imbi Mets, tel +372 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee

   Keskkonnaministri 18.03.2020. a käskkirjaga nr 124 algatati Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

   Eelnõu, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal 07.12.2020 kuni 24.01.2021 Keskkonnaameti veebilehel siinse teate allosas, Keskkonnaameti Haapsalu kontoris (Lahe tn 8) ja Vormsi vallamajas. 

   Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

   Oma parandusettepanekud ja vastuväited määruse eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Lahe tn 8 Haapsalu 90503) hiljemalt 24.01.2021.

   Arvestades COVID-19 pandeemilist levikuvõimet ja soovitatud ettevaatusabinõusid, teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades, vajadusel lepime kokku individuaalse kohtumise või arutelu veebi teel. Oma soovist palume teatada hiljemalt 24.01.2021. 

   Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta teisel poolel. Pärast määruse jõustumist tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek Väinamere loodusala piiri muutmiseks, et viia see vastavusse maastikukaitseala ja hoiuala piiriga.

   Lisainfo: Elle Puurmann, +372 517 4811, elle.puurmann@keskkonnaamet.ee

   Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 16.04.2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/177 on algatatud Soontaga looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

   Kaitseala moodustati 2006. aastal Taani-Eesti koostööprojekti Eesti metsakaitsealade võrgustik (1999–2001) ettepanekul, lähtudes eelkõige metsakoosluste kaitse vajadusest. Seega ei võeta määrusega kaitse alla uut ala, vaid Soontaga looduskaitseala kaitse-eeskirja muudetakse ning alale lisatakse Purtsi metsise püsielupaiga ning laane-, salu- ja soometsade kaitseks kavandatav Soontaga metsa looduskaitseala territooriumid.

   Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal teate allosas ajavahemikus 23.11.2020 kuni 18.12.2020. Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

   Arvestades COVID-19 levikut ja soovitatud ettevaatusabinõusid, teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades ja vajadusel lepime kokku kohtumised väiksemas grupis.

   Oma põhjendatud ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroole e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 18.12.2020. Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta suvel.

   Lisainfo: Kerttu Elm, +372 680 7913, kerttu.elm@keskkonnaamet.ee

   Keskkonnaamet teatab, et kavandab kaitsealuse loodusobjekti Pangodi mäed (keskkonnaregistri kood KLO1000066) staatuse ja välispiiri muutmist. Pangodi mägede nime all võeti 1972. aastal kaitse alla Otepää kõrgustiku järsakuline servaala. Algakti alusel kuulusid Pangodi mägede koosseisu Kirsimägi, Tippmägi, Räisamägi, Kerkmägi ja Sälgimäe lääneosa.

   Pangodi mägede kaitsekord (režiim) on kehtestatud enne kehtiva looduskaitseseaduse jõustumist, seega on tegu nn vana ehk uuendamata kaitsekorraga alaga. Pangodi mäed on looduses selgelt hoomatav ühtne maastikuelement, mistõttu tehakse ettepanek muuta ala staatus kaitsealast looduse üksikobjektiks, mille pindalaks on kavandatud 87,56 ha, st kaitstava objekti pindala suureneb 40,14 ha võrra. Selleks korrigeeritakse juba praegu keskkonnaregistris oleva loodusobjekti piiri liites sellele juurde samas pinnavormide ahelikus oleva Sälgimäe, mis on nimetatud algaktis 1972. aastal. Suurte maastikuelementide, nagu Pangodi mäed, ümber täiendavat piiranguvööndit ei kavandata ja objekti ise on ühtlasi ka piiranguvöönd.

   Pangodi mägede kaitsekorra uuendamise väljatöötamise kavatsusega ja eksperthinnanguga saab tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 15.02.2021 kuni 07.03.2021 Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

   Ootame Teie põhjendatud parandusettepanekuid ja vastuväiteid nimetatud kavatsuse kohta kirjalikult keskkonnaameti kaitse planeerimise osakonnale aadressil Veski 32, Tartu või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 7. märtsiks 2021. a. Kui nimetatud tähtajaks ei ole väljatöötamise kavatsuse kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad.

   Arvestades COVID 19 levikut ja soovitatud ettevaatusabi nõusid, teeme ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades ja vajadusel lepime kokku kohtumised väiksemas grupis.

   Pärast tutvustamisperioodi lõppu lisatakse kaitsealune looduse üksikobjekt Pangodi mäed Tartu maakonna kaitsealuste looduse üksikobjekte ümbritseva piiranguvööndi ulatuse korrigeerimise määruse eelnõusse. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil, millest asjaosalisi teavitatakse kirjalikult. Eeldatavalt toimub see käesoleva aasta suvel.

   Lisainfo: Marica-Maris Paju, +372 5336 5805, maris.paju@keskkonnaamet.ee 

   Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 23. juuli 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/318 on algatatud Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määruse nr 413 „Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnasˮ lisa 4 „Riikliku kaitse all olevate objektide nimekiri” punkt 26 (Uueveski oru maastikukaitseala) tühistamise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

   Määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ajavahemikus 23.11.2020 kuni 13.12.2020 teate allosas.

   Arvestades COVID-19 levikut ja soovitatud ettevaatusabinõusid, teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata. Eelistame suhelda sidevahendeid kasutades ja vajadusel lepime kokku kohtumised väiksemas grupis.

   Oma põhjendatud ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile
   e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 13.12.2020. Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta ettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad.

   Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta esimesel poolel.

   Lisainfo: Meelis Suurkask, +372 516 4997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee

   • Alliku looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri
   • Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine
   • Vanaõue (Navesti) maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Oja liigikaitseala kaitse alt väljaarvamise eelnõu avalikustamine
   • Niinsoni looduskaitseala väljatöötamise kavatsus
   • Maapaju looduskaitseala kaitse-eeskirja väljatöötamise kavatsus
   • Nepstemurru looduskaitseala moodustamine
   • Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Mukri maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Märjamaa järtada maastikukaitseala kaitsekorra muutmine
   • Varbola vanade rannamoodustiste maastikukaitseala kaitse-eeskirja väljatöötamise kavatsus
   • Kellavere maastikukaitseala kaitsekorra muutmine
   • Porkuni maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Anija looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Savalduma maastikukaitseala kaitse-eeskirja koostamine
   • Lääne maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine ja piiranguvööndi ulatuse määramine
   • Suigu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek
   • Tillniidu looduskaitseala moodustamine
   • Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Uue-Võidu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Matsi-Kärneri tammiku kaitse alt mahaarvamise väljatöötamise kavatsus
   • Kirmsi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamine
   • Uueveski maastikukaitseala (org ja männik) kaitse alt mahaarvamise väljatöötamise kavatsus
   • Kivisaare liigikaitseala kaitse alt mahaarvamise väljatöötamise kavatsus
   • Papioru maastikukaitseala kaitsekorra uuendamine
   • Endla looduskaitseala kaitse-eeskirja ja tsoneeringu muutmise väljatöötamise kavatsus
   • Leluselja looduskaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsus
   • Tilga looduskaitseala moodustamine
   • Nepste looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamine
   • Hiiu maakonna kaitsealuste parkide ja Sanglepa allee piiride muutmise ning Kõrgessaare pargi looduskaitse alt välja arvamise väljatöötamise kavatsus
   • Lepna tammiku maastikukaitseala moodustamine ja Tõnija hoiuala muutmine
   • Ohessaare maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Abruka looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Kavilda ürgoru maastikukaitseala moodustamine
   • Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise täiendav avalikustamine
   • Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonnas asuvate vana kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamise väljatöötamise kavatsus
   • Valga maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine
   • Tündre looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsus
   • Alliku looduskaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsus
   • Oja liigikaitseala kaitse alt välja arvamise väljatöötamise kavatsus
   • Võhandu jõe ürgoru kaitseala kaitsekorra uuendamise väljatöötamise kavatsus
   • Rapla maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
   • Rapla maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine
   • Pärnu maakonnas uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine 
   • Võhma maastikukaitseala moodustamine
   • Pärnu linna kaitsealuste parkide ja puiesteede piiride muutmine
   • Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Odalätsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Kaarmise-Jõempa looduskaitseala moodustamine
   • Tupenurme maastikukaitseala moodustamine
   • Raikküla-Paka maastikukaitseala moodustamise väljatöötamise kavatsus
   • Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Seli-Angerja maastikukaitseala moodustamine
   • Järva maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine
   • Äntu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Vormsi maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Tallinna loodusobjektide kaitse alt väljaarvamine ja üksikobjekti kaitse alla võtmine
   • Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine
   • Paadenurme looduskaitseala kaitsekorra muutmine
   • Mullutu-Loode looduskaitseala moodustamine
   • Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Pärnu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
   • Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Ainja maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine
   • Navesti maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Uue-Võidu maastikukaitseala kaitsekorra uuendamine
   • Raja-Kärevere looduskaitseala moodustamine
   • Kesknõmme looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Ohepalu looduskaitseala kaitsekorra muutmine
   • Porkuni maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamise menetluse jätkamine ja avalik väljapanek
   • Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Järva maakonna kaitsealuste parkide piiride muutmine
   • Hiiu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
   • Mukri maastikukaitseala kaitsekorra muutmine
   • Võhandu jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja uuendamine EKSPERTHINNANG
   • Kurgja-Linnutaja maastikukaitseala moodustamine
   • Viljandi maastikukaitseala kaitsekorra uuendamise väljatöötamise kavatsus
   • Raudna looduskaitseala kaitse alt välja arvamine
   • Andsu järvede maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Viljandi maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine
   • Suurekivi looduskaitseala moodustamine
   • Seli-Angerja servamoodustiste kaitsekorra muutmine
   • Abruka looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Tillniidu looduskaitseala moodustamine
   • Lindi looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Nepste looduskaitseala moodustamine
   • Turvalepa looduskaitseala moodustamine
   • Parmu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Nepstemurru looduskaitseala moodustamine
   • Iisaku maastikukaitseala moodustamine
   • Viieristi looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Järva ja Võru maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatuse määramine
   • Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Paope looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Varesemägede maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Savalduma karstiala kaitsekorra muutmine
   • Algatati Järveküla looduskaitseala moodustamise ja Võrtsjärve hoiuala piiri muutmise menetlus
   • Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine
   • Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise avalik arutelu
   • Pirita jõeoru maastikukaitseala Botaanikaaia piiranguvööndi kaitsekorra muutmine
   • Soontaga looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsus
   • Pärnu maakonnas kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine ja kaitse all olevate looduse üksikobjektide piiranguvööndi ulatuse määramine
   • Pärnu maakonnas hävinud või looduskaitselise väärtuse minetanud looduse üksikobjektide riikliku kaitse alt väljaarvamine
   • Kuumi karstiala ja Ojasooaru kurisu kaitse alla võtmine
   • Looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine Lääne maakonnas
   • Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Ainja maastikukaitseala kaitsekorra uuendamine
   • Kullamäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Kuulmajärve maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Kesknõmme looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Haavakannu looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek
   • Raudna looduskaitseala kaitse alt välja arvamise kavatsus
   • Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamine
   • Puhatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Järva maakonna kaitsealuste parkide piiride muutmine
   • Järva maakonna hoiualade piiride ja kaitse-eesmärkide muutmine
   • Pärnu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Niidu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Tagamõisa looduskaitseala moodustamine
   • Koorunõmme looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Võru ja Põlva maakonna hävinud üksikobjektide riikliku kaitse alt välja arvamine
   • Viljandimaa parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine
   • Metsapoole hoiuala muutmine
   • Kurimetsa looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Tonja-Karisilla-Värska looduspargi riikliku kaitse alt välja arvamine
   • Lihula maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Uhtju looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Kallukse maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piiride muutmine
   • Mäetaguse maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Prangli maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõus muudeti piiranguvööndi metsade majandamist puudutavat sätet
   • Tallinna linnas kümne pargi kaitse alt väljaarvamine
   • Keretü looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamine
   • Pamma maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Sadramõtsa looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamine
   • Keema järvede kaitseala kaitse alt välja arvamise eelnõu avalikustamine
   • Taarikõnnu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirja muutmine
   • Kasti maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Timmase looduskaitseala kaitse-eeskirja ja tsoneeringu muutmine
   • Sääre looduskaitseala kaitse-eeskirja menetluse algatamine
   • Emumäe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Vaivara maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
   • Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

   Viimati uuendatud 25.11.2021