Tegevused kaitstavatel aladel

Kaitstavatel aladel kehtivad loodusväärtuste kaitseks lisaks õigusaktidest tulenevatele tavapärastele tegutsemisreeglitele sageli mitmed täiendavad nõuded või kitsendused. Neid täpsustab enamasti ala kaitse-eeskiri, hoiualadel ja kaitsealuste liikide leiukohtades aga looduskaitseseadus ning hoiuala kaitsekorralduskava või liigi kaitse tegevuskava. Veekogude ranna ja kalda ehituskeeluvööndis kehtivad kõikjal, mitte vaid kaitsealustel loodusobjektidel, väga kindlad tegutsemisreeglid. Eeltoodu kohta leiab täpsemat infot käesoleva lehe alamjaotustest. 

Enamasti vajab kaitsealadel, hoiualadel ja liikide püsielupaikades kaitseala valitseja kooskõlastust planeerimine ja ehitamine, suuremad üritused ning mootor- ja maastikusõidukitega sõitmine, maakorraldustoimingudkõlvikute muutmine jms. tegevus, mis võib ohustada loodusväärtuste seisundit.

Vahel peavad eksperdid kavandatud tegevuse mõjusid ka eraldi hindama nn. keskkonnamõjude hindamise ja Natura hindamise raames.

Loodusväärtuste kaitseks seatud kitsenduste tõttu on riik võtnud kohustuse teatud tingimustel ka eramaid riigile osta

Veekogude ranna või kalda ehituskeeluvöönditesse ehitamine on reeglina keelatud; erandid sätestab looduskaitseseadus.  

Viimati uuendatud 28.06.2021