Kohalikule omavalitsusele

Siit lehelt leiad viited kohalikule omavalitsusele olulistel teemadele ning koolituste materjalid.
Jäätmehooldus

Kohaliku omavalitsuse üksuse peamine jäätmehoolduse eesmärk on korraldada segaolmejäätmete kogumine. Jäätmehoolduseeskiri, jäätmekava või jäätmeveo hanke dokumendid saadetakse Keskkonnaametile arvamuse esitamiseks, et aidata teadmistega kaasa regionaalsetest vajadustest lähtuvate jäätmehooldusküsimuste lahendamisele.

LOE EDASI

Kui on eeldada, et kavandatava tegevuse elluviimisega võib kaasneda oluline mõju keskkonnale, inimese tervisele, varale, heaolule või kultuuripärandile, on üks osa strateegilise planeerimisdokumendi menetlusest keskkonnamõju strateegilise hindamine ehk KSHl.

LoE EDASI

Planeeringutele annab Keskkonnaamet kooskõlastusi ja seisukohti seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses.

LoE EDASI

Ehitamise kooskõlastamine

Uuri, millal tuleb Keskkonnaameti poole pöörduda kooskõlastuse saamiseks, millal arvamuse küsimiseks ning kas alati üldse tuleb ehitamist Keskkonnaametiga kooskõlastada.

Kaitstavate loodusobjektidega seotud taotlused

Kaitstavatel aladel ja kaitsealuste liikide leiukohtades võib ehitustegevus ohustada kaitstavaid loodusväärtusi: ohustatud liikide leiukohti, koosluseid ja elupaigatüüpe, ajaloolist maastikustruktuuri või -ilmet. Seetõttu vajab ehitustegevus kaitstavatel aladel Keskkonnaameti eelnevat nõusolekut.

LOE EDASI

Muud tegevused kaitstavatel aladel

Kaitstavatel loodusobjektidel tegutsemisel tasub enne teha kindlaks ala piirangud ning selgitada välja, millised tegevused on lubatud ja millisteks tegevusteks on vaja eelnevalt kaitseala valitseja nõusolekut küsida. 

LOE EDASI

 

Ehituskeeluvööndi vähendamine

Keskkonnaameti pädevuses on lisaks ehituskeeluvööndi vähendamiseks nõusolekute andmisele ka muul viisil kohalike omavalitsuste ja maaomanike toetamine ranna ja kalda kaitse nõuete, eelkõige ehituskeeluvööndis kehtivate tingimuste järgimisel.

LOE EDASI 
Puurkaevu ehitusloa taotlus

Keskkonnaamet kooskõlastab puurkaevu või -augu ehitusloa taotlusi ja lammutamise ehitusprojekte.

LOE EDASI

Koolitused kohalikele omavalitsustele

Keskkonnaamet korraldas 2018. aastal SA KIK ja partnerite abil koolitusprogrammi, mis oli suunatud kohalike omavalitsuste keskkonnaspetsialistidele.

Koolituskava kokkupanekul olid abiks kohalike omavalitsuste spetsialistid, kes esitasid ettepanekuid, missuguseid täiendavaid teadmisi või oskusi oleks neile enim vaja. Koolitusprogrammis osales 74 Eesti kohalikku omavalitsust 79st. 

Koolituspäevade eesmärk on täiendada kohalike omavalitsuste spetsialistide teadmisi keskkonnateemadel ning tugevdada koostööd riigiasutuste ja omavalitsuste vahel.

Laadi alla viimaste koolituste ettekanded pdf-failina või vaata videosalvestusena.

Koolitusmaterjalide nimekiri täieneb jooksvalt.

Omavalitsuste spetsialistid külastasid Nordkalk AS Karinu kaevandamiskarjääri Järvamaal, kus said teada, kuidas kaevandamisel saab võimalikke keskkonnamõjusid leevendada. Foto: Piret Valge

Laadi alla koolitusmaterjalide kogumik

Täname Keskkonnaministeeriumi, -inspektsiooni, -agentuuri, Rahandusministeeriumi, Terviseameti ja MTÜ Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu esindajaid abi ja toetuse eest koolituse korraldamisel ning samuti täname kõiki osalejaid!

Koolitusmaterjalid teemade järgi

03.06.2021 koolitus "Kuidas vältida jäätmeid suurüritustel?"

11.-12.11.2020 Jäätmeteemalised koolituspäevad

16.06.2021 koolitus „Kohaliku omavalitsuse töötajale radoonist“

29.10.2020 koolitus "Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutuste mõjuga kohanemine"

27.10.2020 koolitus "Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutuste mõjuga kohanemine"

09.06.2021 vee valdkonna teine koolitus. Teemad käsitlevad põhjavee, puurkaevude ja maasoojussüsteemidega seonduvat.

27.05.2021 vee valdkonna esimene koolitus. Teemad käsitlevad ühisveevärgi ja -​kanalisatsiooni teenuse osutamisega seonduvat.

03.12.2020  Koolituse teemad käsitlevad veemajanduskavade, veekogumite seisundi hindamise ning paisutamisega seonduvat.

17.06.2020  "Üleujutuste ja kliimamuutuste mõjudega kohanemine"

11.06.2020 Koolitus uue veeseaduse teemal. Ettekanded heit- ja reovee teemadel ning  kohtkäitlussüsteemide järelevalvest.

10.06.2020 Koolitus uue veeseaduse teemal. Tuuakse välja tähtsamad muudatused või uued valdkonnad võrreldes vana veeseadusega ja KOV-iga seotud veeseaduse regulatsioonid.

Viimati uuendatud 18.08.2021