Dokumendiregister ja pöördumiste esitamine

Siit lehelt leiate teavet, kuidas esitada Keskkonnaametile järelepärimisi ja muid pöördumisi - teabenõuet, selgitustaotlust, märgukirja.

Keskkonnaameti avalik dokumendiregister

Keskkonnaameti dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda Keskkonnaameti tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

 • Dokumendiregistri avalik vaade alates 01.01.2016: https://adr.envir.ee/.
 • Enne 01.01.2016 elektrooniliselt registreeritud kestva säilitustähtajaga dokumendid ei ole tehnilistel põhjustel avalikult kättesaadavad. Nende dokumentide kohta palume esitada teabenõue.
 • Paberdokumentide ja juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Kui soovite nimetatud dokumentidega tutvuda, palume esitada meile teabenõue. Teabenõude korras on võimalik tutvuda dokumendis sisalduva avaliku teabega.
 • Kui dokumendil on möödunud tähtajaga juurdepääsupiirang, siis saab sellele juurdepääsu küsida samuti teabenõude korras.
 • Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumendiregistris on võimalik teha otsing andmeväljade järgi. Otsingu tegemiseks peab olema täidetud vähemalt üks otsingu väli.

 • Kui soovite otsida isiku või asutuse poolt saadetud dokumenti, siis tuleks väljale "Isik" või "Asutus" sisestada isiku või asutuse nimi ning väljale "Registreerimise kuupäev" valida alguskuupäevaks näiteks 01.10.2019 ning vajutada nupule "Otsi". Dokumendi andmetel klõpsates näidatakse dokumendi põhiandmeid ja kes on dokumendi koostaja.
 • Kui soovite otsida isikule või asutusele näiteks 01.10.2019 saadetud dokumenti, siis tuleks väljale "Isik" või "Asutus" sisestada isiku või asutuse nimi ning väljale "Registreerimise kuupäev" valida alguskuupäevaks 01.10.2019. Dokumendi andmetel klõpsates näidatakse dokumendi põhiandmeid ja kes on dokumendi koostaja.

​​​​Vajadusel võib otsingule seada rohkem tingimusi.

Kogu otsingu tulemis kuvatakse uuemad dokumendid eespool. Täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Teabenõude, pöördumiste ja vaide esitamine

Teabenõude esitamine

Teabenõuet saab esitada avaliku dokumendiregistri keskkonnas.

 • Juhime tähelepanu, et iga Keskkonnaametisse pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemasolevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet).
 • Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.

   
Selgitustaotluse esitamine

Selgitustaotlus saata info@keskkonnaamet.ee.

Selgitustaotlus on isiku pöördumine, milles isik:

Märgukirja esitamine​​​

Märgukiri saata info@keskkonnaamet.ee.

Märgukiri on isiku pöördumine, millega isik:

VAIDE esitamine​​​

Kui leiate, et Keskkonnaameti otsus või tegevus rikub Teie õigusi, on Teil võimalik esitada vaie aadressile info@keskkonnaamet.ee. Vaie esitatakse allkirjastatuna 30 päeva jooksul arvates päevast, millal Te vaidlustatavast toimingust teada saite või oleksite pidanud teada saama.

Mis on vaide esitamisel oluline?

 • vaide esitaja nimi, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
 • vaidlustatava haldusakti või -toimingu sisu;
 • põhjused, miks leiate, et toiming rikub vaide esitaja õigusi;
 • vaide esitaja selgelt väljendatud nõue;
 • vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
 • vaidele lisatud dokumentide loetelu.

Viimati uuendatud 05.01.2022