Jäätmete riikidevaheline vedu

Keskkonnaamet (pädeva asutusena) nõustab ja menetleb kontrollitavate jäätmete riikidevahelisi sisse-, välja- ja läbiveolubade taotlusi.

Jäätmete riikidevaheliste ebaseaduslike jäätmesaadetiste ennetamiseks ja tõhusama kontrolli tagamiseks koostab Keskkonnaameti järelvalve arendusosakond koostöös Maksu- ja Tolliametiga kontrollikava (EÜ määruse 1013/2006 artikli 50 lg 2a alusel), millest lähtuvalt teostatakse järelvalvet:

 • käitluskohtadele 
 • ettevõtjatele 
 • vahendajatele ja edasimüüjatele
 • teostatavale taaskasutamisele 
 • kõrvaldamise toimingule

Kontrollikava ajakohastatakse vähemalt iga kolme aasta järel. 

Kontrollitavate jäätmesaadetiste saatedokumendi Lisa IB edastamine aadressil: ​​​​movementdocuments@keskkonnaamet.ee

Mittekontrollitavate jäätmesaadetiste saatedokumendi Lisa VII edastamine aadressil: annexVII@keskkonnaamet.ee

Kontrollitavate jäätmeliikide riikidevaheline vedu

Jäätmete riikidevahelist vedu organiseerival isikul on jäätmete väljaveo korral kohustus taotleda Keskkonnaametilt kirjalik luba järgmiste toimingute raames:

 • Kõikide jäätmeliikide kõrvaldamine
 • Taaskasutamine määruse 1013/2006/EÜ kohaselt:
  •   jäätmeliigid lisas IV, sh Baseli konventsiooni lisa II ja VIII loetletud jäätmeliigid;
  •   jäätmeliigid lisas IVA;
  •   jäätmeliigid, mis ei ole lisa III, IIIB, IV ja IVA ühegi kande kohaselt liigitatud;
  •   jäätmete segud, mis on loetletud lisa IIIA, kuid ei ole lisa III, IIIB, IV või IVA ühegi kande kohaselt liigitatud. 

Taotlemine

 • Taotlusdokumendid saatke aadressil info@keskkonnaamet.ee 
 • Jäätmete riikidevahelise veoloa taotluse läbivaatamise riigilõiv on 220 eurot

Saatedokomentide edastamine

Kontrollitavate jäätmesaadetiste saatedokumendid Lisa IB palume saata aadressil: movementdocuments@keskkonnaamet.ee

           

„Rohelise nimekirja“ jäätmete riikidevaheline vedu

„Rohelise nimekirja“ ehk mittekontrollitavad jäätmed on 1013/2006/EÜ (artikkel 3 lg 2) kohaselt:

 • jäätmeliigid lisas III ja IIIB 
 • jäätmesegud, mis koosnevad kahest või enamast lisas III loetletud jäätmeliigist ja need on taaskasutamisel keskkonnaohutud ning loetelu lisas IIIA on kooskõlas artikliga 58.

Üldnõuded

Jäätmesaadetisega kaasas olevad dokumendid:

 • Määruse 1013/2006/EÜ lisa VII (Annex VII) täidetud vorm;
 • Jäätmete saatmist korraldava isiku ja taaskasutatavate jäätmete vastuvõtja vahel sõlmitud leping.

Määruse 1013/2006/EÜ artikli 18 üldnõudeid rakendatakse "rohelise nimekirja" jäätmetele koguses:

 • taaskasutamiseks määratud jäätmesaadetistele üle 20 kg
 • laboratoorseteks katseteks määratud mistahes jäätmetele kuni 25 kg 
 • Eesti tagatisraha pakendid üle 4 kg

Taaskasutamise eesmärgil "rohelise nimekirja" jäätmete väljavedu kolmandatesse riikidesse, mis ei kuulu OECD-sse, kehtib määrus 1418/2007/EÜ.

Riikidevahelise jäätmesaadetise transporti korraldav isik või jäätmete vastuvõtja Eestis peab Keskkonnaametile esitama, kolme päeva jooksul pärast jäätmete saabumist jäätmekäitluskohta, (1013/2006/EÜ artikkel 18 lg 1) vastava jäätmesaadetise saatedokumendina lisa VII täidetud vormi, aadressil: annexVII@keskkonnaamet.ee.

JäätS § 116 lg 3 kohaselt tuleb saatedokumente säilitada 5 aastat.

Plastijäätmete rahvusvaheline vedu

Baseli konventsiooni osaliste konverents otsustas oma 2019. aasta mais toimunud 14. istungi otsusega BC-14/12 muuta plastijäätmete klassifikatsiooni, määrates ära, milliseid plastijäätmeid käsitletakse ohtlike jäätmetena, milliseid tavajäätmetena või spetsiaalset tähelepanu vajavatena.

Plastijäätmete EL sisseveo-, väljaveo ja liikmesriikide vahelisele veole hakkasid 01.01.2021 kehtima uued reeglid.

Jäätmesaadetiste määrusesse (1013/2006) lisandusid plastijäätmetele uued koodid: Y48, A3210, B3011 ning AC300, EU48 ja EU3011.

Sõltuvalt plastijäätmete tüübist ja kavandatavast sihtkohast (EL liikmesriik, OECD, mitte-OECD) kehtivad erinevad nõuded.

Plastijäätmete juhendi leiab Euroopa Komisjoni veebilehelt (ENG).

 • Ohtlike plastijäätmete (A3210) ja raskesti ringlussevõetavate plastijäätmete (Y48) eksport OECD-sse mittekuuluvatesse kolmandatesse riikidesse on keelatud.

 • Puhaste, tavajäätmete hulka kuuluvate plastijäätmete (mis on ette nähtud ringlussevõtuks) (B3011) eksport OECD-sse mittekuuluvatesse kolmandatesse riikidesse on lubatud ainult eritingimustel. Importiv riik peab teavitama Euroopa Komisjoni reeglitest, milliseid kohaldatakse vastava impordi suhtes. Kuni määruse 1418/2007 uuendamiseni kohaldatakse koodiga B3011 jäätmete ekspordile „eelneva teatamise ja nõusoleku andmise korda“ ehk tuleb taotleda kirjalik luba.

 • Ohtlike plastijäätmete (AC300) ja raskesti ringlussevõetavate plastijäätmete (Y48) ekspordil OECD riikidesse kohaldatakse „eelneva teatamise ja nõusoleku andmise korda“ ehk tuleb taotleda kirjalik luba

 • Ohtlike plastijäätmete (A3210) ja raskesti ringlusse võetavate plastijäätmete (Y48) impordile kolmandatest riikidest kohaldatakse „eelneva teatamise ja nõusoleku andmise korda“ ehk tuleb taotleda kirjalik luba.
 • Ohtlike plastijäätmete (AC300) ja raskesti ringlussevõetavate plastijäätmete (EU48) kohaldatakse „eelneva teatamise ja nõusoleku andmise korda“ ehk tuleb taotleda kirjalik luba.
 • Puhaste, tavajäätmete hulka kuuluvate plastijäätmete (mis on ette nähtud ringlussevõtuks) (EU3011) Artikkel 18 nõudeid ehk rohelise nimekirja jäätmete protseduuri.

Küsimuste korral pöördu:

Katrin Kaare

peaspetsialist