Kaitsealuse maa riigile müük

Kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas asuv või kaitstavat looduse üksikobjekti sisaldav maa on võimalik riigile müüa juhul, kui kaitsekord piirab maa sihtotstarbelist kasutamist olulisel määral. Isikutelt, kes on teadlikult omandanud looduskaitseliste piirangutega maa, riik reeglina maad ei osta.

Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigile omandamist reguleerib looduskaitseseaduse § 20 ning Vabariigi Valitsuse 08.07.2004 määrus nr 242.

Kinnisasja omanik esitab avalduse maa müügiks Keskkonnaametile, kes kontrollib, kas isikul on sõltuvalt omandamisviisist võimalik maad looduskaitseseaduse § 20  alusel riigile müüa ning kas maa sihtotstarbeline kasutamine on määruse nr 242 § 31 järgselt oluliselt piiratud.

Juhul, kui maa müük riigile on lubatav, algatab keskkonnaminister Keskkonnaameti ettepanekul kinnisasja riigile omandamise menetluse. Riigile omandamise menetlused toimuvad avalduste laekumise järjekorra alusel. Käesoleval ajal on ooteaeg järjekorras avalduse esitamisest kuni riigi poolt tehtava hinnapakkumiseni ligikaudu 1 aasta.

Metsaga kinnisasju hinnatakse kasvava metsa ja metsamaa väärtuse alusel, määruses nr 242 sätestatud metoodikaga. Juhul, kui tegemist ei ole metsaga kinnisasjaga või ei ole metsa väärtus oluline, tellib Keskkonnaamet hindamise kutseliselt kinnisvarahindajalt, kes määrab kinnisasja väärtuse reeglina tehingute võrdlemise meetodil.

Hinnas kokkuleppele jõudmisel korraldab notariaalse ostu-müügi tehingu Riigimetsa Majandamise Keskus.

Pangamets Ontikal
Kaitsealune üksikobjekt

Avalduse esitamine maa riigile müümiseks

Avaldus on vabas vormis, peab olema maaomaniku poolt allkirjastatud ja sisaldama vähemalt järgmist infot:

  • avalduse esitaja kontaktandmed (e-posti aadress, telefon);
  • riigile pakutava kinnisasja katastritunnus(ed);
  • riigile pakutava kinnisasjaga seotud kolmandate isikute õigused, mida ei kanta kinnistusraamatusse, sealhulgas abikaasa õigus ühisvarale ja kehtivad maa kasutusõigused.

Avaldusele lisatakse sõltuvalt omandamisviisist õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korralduse, pärimistunnistuse, abielutunnistuse või looduskaitseseaduse § 20 lõikes 11 punktis 3 kirjeldatud sugulusastet tõendava dokumendi koopia. Neid dokumente ei pea esitama juhul, kui kinnisasi on kaitse alla võetud pärast omandamist või kinnisasja kaitsekord on pärast omandamist muutunud rangemaks.

Avalduse võib esitada e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee) või posti teel (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti).

Vajadusel võib enne avalduse esitamist konsulteerida Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna peaspetsialistiga:
Marko Angerjärv, tel. 511 9932, e-post: marko.angerjarv@keskkonnaamet.ee.

Viimati uuendatud 11.06.2021