Külastuskorraldus

Valdav osa kaitsealadest on inimestele viibimiseks avatud päiksetõusust loojanguni, kuid kaitsealade tundlike osade puhul tuleb eriti hoolsalt piiranguid järgida, et mitte loodust kahjustada ja liikuda püsivaid jälgi jätmata. Kolmandik Eesti kaitsealadel asub eramaal, seetõttu palume arvestada maaomanikega ja nende privaatsussooviga. Nii kaitseala tutvustamine, loodushariduse edendamine kui ka taristu rajamine kaitseväärtuste säilimiseks ja kahjustuste vältimiseks on külastuskorralduse kanda.

Kaitsealadega tutvumiseks soovitame kasutada avalikke matkaradu ja puhkealasid või kohalikke loodusgiide. Riigimaadel korraldab külastus Riigimetsa Majandamise Keskus ja looduses liikumiseks  soovitame kasutada Loodusegakoos otsingulehte. Munitsipaalmaadel korraldavad külastus kohalikud omavalitsused ja mittetulundusühingud.

Rahvusparkides ja suurematel kaitsealadel asuvad külastuskeskused. Täiendavat teavet kaitseala vaatamisväärsuste ja külastusvõimaluste kohta saab veebilehelt kaitsealad.ee ning külastustaristu juures olevatelt  infostendidelt 

Maa-ameti kaardiportaalis Liikumispiirangute kaardirakendus looduskaitse ja Natura2000 teema all võib näha, millised alad on elusloodusele tundlikud ja seetõttu ei peaks neid külastama.

Sellised alad on kaitse-eeskirjades määratletud ja inimeste viibimine võib olla aastaringselt keelatud või lubatud vaid kaitseala valitseja ehk Keskkonnaameti nõusolekul. Nõusolek on vajalik, et mitte liigselt häirida tundlikke liike või mõjutada elupaiku liiga tiheda külastusega. Nõusoleku saamiseks palume saata taotluse aadressil: info@keskkonnaamet.ee.

Kui soovite rajada kaitsealale külastustaristut või infostendi, siis on ehitustegevuseks vajalik Keskkonnaameti nõusolek.

Männikjärve raba vaatetorn. Foto: Kaili Viilma

  • Mootorsõidukitega sõitmiseks kasutage avalikke teid ja parkimiseks selleks ettenähtud parklaid. Kui parklas ei ole vabu kohti, liikuge edasi ja leidke uus parkla, kasutades näiteks RMK äppi.
  • Enne veekogul veesõiduki kasutamist tutvuge ala kaitse-eeskirjaga ja veenduge, kas veealal liikumiseks on vajalik kaitseala valitseja nõusolek,  kas on liikumiskiiruse piiranguid või kas mootoriga on lubatud sõita.
  • Kalapüük on mõnel kaitsealal reguleeritud lisaks üldistele kalapüügi reeglitele ka kaitse-eeskirjaga, seetõttu veenduge enne püüki, mis on kaitsealal lubatud.
  • Looduses liikudes arvestage tuleohtu, vähendage fossiilse kütuse kasutamist, ärge jätke loodusesse prahti ja hoidke lemmikloomad enda juures.
  • Austage kohalike elanike privaatusust ja teisi matkajaid.

Head looduse nautimist! 

Ekspositsioon Matsalu rahvuspargis. Foto Kristina Kurm
Ettevalmistatud lõkkekoht Altmetsal. Foto Kaili Viilma
Suur infotahvel Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses Penijõel. Foto: Kaja Lotman

Viimati uuendatud 06.12.2021