Vee taotlused

Vee erikasutuseks annab vastava keskkonnaloa või veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu Keskkonnaamet.

Veeluba

Alates 1. jaanuarist 2020 esitatakse vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) taotlus keskkonnalubade infosüsteemi KOTKAS.

Kui isikul on varasemalt olemas vee erikasutusluba tegevuseks, milleks alates 01.10.2019 veeluba enam olema ei pea, kuid millega kaasneb registreerimise kohustus, võib ta esitada Keskkonnaametile taotluse selle kehtetuks tunnistamiseks ja vastava tegevuse registreerimiseks.

Veeluba läheb vaja, kui:

 • võetakse pinnavett, sealhulgas jääd, enam kui 30 kuupmeetrit ööpäevas;
 • võetakse põhjavett rohkem kui 150 kuupmeetrit kuus või rohkem kui 10 kuupmeetrit ööpäevas;
 • võetakse mineraalvett;
 • juhitakse suublasse saasteaineid või heitvett ja jahutusvett;
 • juhitakse heide otse põhjavette;
 •  juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile;
 • põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi;
 • süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga alates 100 kuupmeetrist;
 • paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist;
 • paisutatakse veekogu või kasutatakse hüdroenergiat;
 • juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett;
 • kaadatakse mahuga alates 100 kuupmeetrist;
 • põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi;
 •  toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont või kui regulaarselt lastitakse või lossitakse laeva tuules lenduvate puistekaupadega, välja arvatud juhul, kui seda tehakse suletud süsteemi kasutades;
 • veekogu puhastamiseks kasutatakse kemikaale, välja arvatud juhul, kui sellega ei muudeta oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi;
 •  arendatakse vesiviljelust toodangu juurdekasvuga rohkem kui üks tonn aastas;
 •  rajatakse üle ühe hektari või likvideeritakse üle 0,1 hektari suuruse pindalaga seisuveekogu või märgala, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv veekogu;
 •  muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata loodusliku järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu;
 •  muudetakse oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi omadusi, veekogu bioloogilisi omadusi või veerežiimi.

Vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) saamiseks tuleb vastavalt planeeritavale tegevusele esitata Keskkonnaametile nõuetekohane taotlus läbi infosüsteemi KOTKAS.

KeÜS § 42 lg 1 ja lg 3 koostoimes VeeS § 190 lg 1 kuni 4 esitab loa taotleja Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) saamiseks vajaliku info ja vastavad dokumendid. Taotluse andmekoosseis on toodud Keskkonnaministri 28.10.2019 määruse nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“ peatükis 3.

Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv lähtuvalt riigilõivuseadusest § 136 märkega 2. Riigilõivudest saab täpsemalt lugeda riigilõivude rubriigist.

Vee erikasutuseks antava keskkonnaloa menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) 5. peatükki, arvestades veeseaduse (edaspidi VeeS) sätestatud erisusi.

Keskkonnaloa andmine vee erikasutuseks otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja  taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Kui kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (KeHJS) § 6 alusel oluliste keskkonnamõjudega tegevuste hulka, kuid on tegevus, mille korral loa andja peab hindama tegevuse mõju eelhinnangu alusel tuleb koos taotlusega esitada ka KeHJS § 6 märkega 1 lõikes 1 toodud informatsioon.

Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS esitatatud vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) taotlus registreeritakse ja Keskkonnaamet kontrollib selle vastavust veeseaduse ja KeÜS nõuetele. Kui taotlus ei vasta nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab loa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult viivitamatult pärast puuduste avastamist. Puudustega taotluse korral pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Puudusteta ning nõuetele vastav taotlus võetakse menetlusse esimesel võimalusel, millest Keskkonnaamet teavitab loa taotlejat ning avaldab vastava teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakondlikus ajalehes. Ajalehes avaldamise kulud tasub keskkonnaloa taotleja. Taotlus vaadatakse läbi ning vee erikasutuseks keskkonnaloa andmine või mitte andmine otsustatakse kolme kuu jooksul nõuetekohase taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Õigus vee erikasutuseks tekib alates vastavalt tähtajalise või tähtajatu keskkonnaloa väljastamisest. Kehtivad vee erikastutusega seotud keskkonnaload on kättesaadavad Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) andmisest keeldutakse KeÜS § 52 lg 1 punktis 1 ja 3-10 toodu korral ja lisaks VeeS § 192 lg 1 ja 3 esitatu alusel, kui: 

 • veehaarde sanitaarkaitsealale või hooldusalale kavatsetakse juhtida heitvett;

 • Terviseamet ei kooskõlasta ühisveevärgi puurkaevu kasutusloa taotlust ehitusseadustiku alusel;
 •  veehaarde sanitaarkaitsealale, hooldusalale või joogiveehaarde toitealale kavatsetakse juhtida ohtlikke aineid;
 •  majanduslikult olulise vees kasvatatava liigi kaitseks määratud alale või elupaiga ja liigi kaitseks looduskaitseseaduse alusel määratud alale, kus vee kvaliteet on oluline kaitsetegur, kavatsetakse juhtida ohtlikke aineid;
 • vee võtmisel ei ole tagatud elanike, tervishoiu-, hoolekande-, õppe- ja kasvatusasutuse ning toiduainetööstuse joogiveevajaduse rahuldamine;
 • põhjaveevõtt võib ületada kehtestatud põhjaveevaru;
 • põhjaveevaru ei ole kehtestatud;
 • kavandatav tegevus seab ohtu käesoleva seaduse §-des 31, 32 ja 34 nimetatud veekaitse eesmärkide saavutamise või ei võimalda nende saavutamist ning veekaitse eesmärkide saavutamise suhtes ei kohaldata erandit §-de 39–42 alusel;
 •  kaadamisele on olemas alternatiivsed võimalused süvenduspinnase taaskasutamiseks või ladestamiseks maismaal viisil, mis ei kujuta ohtu inimese tervisele ega keskkonnale ega ole ebaproportsionaalselt kulukas;
 •  kaadamisest tulenevat keskkonnaohtu inimese tervisele või keskkonnale ei ole võimalik piisava täpsusega kindlaks määrata.

Vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi ka kui veeloa) muutmiseks tuleb esitata Keskkonnaametile vastav taotlus Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv lähtuvalt riigilõivuseadusest § 136 märkega 2. Riigilõivudest saab lähemalt lugeda riigilõivude rubriigist.

Vee erikasutuse keskkonnaluba ehk veeluba muudetakse KeÜS § 59 lg 1 ja 2 kohaselt, kui:

 • loa omaja taotleb KeÜS § 53 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud andmete muutmist, sealhulgas loa alusel kasutatava ehitise või tegutseva käitise võõrandamise korral;
 • seire tulemusel või muul viisil selgub, et keskkonnaloaga lubatud tegevusega kaasneb keskkonnaoht või oluline keskkonnahäiring ning huvi keskkonnaloa muutmata jätmiseks ei ole ülekaalukas;
 • ilmneb, et luba oli selle andmise ajal õigusvastane;
 • KeÜS § 53 lõike 1 punktides 5–11 nimetatud tingimuse aluseks olnud õigusnorm on kaotanud kehtivuse;
 • muutub loa omaja keskkonnaloa alusel toimuv tegevus, kasutatav tehnoloogia või muutuvad seadmed.

Keskkonnaloa kehtetuks tunnistamine

Vee erikasutuse keskkonnaluba tunnistatakse kehtetuks  KeÜS § 62 lg 2 ning VeeS 194 lg 2 alusel, kui:

 • veehaarde sanitaarkaitsealale juhitakse heitvett;
 • majanduslikult olulise vees kasvatatava liigi kaitseks määratud alale või veehaarde sanitaarkaitsealale juhitakse ohtlikke aineid;
 • põhjavee võtmisel ületatakse kehtestatud põhjaveevaru või põhjustatakse põhjavee liigvähenemist;
 • tegevus on halvendanud vee seisundit ning see halvenemine ei ole kooskõlas KeÜS §-des 39-42 sätestatud nõuetega veekaitse eesmärkide saavutamise erandite kohta;
 • joogiveeks kasutatavas pinna- ja põhjavees on ohtlikke aineid üle kvaliteedi piirväärtuse.

Veekeskonnariskiga tegevuse registreeringu taotlemine

Alates 1.septembrist 2021 esitatakse veekeskkonnariskiga tegevuse registreerimise taotlus keskkonnalubade infosüsteemis KOTKAS.

Taotlus esitatakse vähemalt üks kuu enne tegevusega alustamist. 

 • Registreeringute taotluse esitamise veebikoolituse video

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering

Loe veekeskkonnariskiga tegevustest lähemalt lehelt registreeringud ja raie veekaitsevööndis.

Loe lähemalt

Puu- ja põõsarinde raie veekaitsevööndis

Puu- ja põõsarinde raie veekaitsevööndis on erand ning peab olema põhjendatud. 

Puu- ja põõsarinde raieks veekogude rannal või kaldal on vajalik Keskkonnaameti nõusolek, välja arvatud maaparandussüsteemi ehitamisel ja hoiutöödel. Tiheasustusalal üksikpuude raieks on vajalik kohaliku omavalitsuse nõusolek.

Taotlemine

Puu- ja põõsarinde raie nõusoleku saamiseks mittemetsamaal tuleb esitada taotlus aadressile info@keskkonnaamet.ee, metsamaal esitada metsateatis register.metsad.ee. Keskkonnaamet vaatab esitatud taotluse läbi 30 päeva jooksul.

Soovituslik taotluse vorm alla laadimiseks

Taotluses tuleb võimalikult täpselt kirjeldada, mida soovitakse teha, sh

 • kavandatava raie asukoht (veekogu nimi, katastriüksuse tunnus, - võimalusel tegevuse koordinaadid);
 • raiutavate puude liik, arv ja seisukord (ohtlikud, surnud, vette langenud);
 • kavandatava tegevus aeg (algus ja lõpp);
 • teadaolevad looduskaitselised piirangud;
 • raiet ei tohi teostada linnurahu perioodil.

Taotluse juurde lisada asukohta kajastav joonis/kaart planeeritava raie asukohaga.

Selgitused

Puurinne – enam-vähem sama kõrgusega puude puistu, muuhulgas 

 • ohtlikud puud – murdumisohtlike okste või tüvedega, sageli kahjustatud puud
 • surnud puud ja tüükad – elava võrata puud ja tüükad
 • terved puud – puuduvad nähtavad tüve- ja võrakahjustused
 • vette langenud puud – osaliselt või täielikult vees lebavad puud

Põõsarinne – 1-4 meetri kõrgune põõsaste kogum, sh ka kuni 4 m kõrgused puud  (moodustub sageli pajudest, toomingast, sarapuust)

Võsa – üldjuhul jäätmaale või raiesmikule tekkiv looduslik kuni 8 cm läbimõõduga peenetüveline ja madalate lehtpuuenamusega kooslus (moodustub sageli pajudest, leppadest)

Puur- ja salvkaevude taotluse vormid ning juhendid

Vormid

Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm
Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m3 ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm
Puurkaevu või puuraugu puurimispäeviku vorm
Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm
Puurkaevu (mille tootlikkus on alla 10 m3 ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest), puuraugu või salvkaevu rajamise ning ümberehitamise kasutusteatise vorm
Puurkaevu (tootlikkus üle 10 m3 ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) kasutusloa taotluse vorm
Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m3 ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm
Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu lammutamise teatise vorm

 

Puurkaevud ja heitvesi

Puur- ja salvkaevudest loe lähemalt lehelt puurkaevud ja heitvesi. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 21.10.2021