Keskkonnaameti tutvustus

Keskkonnaameti ülesanne on viia ellu Eesti riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ning kontrollida looduskeskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide täitmist. Samuti osaleme keskkonnavaldkonda reguleerivate õigusaktide ja teiste ametlike dokumentide väljatöötamises ning täiustamises.

Keskkonnaamet on kliendikeskne ja väärtuspõhine organisatsioon, kelle ülesanne on arvestada ja tasakaalustada looduse ning ühiskonna eri huvigruppide huve. 

Oleme teadmuspõhine organisatsioon, kelle peamine vara on meie nutikad ja professionaalsed inimesed. Meie põhiväärtused on usaldusväärsus, hoolivus, tulemuslikkus ja koostöötahe.

  • Meie tegevusväli on väga lai. See ulatub kalapüügi või jäätmekäitluse lubade andmisest kuni loodusväärtuste kaitse alla võtmise, keskkonnatasude deklareerimise ning keskkonnaharidusprogrammide pakkumiseni. Selliseid avalikke teenuseid on kokku 65. Meie kliendid on nii eraisikud kui ka ettevõtted ja kohalikud omavalitsused ning paljusid avalikke teenuseid osutame me riigi või ühiskonna heaks selle laiemas tähenduses.
  • Keskkonnaamet asub hajali üle Eesti – kokku on meil 28 kontorit eri Eestimaa nurkades. Meie 540 teenistujat seisavad iga päev keskkonna hea käekäigu eest.
  • Meie töötajate keskmine staaž on 11 aastat, pikim staaž 45,2 aastat. 
  • Oma inimestel võimaldame töötada võimalikult kodu lähedal ja kui vaja, siis kodukontorist. Oleme osavad kaugtöö tegijad ja peame e-kanalite kaudu omavahel sidet iga päev. Suur osa meie teenustestki on mugavalt elektrooniliselt kättesaadavad.
  • Keskkonnaameti 2021. aasta eelarve on ligikaudu 18,3 miljonit eurot, sellele lisanduvad sihtfinantseeritavad projektitoetused ja investeeringud.

Tutvu Keskkonnaameti põhimäärusega.

Foto: Karl Adami

Keskkonnaameti juhtimine

Keskkonnaameti teenused jagunevad kolme põhivaldkonna vahel, mida juhivad peadirektori asetäitjad.

Rainer Vakra

peadirektor
juhtimise valdkond

Erik Kosenkranius

peadirektori asetäitja
keskkonnakasutuse valdkond

Leelo Kukk

peadirektori asetäitja
eluslooduse valdkond

Olav Avarsalu

peadirektori asetäitja
järelevalve valdkond

Kairi Rikko

haldusosakonna
juhataja

Aivar Viinapuu

strateegia- ja
analüüsiosakonna juhataja

Kristina Kurm

keskkonnahariduse ja
kommunikatsiooni osakonna
juhataja

Kristi Pukk

klienditeenindus- ja
personaliosakonna juhataja


Keskkonnaameti laiendatud juhtkonda (26 liiget) kuuluvad lisaks peadirektorile ja peadirektori asetäitjatele ka osakondade juhatajad, kvaliteedijuht, sisekontrolli juht, kliima- ja kiirgusosakonna nõunik (kriisijuhtimise küsimused), klienditeeninduse juht, finantsjuht ja peaanalüütik.

Struktuur

Keskkonnaamet loodi 1. jaanuaril 2021 endise Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühinemisel. 

Meie teenused

Nagu ülalpool kirjeldasime, on Keskkonnaameti teenustepalett väga lai: kokku osutame me 65 teenust 142 alamteenusega. Lisanduvad veel kuus tugiteenust oma töötajatele.

Kõrvalolevalt jooniselt on näha, kuidas need teenused jagunevad kuue suure teema ehk keskkonnavaldkonna programmi vahel.
 

Asume üle Eesti

Kõik Keskkonnaametiga seotud uuringud leiab dokumendiregistrist. Keskkonnaameti teenuste valdkondadega seotud õigusaktid ja juhised on leitavad valdkondade rubriikidest. Kõik Eesti Vabariigi õigusaktid on leitavad Riigi Teatajast.

Seotud viited

Keskkonnaministeerium

Viimati uuendatud 11.01.2022