Kaitsekorralduskavade kinnitamise teated

Siit on leitavad loodusobjektide kaitsekorralduskavade kinnitamise teated
Võhma maastikukaitseala

Kinnitatud kaitsekorralduskavad on leitavad 

Eesti Looduse infosüsteemist

Loe täpsemalt looduskaitse planeerimise kohta

Siit

Kaitsekorralduskavade kinnitamise teated

Keskkonnaamet kinnitas 29. detsembri 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/6 Lepakose hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2022‒2031. Kaitsekorralduskavaga saab tutvuda siinse teate allosas.

Lepakose hoiuala asub Viljandi maakonnas Navesti jõe keskjooksul Põhja-Sakala vallas. Hoiuala pindala on 27,2 ha. Lepakose hoiuala kuulub loodusalana üleeuroopalisse Natura 2000 võrgustikku. Lepakose loodusala kaitse-eesmärgiks on kaitsta loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpe lamminiidud (6450), vanad loodusmetsad (*9010) ning soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080).

Kaitsekorralduskava on rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse kümne aasta tegevused alal olevate loodusväärtuste säilimiseks ja kaitsmiseks. Olulisemad tegevused, mida Lepakose hoiuala kaitsekorralduskavaga planeeritakse, on poollooduslike koosluste hooldamine.

Lisainfo: Meelis Suurkask, looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist, 516 4997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee.

Poollooduslikud kooslused Lepakose hoiualal. Foto: Meelis Suurkask 

Keskkonnaamet kinnitas 27. oktoobri 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/5 Konguta looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2021-2030. 

Konguta looduskaitseala pindalaga 32,6 ha paikneb Tartu maakonnas Elva vallas Konguta külas. Kaitsealal on üks sihtkaitsevöönd.

Kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse kümne aasta tegevused alal olevate loodusväärtuste säilimiseks ja kaitsmiseks. Olulisemad tegevused, mida kavaga planeeritakse, on hooldustööd kauni kuldkinga kasvukohtades ja seire. Samuti kavandatakse karuputke tõrjet alal ja ümbruskonnas ja piiritähiste hooldamist.

Lisainfo: Kaidi Erik, looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist, kaidi.erik@keskkonnaamet.ee, 56 664 780.

Keskkonnaamet kinnitas 13. juuli 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/4 Tolkuse looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2021-2030. 

Tolkuse looduskaitseala kogupindalaga 806,1 ha paikneb Pärnu maakonnas Surju vallas Ilvese ja Kõveri külas ning Saarde vallas Laiksaare külas. Kaitseala maa- ja vee-ala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kaheks, Ulli ja Kõveri sihtkaitsevööndiks.

Kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse kümne aasta tegevused alal olevate loodusväärtuste säilimiseks ja kaitsmiseks. Olulisemad tegevused, mida kavaga planeeritakse, on Natura elupaigatüüpide kordusinventuur ning kaitseala taimestiku ja kaitsealuse vee-elustiku tulemusseire. Samuti kavandatakse võtmeheina kasvukohtade hooldamist ning kuivenduskraavide sulgemist loodusliku veerežiimi taastamiseks. Lisaks planeeritakse kaitseala piiritähiste hooldamist.

Lisainfo: Jana Arula, looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist, jana.arula@keskkonnaamet.ee, 5697 8857.

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori asetäitja 10. juuni 2021. a käskkirjaga nr 1-2/21/2 Audru poldri looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2021-2030. 

Audru poldri looduskaitseala (kogupindalaga 1001,4 ha) paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna haldusterritooriumil Põldeotsa ja Valgeranna külas ning Audru alevikus. Looduskaitseala on Eestis üks olulisemaid elupaiku märgala linnuliikidele ja rahvusvahelise tähtsusega lindude kevad- ja sügisrände peatuspaik.

Kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse kümne aasta tegevused alal olevate loodusväärtuste tutvustamiseks, säilimiseks ja kaitsmiseks. Olulisemad tegevused, mida kavaga kavandatakse, on poollooduslike koosluste hooldamine/taastamine ja poldri veerežiimi reguleerimine. Samuti planeeritakse tellida eksperthinnang poldri majandamise kohta, mis selgitaks välja poldri kui tehismärgala kõige optimaalsema majandusviisi võttes arvesse nii kaitse-eesmärke kui ka poollooduslike koosluste hooldamist. Kavaga planeeritakse kaitsealal tähiste, linnuvaatlustorni, infotahvli ja tõkkepuude paigaldamist ning poldri siseste teede sulgemist karjaaedadega.

Lisainfo: Jana Arula, Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist, jana.arula@keskkonnaamet.ee, +372 5697 8857.

Audru polder. Foto: Kätlin Kurg

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori asetäitja 12.04.2021 käskkirjaga nr 1-2/21/1 Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava 2018-2027 muutmise. Luitemaa looduskaitseala ja hoiuala kuuluvad üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Luitemaa loodus- ja linnualasse. 

Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskavas 2018-2027 muudeti järgmiseid punkte: 1.5.1 (Läbiviidud inventuurid ja uuringud), 1.5.3.6 (Niidu-kuremõõga ülepinnaline inventuur), 2.1.2.1 (Emaputk (Angelica palustris)), 2.1.2.4 (Niidu-kuremõõk (Gladiolus imbricatus)), 4.1.2.4 (Poollooduslike koosluste (peamiselt rannaniitude) hooldus ja taastamine), 4.2 (Eelarve). Eemaldati kaitsekorralduskavast punktid 4.1.1.10 (Niidu-kuremõõga kaitseala ülepinnaline inventuur) ning 1.5.3.7 ja 4.1.1.11 (Rannaniidu kaitstavate liikide inventuur). Lisati punkt 4.1.1.15 (Sobivamate poollooduslike koosluste hooldusvõtete uuring) ja lisa 8 (Niidu-kuremõõga ja emaputke inventuur Luitemaa looduskaitsealal koos majandussoovituste andmisega).

Lisainfo: Jana Arula, Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist, jana.arula@keskkonnaamet.ee, +372 5697 8857.

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori asetäitja 2. veebruari 2021. aasta käskkirjaga nr 1-2/21/21 Märjamaa järtade loodusala kaitsekorralduskava aastateks 2021–2030.

Märjamaa järtade loodusala (114 ha) on rahvusvahelise tähtsusega Natura 2000 võrgustiku osa, mis asub Rapla maakonnas Märjamaa vallas Kõrtsuotsa ja Nõmmeotsa külas. Loodusalal leidub mitmeid ohustatud ja haruldasi liike ning metsa- ja niidukoosluseid. Samuti on tegu maastikuga, kus näeb järtasid ehk ajutisi karstijärvi.

Kaitsekorralduskava oluliseks osaks on fikseerida mõõdetavad kaitse-eesmärgid, mis ühelt poolt aitavad planeerida tegevusi selliselt, et kaitseväärtusi ei kahjustataks, teisalt suunavad tähelepanu vajalikele tegevustele, milleks on muu hulgas poollooduslike koosluste hooldamine.

Lisainfo: Sander Laherand, +372 5692 7990.

 • Keskkonnaamet kinnitas Kõrgessaare-Mudaste hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Kolga lahe loodus- ja linnuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Pullijärve hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Välgi looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Haavakannu looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Kalli maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava  
 • Keskkonnaamet kinnitas Kõnnumaa loodusala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Vulbi maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Oidrema hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Parila looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Suurekivi looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Järveküla looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Hino maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Kisejärve maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Ainja maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Manija maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet muutis Vooremaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Paljassaare hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Suure-Aru looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Väike-Palkna maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Muti maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Nõva-Osmussaare hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Orkjärve looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Rannamõisa maastikukaitseala kaitsekorralduskava 
 • Keskkonnaamet kinnitas Jõempa kurisute, Jõempa sellerheiniku püsielupaiga ja Kaarmise hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Põduste-Upa hoiuala ja Rumma must-toonekure püsielupaiga kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Liigalaskma-Orinõmme hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Kirikumäe maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Laulasmaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Pilkuse maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Väinamere hoiuala maismaaosa kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Saaremetsa hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Letipea maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Oese soo hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnistas Mõdriku-Roela maastikukaitseala kaitsekorralduskava muudatuse
 • Keskkonnaamet kinnitas Nõva looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Pühalepa hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Rakvere tammiku maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Karala-Pilguse hoiuala ja Pussa käpaliste püsielupaiga kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Asva hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Käntu-Kastja loodusala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Paope loo hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Kolga looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Järvevälja maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Kingli hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Kikepera looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Puhtu-Laelatu looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Vormsi saare kaitstavate alade kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Kihnu loodusala, laidude LKA ja Linaküla meri-pungsambla PEPi kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet muutis Alam-Pedja linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava sõnastust
 • Keskkonnaamet kinnitas Lehtsaare looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet muutis Haanja looduspargi kaitsekorralduskava sõnastust
 • Keskkonnaamet kinnitas Uljaste maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Soontaga loodusala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet muutis Sirtsi looduskaitseala ja Kunda jõe hoiuala kaitsekorralduskava sõnastust
 • Keskkonnaamet kinnitas Kirikuraba looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Ihamaru looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Tõhela-Ermistu loodusala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Jägala jõe hoiuala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Neeruti maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Kura kurgu hoiuala, Vesitükimaa hoiuala, Vesitükimaa laidude ja Vesitükimaa hallhülge püsielupaiga kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Teesu looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Uulu-Võiste maastikukaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Lindi loodusala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Silma looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Otepää looduspargi, Otepää hoiuala ja Otepää loodusala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Kärasi looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Pähklisaare looduskaitseala kaitsekorralduskava
 • Keskkonnaamet kinnitas Suurupi looduskaitseala kaitsekorralduskava

Viimati uuendatud 30.12.2021