Võõrliikide taotlused

Siit lehelt leiad võõrliikidega seotud load, taotlused ja aruanded.

Võõrliikidest lähemalt saad lugeda meie kodulehe menüüpunktist Elusloodus ja looduskaitse vastava teema alt.

Mingi ja kährikkoera farmide tegevusloa taotlemine

Tegevusloa saamiseks esitage keskkonnaametile taotlus:

RIIGIPORTAAL

Eestis on väljastatud 2 mingifarmi luba, mis kehtivad 5 aastat alates väljaandmise kuupäevast:

  • OÜ Rooküla Esimene Neitla farm Järvamaal (Järva vald, Neitla küla); luba antud 12.08.2019;
  • AS Balti Karusnahk, Karjaküla farm Harjumaal (Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik); luba antud 12.08.2019.

Invasiivsete võõrliikide pidamise luba

Karuputke võõrliigist teatamise vorm

PRIA toetuste taotleja peab hiljemalt 31. maiks esitama vormikohase teatise Keskkonnaametile kui tema põllumajandusmaal või sellega külgneval alal kasvavad karuputke võõrliigid. Seda alade puhul, mille kohta Maa-ametil puuduvad andmed. Karuputke teadaolevate kolooniatega saab tutvuda ka PRIA Veebikaardi kaudu (abiinfo kiht).

Karuputke võõrliigist teatamise vormi leiab Riigi Teatajast.

RIIGI TEATAJA

Avalik arvamus karuputke võõrliikidest Eestis

Keskkonnaameti 2016. aastal tellitud küsitlus-uuringu tulemused näitavad, et päris suur hulk Eesti inimesi on valmis ka ise karuputke võõrliike tõrjuma ja peavad seda vajalikuks. Soovi korral on võimalik tutvuda uuringu aruandega.

Viimati uuendatud 18.08.2021