Keskkonnateadlikkus

Keskkonnateadlikkus on inimese ja keskkonna vahelise suhte ja vastastikuse mõju mõistmine ning valmisolek neid oma tegevuses arvestada. Keskkonnateadlik inimene lähtub oma otsustes teaduslikult tõendatud seisukohtadest ja asjakohasest keskkonnainfost.

Keskkonnaharidus on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis teadvustab loodus-, majandus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonna seoseid lähtudes säästva arengu kontseptsioonist. Keskkonnaharidus tegeleb looduskeskkonnas valitsevate seoste ja mõjude, sh inimtegevuse mõju, teadvustamisega lokaalses ja globaalses kontekstis(keskkonnahariduse mõiste tõlgendamisel on lähtutud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) säästvat arengut toetava hariduse strateegiast).

Keskkonnaameti infotelk Peipsi järve festivalil 2020 Foto: Elo Raspel

Keskkonnateadlikkus

Loe lisaks millised on prioriteetsed teemad keskkonnateadlikkuse ja -hariduse alases tegevuses keskkonnaministeeriumis. 

envir.ee

Uuringud

Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringute eesmärk on saada ülevaade elanike keskkonnateadlikkusest ja -hoiakutest.

TUTVU UURINGUTEGA 

Viimati uuendatud 04.08.2021