Kaitstaval alal tegutsemine

Siit lehelt leiad taotluse- ja aruandevormid, mis on vajalikud looduskaitsealal tegutsemiseks.

Pikemalt saad lugeda, millised nõuded ja eeltingimused nende dokumentide esitamisele on seatud ning mis puhul need kehtivad, meie kodulehe menüüpunktist Elusloodus ja looduskaitse vastavate teemade juurest.

Kaitsealal tegutsemise load

Füüsiline või juriidiline isik, kes soovib Keskkonnaametilt saada nõusolekut kaitsealal viibimiseks, kui see on keelatud, või nende tegevuste tegemiseks, mis on seal kaitse-eeskirjaga keelatud, peab esitama Keskkonnaametile vabas vormis taotluse.

Teatud juhul tuleb taotleda luba järgmisteks tegevusteks:

 • kaitstaval loodusobjektil viibimine;
 • rahvaürituste korraldamine;
 • metsasaaduste varumine;
 • pilliroo ja adru varumine;
 • telkimine ja lõkke tegemine;
 • sõidukitega sõitmine;
 • Lõuna-Eesti kaitsealade veekogudel mootorsõidukitega sõitmine;
 • Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal liikumine.

Rahvusparkide logo on õigus kasutada ettevõtjatel, mittetulundusühingutel ja eraisikutel, kelle tegevus toetab rahvusparkide kaitse eesmärke. Selle kasutamiseks esitatakse vabas vormis taotlus, milles on märgitud logo kasutamise eesmärk ja seos rahvusparkidega

Taotluse võib esitada:

 • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil: info@keskkonnaamet.ee;
 • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
 • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

   

Loe meie kodulehe looduskaitse rubriigist lähemalt, milline teave peab neis taotlustes sisalduma. 

Ehitamine ja projekteerimine

Ehitusloa, ehitusteatise ning projekteerimistingimuste kooskõlastamine

Pädev asutus esitab ehitusloa, ehitusteatise ning projekteerimistingimuste eelnõu kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis Keskkonnaametile kooskõlastamiseks läbi ehitisregistri.

eHitisregister

Ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse esitab Keskkonnaametile kohalik omavalitsus vabas vormis kas:

 • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil: info@keskkonnaamet.ee;
 • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
 • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Loe ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisest lähemalt meie kodulehelt looduskaitse rubriigist.

Ehitusteatise või ehitusloa kohustuseta ehitise püstitamise kooskõlastamise taotlus tuleb esitada Keskkonnaametile vabas vormis kas:

 • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee);
 • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
 • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Loe meie kodulehelt looduskaitse rubriigist lähemalt, millised on nõuded sellise ehitise püstitamise kooskõlastamise taotlusele ja mis puhul see on vajalik.

Hoiuala teatis

Hoiualal teatavate tegevuste kavandamise eel tuleb esitada Keskkonnaametile vabas vormis hoiuala teatis.

Taotluse võib esitada:

 • digitaalallkirjaga varustatud e-kirjaga aadressil: info@keskkonnaamet.ee;
 • tähtkirjaga posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
 • kohaletoomisega tegevuse asukohajärgsesse kontorisse.

Loe lähemalt meie kodulehelt looduskaitse rubriigist, mille puhul on hoiuala teatise esitamine vajalik ning milline teave teatises peab sisalduma.

Kaitsealal asuva maa müük riigile

Kinnisasja omanik kaitstaval alal või kaitstavat loodusobjekti sisaldaval alal võib teha Keskkonnaministeeriumi kaudu Keskkonnaametile ettepaneku kinnisasja omandamiseks. Ettepanek tehakse vabas vormis, kuid see peab sisaldama kindlat teavet.

Taotluse võib esitada:

 • digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil: info@keskkonnaamet.ee;
 • paberkandjal posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
 • ise kohale tulles Keskkonnaameti kontorisse.

Loe meie kodulehelt looduskaitse rubriigist lähemalt, mis peab selles taotluses sisalduma.

Viimati uuendatud 05.08.2021