Jäätmete taotlused

Keskkonnaameti jäätmebüroo väljastab jäätmevaldkonnaga seotud keskkonnakaitselubasid, milleks on keskkonnaluba, registreering või kompleksluba jäätmetega seotud planeeritavateks toiminguteks.

Registreering

Registreeri tegevus Keskkonnaametis, kui on plaanis: 

 • vedada jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuse käigus (isik soovib jäätmeid ainult vedada);
 • koguda jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuse käigus (mõeldud KOV-i jäätmejaamadele, sadamatele, KOV-i jäätmepunktidele);
 • korraldada vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel (vahendaja ise ei tegele jäätmeveo, ladustamise ega muul viisil käitlemisega);
 • tegutseda jäätmete edasimüüjana (edasimüüja ise ei tegele jäätmeveo, ladustamise ega muul viisil käitlemisega);
 • osutada kohaliku omavalitsuse üksusele korraldatud jäätmeveo teenust (liigiti kogutud olmejäätmete äravedu);
 • on jäätmeseaduse § 73 lõike 5 alusel vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest (näiteks jäätmete taaskasutamise registreeringuga saab telliste ja betooniga teed täita, olmereoveesettega haljastada või mujalt jäätmetena toodud kivide ja pinnasega maa-ala planeerida).

Keskkonnaluba

Jäätmevaldkonna keskkonnaluba võimaldab jäätmeid taaskasutada, töödelda, korduskasutada, ringlussevõtta ja kõrvaldada järgmiselt:

 • Tavajäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine
 • Ohtlike jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine majandustegevuse käigus
 • Metallijäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine majandustegevuse käigus
 • Maavara kaevandamisel või rikastamisel jäätmete tekkimisel
 • Jäätmehoidla käitamine
 • Prügila käitamine
 • Prügila või jäätmehoidla järelhooldus

Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS

Jäätmevaldkonna keskkonnakaitseloa taotlemine ja aruandlus käib infosüsteemis KOTKAS.

KOTKAS

Viimati uuendatud 05.10.2021