Jäätmete taotlused

Keskkonnaameti jäätmebüroo väljastab jäätmevaldkonnaga seotud keskkonnakaitselubasid, milleks on keskkonnaluba, registreering või kompleksluba jäätmetega seotud planeeritavateks toiminguteks.

Registreering

Registreeri tegevus Keskkonnaametis, kui on plaanis: 

 • vedada jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuse käigus (isik soovib jäätmeid ainult vedada);
 • koguda jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuse käigus (mõeldud KOV-i jäätmejaamadele, sadamatele, KOV-i jäätmepunktidele);
 • korraldada vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel (vahendaja ise ei tegele jäätmeveo, ladustamise ega muul viisil käitlemisega);
 • tegutseda jäätmete edasimüüjana (edasimüüja ise ei tegele jäätmeveo, ladustamise ega muul viisil käitlemisega);
 • osutada kohaliku omavalitsuse üksusele korraldatud jäätmeveo teenust (liigiti kogutud olmejäätmete äravedu);
 • jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr 21 (näiteks jäätmete taaskasutamise registreeringuga saab telliste ja betooniga teed täita, olmereoveesettega haljastada või mujalt jäätmetena toodud kivide ja pinnasega maa-ala planeerida).

Keskkonnaluba

Jäätmevaldkonna keskkonnaluba võimaldab jäätmeid taaskasutada, töödelda, korduskasutada, ringlussevõtta ja kõrvaldada järgmiselt:

 • Tavajäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine
 • Ohtlike jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine majandustegevuse käigus
 • Metallijäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine majandustegevuse käigus
 • Maavara kaevandamisel või rikastamisel jäätmete tekkimisel
 • Jäätmehoidla käitamine
 • Prügila käitamine
 • Prügila või jäätmehoidla järelhooldus

Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS

Jäätmevaldkonna keskkonnakaitseloa taotlemine ja aruandlus käib infosüsteemis KOTKAS.

KOTKAS

Jäätmekäitluse üldpõhimõte on viia jäätmete teke ja edasisest töötlemisest tekkiv negatiivne mõju keskkonnale võimalikult väikseks.

Viimati uuendatud 09.11.2021