Kompleksload

Komplekslubasid väljastatakse suure keskkonnaohuga tööstuslikele tegevustele selleks, et ennetada ja vähendada kaasnevaid keskkonnamõjusid.

Kompleksloa eesmärk on tagada vee, õhu ja pinnase kaitse ning vähendada saastatuse kandumiste ühest keskkonnaelemendist teise. Kompleksloa omajal on kohustus kasutada parimat võimalikku tehnikat ja järgida heite piirväärtusi.

Kompleksluba asendab keskkonnaluba (välisõhu saasteluba, jäätmeluba ja vee erikasutusluba).

Keskkonnakompleksluba on vajalik tegutsemiseks järgmistes tegevusvaldkondades*

 • energeetikatööstus

 • metallide tootmine ja töötlemine

 • mineraalsete materjalide töötlemine

 • keemiatööstus

 • jäätmekäitlus

 • sea-, veise- ja linnukasvatus

 • pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil

 • tselluloosi-, paberi- ja tekstiilitööstus ning nahaparkimine
 • toiduainetööstus, sealhulgas sööda tootmine

 • vineeri ja puitkiudplaatide tootmine

 • grafiidi ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamise teel

 • loomakorjuste ja loomsete jäätmete kõrvaldamine või ringlussevõtt

 • puidu ja puidutoodete keemiline töötlemine

 • punktides 1–13 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest lähtuva maapõues säilitatava süsinikdioksiidi kogumine

 • punktides 1–14 nimetatud tegevusvaldkondades tegutsevatest käitistest pärineva heitvee iseseisvalt käitatav puhastamine, välja arvatud heitvee puhastamine ühiskanalisatsiooni reoveepuhastites

*Alltegevusvaldkondade täpsem loetelu on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega

Kompleksloa taotlemine

Komplekslubasid saab taotleda Keskkonnaotsuste Infosüsteemis (KOTKAS). Seal on taotlemiseks etteantud vormid, kasutatakse  eelkontrolle ja liidestusi mitmete andmekogudega, mis lihtsustab taotluse esitamist.

Kompleksloa esmataotluse läbivaatamise eest on riigilõiv A või B kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte korral vastavalt 1640 või 1520 €, muudel juhtudel 1240 €. Kompleksloa muutmise taotluse läbivaatamise riigilõiv on 620 €.

Riigilõiv tuleb tasuda enne taotluse esitamist.

Kompleksluba antakse tähtajatult kuid vähemalt üks kord kolme aasta jooksul (5.a veisekasvatuses) keskkonnaalasel kontrollil vaadatakse loa nõuded läbi. Kui see on avalikes huvides (eelkõige rangemate nõuete seadmiseks nt PVT arengu, uute piirväärtuste vms tõttu) algatab loa andja loa muutmise menetluse.

NB! Tegevuse muutumise vms käitaja huvi korral on loa muutmise taotlemine käitaja vastutus.

Kompleksloa menetlused

Komplekslubasid antakse ja reeglina ka muudetakse avatud menetluses. See tähendab, et taotlus edastatakse arvamuse avaldamiseks isikutele kelle õigusi või kohustusi võidakse puudutada (min piirinaabrid) ja kohalikule omavalitsusele. Menetluse algatamisest, otsuse eelnõu valmimisest ja tehtud otsusest teavitatakse Ametlikes Teadaannetes, ajalehes ja avalikes kohtades. Vajadusel korraldatakse avalik arutelu.

Mitteavatud menetlus viiakse läbi, kui loa muutmine ei mõjuta keskkonnariski suurust (KeÜS § 59 lg 5), st mõju on marginaalne või kolmandate isikute mõjutamise võimalus väike ning loa kehtetuks tunnistamisel. Erinevus avatud menetlusega seisneb riigilõivu puudumises ja väiksemas teavitamise kohustuses. Teavitatakse kõige otsesemalt puudutatud isikuid. Ei teavitata ajalehes ega avalikes kohtades.

Kompleksloa menetlustega seotud dokumendid on digitaalsed ja leitavad infosüsteemis KOTKAS. Enne 31. märtsi 2017 läbi viidud menetluste dokumendid on leitavad Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.

Viimati uuendatud 05.08.2021