Looduskaitselised tööd

Looduskaitseliste tööde eesmärgiks on parandada ja/või säilitada kaitstavate loodusobjektide ja kaitsealuste liikide seisundit.

Looduskaitselised tööd kui praktiline looduskaitse

Kaitsekorralduskavade ja liigi tegevuskavadega nähakse ette tegevusi, et parandada ja/või säilitada kaitstavate loodusobjektide ja kaitsealuste liikide seisundit. Inventuuride, uuringute ja seirete kõrval võib osutuda vajalikuks erinevate praktiliste tegevuste elluviimine. Need on looduskaitselised tööd, mida korraldab Keskkonnaamet.

Keskkonnaamet tellib järgmisi looduskaitselisi töid:

 • üksikobjektide hooldus
 • parkide hooldus;
 • liigikaitselised tööd;
 • maastikuhooldus ja vaadete avamine;
 • poollooduslike koosluste freesimine;
 • loomaveod laidude/väikesaarte hooldamiseks 

Veekogude puhastamine ja taastamine on üks looduskaitselistest töödest, mis tagab paremad sigimistingimused eelkõige kahepaiksetele. Foto: Maris Sepp

Looduskaitseliste tööde tellimine

Looduskaitselised tööd 2021.aastal

Hetkel ühtegi vooru välja kuulutatud ei ole.

Looduskaitseliste tööde korraldamine toimub vastavale korrale ja põhimõtetele.

Pakkumuse esitamine

Looduskaitseliste tööde läbiviimiseks tuleb pakkujal täita hinnapakkumuse vorm ja esitada see Keskkonnaametile. Pakkumuses tuua selgelt välja töö nimi, millele pakkumus tehakse.

Pakkumus peab sisaldama kõiki töö täitmisega seotud kulusid. Kui töö maksumus on kõrgem kui viis tuhat eurot, peab juurde lisama ka töö maksumuse kalkulatsiooni kuluartiklite kaupa (näiteks palgakulu, töövahendite maksumus jne).

Pakkumus tuleb esitada tähtaegselt aadressile info@keskkonnaamet.ee

Keskkonnaameti peadirektori poolt moodustatud komisjon vaatab esitatud pakkumused läbi 3 nädala jooksul pakkumuste esitamise tähtpäeva lõppemisest arvates ning teeb ettepanekud tööde tellimiseks või mitte tellimiseks.

Kaardirakenduse kasutamise juhend

 • Kaardirakenduse vaatamiseks sisse logida pole vaja.

 • Kaardiakna ülemises vasakus servas asuvast "+" ja "-" märgist saab kaarti suurendada ja vähendada.
 • Lehe vasakul ääres vajutades "Sisu" ilmub "LHT_2021_2", mille all väiksele tabeli ikoonile klõpsates ilmub kaardi alla tööde nimekiri koos lisainfoga. Soovitame paralleelselt vaadata ka tellitavate tööde tabelit.
 • Avanenud tabelit saab sorteerida maakonna järgi.
 • Kui olete leidnud huvipakkuva töö, vajutage selle reale korra ja valige tabeli ülemises paremas servas olevast kolme kriipsuga ikoonist "Paiguta valitud kohale". Nii kuvatakse Teile huvi pakkuva töö piirid kaardiaknas.
Lambad meretranspordil. Foto: Heikki Luhamaa

Viimati uuendatud 15.12.2021