Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek

Sel lehel on teave Keskkonnaameti algatatud keskkonnamõju hindamise (KMH) programmide ja aruannete avalikustamise kohta.

Avalikul väljapanekul olevad KMH-d

22.07.-31.08.2021 toimub Huntaugu VIII liivakarjääri kaevandamise loa KMH programmi avalikustamine: 

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 31.08.2021 (k.a.) aadressil Keskkonnaamet, Kopli 76, 10416 Tallinn või e-posti aadressil  info@keskkonnaamet.ee.

Avalik arutelu toimub 02.09.2021 kell 17.00 Kuusalu rahvamajas aadressil Keskväljak 10, 74601 Kuusalu, Harju maakond.

30.08.-16.09.2021 toimub Elbu VII turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamine

Keskkonnaamet teatab Elbu VII turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH programmiga saab tutvuda:

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada 30.08.-14.09.2021 Keskkonnaametile aadressil Roheline tn 64, 80010 Pärnu või info@keskkonnaamet.ee.

Avalik arutelu toimub 16.09.2021 kell 16.00 Pärnu-Jaagupi Rahvamajas (Pärnu mnt 26, Pärnu-Jaagupi) ja veebikeskkonnas Microsoft Teams (avaliku aruteluga saab liituda läbi veebilingi http://inx.lv/3ilE).

Taust:

Aktsiaselts Tootsi Turvas esitas 04.12.2019 Keskkonnaametile maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi: kaevandamisluba) taotluse, mille alusel Keskkonnaamet algatas 15.01.2021 KMH, kuna kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga.

Kaevandamisluba taotletakse Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Lavassaare turbamaardlas. Mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Eesti Vabariigile kuuluval Halinga metskond 43 ja Elbu turbakaevandusala kinnistutel. Taotletava mäeeraldise pindala on 252,39 ha ja selle teenindusmaa pindala on 277,00 ha. Taotletava mäeeraldise piires on maavara vähelagunenud turba aktiivne tarbevaru 503 tuh t, millest kaevandatav varu on 503 tuh t ja hästilagunenud turba aktiivne tarbevaru on 1 123 tuh t, millest kaevandatav varu on 1 037 tuh Maavara kasutusaladeks on aianduses ja energeetika. Taotletava kaevandamisloa kehtivusaeg on 30 aastat.

KMH eesmärk on anda teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva olulise keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, millega on võimalik vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut. KMH tulemusi kasutatakse kaevandamisloa andmise üle otsustamisel, sh loatingimuste määramisel.

KMH programm on KMH lähteülesanne, mis kirjeldab, mis mõjusid ja kuidas hakatakse KMH käigus hindama. Ehk siis: KMH programm kirjeldab kavandatavat tegevust, selle eesmärki/vajadust, esitab hindamise käsitlusala (käsitletavad alternatiivid, nende eeldatavad olulised otsesed ja kaudsed mõjud, mida hakatakse KMH käigus hindama, ruumi- ja ajamastaap), hindamismetoodika, andmed eksperdirühma kohta, KMH ajakava ning muu asjakohase teabe. KMH programmi koostamise järel KMH juhtekspert koos eksperdirühmaga hindab kavandatava tegevuse ja selle alternatiivide keskkonnamõju ning koostab KMH aruande, mis võtab kokku KMH tulemused. KMH aruanne samuti avalikustatakse, kõigil on võimalik aruandega tutvuda ja esitada selle kohta ettepanekuid ning küsimusi. KMH tulemusi kasutatakse keskkonnaloa andmise üle otsustamisel, sh loatingimuste määramisel.

Kontaktandmed: kavandatava tegevuse arendaja on aktsiaselts Tootsi Turvas (Papiniidu 5, 80010 Pärnu; kontaktisik on Evelin Krekker, e-post evelin.krekker@tootsiturvas.ee, tel 520 5916). Otsustaja ehk keskkonnaloa andja on Keskkonnaamet (kontaktisikud on Toomas Kalda, e-post toomas.kalda@keskkonnaamet.ee, tel 510 7975 ja Glea Habicht, e-post glea.habicht@keskkonnaamet.ee, tel 519 75921). KMH juhtekspert on Aadu Niidas (OÜ Inseneribüroo STEIGER, e-post aadu@steiger.ee, tel 668 1013). 

  Keskkonnaamet teatab Voore seafarmi KMH aruande avalikustamisest.

  KMH aruandega saab tutvuda:

  Kõigil on võimalik esitada KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi kirjalikult 10. oktoobrini 2021 Keskkonnaametile aadressil Veski 32, 50409 Tartu või info@keskkonnaamet.ee.

  Avalik arutelu toimub 12. oktoobril kell 18 Voore Puhkekeskuses (Koolimäe, Voore küla, Mustvee vald) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams (avaliku aruteluga saab liituda läbi veebilingi https://bit.ly/3E0aSpT).

  Taust ja lisainfo:

  Sarmeks Grupp OÜ soovib hakata kasvatama nuumsigu (kehamassiga üle 30 kg) tootmisvõimsusega kuni 3480 loomakohta. Voore seafarm asub Jõgeva maakonnas, Mustvee vallas, Voore külas Kaalukoja (katastritunnus 71301:002:1510) ja Veisefarmi alajaama (katastritunnus 71301:002:1140) maaüksusel. Keskkonnaamet algatas 21.03.2019 KMH, kuna kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga.

  KMH eesmärk on anda teavet kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimalustega kaasneva olulise keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks, et vältida või vähendada ebasoodsat mõju keskkonnale ning edendada säästvat arengut. KMH tulemusi kasutatakse keskkonnakompleksloa andmise üle otsustamisel, sh loatingimuste määramisel.

  KMH aruanne võtab kokku kavandatava tegevuse ja selle alternatiivsete lahenduste keskkonnamõju hindamise tulemused. Kõigil on võimalik osaleda KMH aruande avalikustamisel - tutvuda KMH aruandega, esitada aruande kohta ettepanekuid, märkusi ja küsimusi, saada nendele vastuseid ning neid avalikul arutelul arutada.

  Kontaktandmed:
  Kavandatava tegevuse arendaja on Sarmeks Grupp OÜ (aadress Tähe tn 106a, 51013 Tartu, kontaktisik on Marko Kutman, e-post marko@nauvitsman.ee, telefon 512 0717)
  Otsustaja ehk kompleksloa andja on Keskkonnaamet (aadress Veski 32, 50409 Tartu, kontaktisik on Ivo Ojamäe, e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon 5057438)
  Keskkonnamõju hindaja on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (aadress Tõnismägi 3a-15, 10119 Tallinn; juhtekspert on Toomas Pallo (KMH litsents nr 0090), tel 611 7692, e-post toomas@environment.ee).

  Keskkonnaamet teatab AS Epler & Lorenz Ravila 75a käitise KMH aruande avalikustamisest.

  KMH aruandega saab alates 16.10.2021 tutvuda SIIT

  Kõigil on võimalik kirjalikult esitada KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi 11. novembrini 2021 Keskkonnaametile aadressil Veski 32, 50409 Tartu või info@keskkonnaamet.ee.

  Avalik arutelu toimub 17.11.2021 kell 16.00 Tartu Waldorfkooli saalis (Fr. R. Kreutzwaldi 64, Tartu) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas Zoom (avaliku aruteluga saab liituda läbi veebilingi https://bit.ly/2YrcyIu, kohtumise ID: 990 1816 1516, parool: 167200). 
  NB! Seoses COVID-19 levikuga ning vastavalt siseriiklikult kehtestatud piirangutele ohutuse tagamiseks rakendame 50% ruumi täituvust (kuni 110 in) ning maskikandmise kohustust. Juhul, kui olukord muutub ning avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult veebikeskkonnas Zoom e-aruteluna.

  Taust ja lisainfo:

  Arendaja aktsiaselts Epler & Lorenz (registrikood 10136864) ohtlike jäätmete käitluskoht nimega Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete käitluskeskus asub Tartu linnas Ravila 75a ja Ravila 77 kinnistutel. Ettevõtte tegevusvaldkond on ohtlike ja tavajäätmete kogumine ja käitlemine. Ettevõte taotleb keskkonnakompleksloa nr KKL/317497 muutmise taotluse raames õigust vahetada välja olemasolev ohtlike jäätmete põletusseade (läbilaskevõime 225 kg jäätmeid tunnis, seadme soojusvõimsus kütuse sisendi järgi ~ 0,80 MWth) uue põletusseadme vastu, mille eeldatav keskmine jäätmete läbilaskevõime on ca 1785 kg jäätmeid tunnis ja seadme soojusvõimsus ~ 7,5 MWth). Uus põletusseade kavandatakse paigaldada Ravila 77 katastriüksuse idapoolsele alale. Põletusseadme paigaldamisega taotleb ettevõte ohtlike jäätmete põletamist kuni 15 000 tonnini aastas (käesoleval hetkel 2 000 t/a). Uus põletusseade on plaanis paigaldada alale, kus käesoleval ajal toimub ohtlike jäätmete bioloogiline töötlemine (pinnase puhastamine). Sellega seoses väheneb ohtlike jäätmete bioloogilise töötluse käitlusala ning loa muutmisega vähendatakse ühtlasi pinnase puhastamise käitluskogust kuni 3000 tonnini/aastas (kehtivas kompleksloas kuni 20 000 tonni/aastas).

  KMH viiakse läbi keskkonnakompleksloa (tegevusloa) andmise üle otsuse tegemiseks, sh loatingimuste määramiseks. KMH käigus hinnatakse planeeritava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste otseseid ning kaudseid olulisi mõjusid keskkonnaelementidele, inimese tervisele, heaolule ja varale. KMH käigus töötatakse välja keskkonnameetmed olulise keskkonnamõju vältimiseks või vähendamiseks. Keskkonnamõju hindab KMH juhtekspert ja eksperdirühm koos arendajaga.

  KMH aruanne võtab kokku kavandatava tegevuse ja selle alternatiivsete lahenduste keskkonnamõju hindamise tulemused. Kõigil on õigus osaleda KMH aruande avalikul väljapanekul ja avalikul arutelul, tutvuda KMH aruandega, esitada aruande kohta ettepanekuid, märkusi ja küsimusi ning saada nendele vastuseid.

  Kontaktandmed:
  Kavandatava tegevuse arendaja on aktsiaselts Epler & Lorenz (aadress Tartu linn, Ravila 75A, 51014), kontaktisik on Janis Lorenz, e-post: janis.lorenz@epler-lorenz.ee, telefon: 505 4048
  Otsustaja ehk kompleksloa andja on Keskkonnaamet (aadress Veski 32, 50409 Tartu, kontaktisik on Ivo Ojamäe, e-post: info@keskkonnaamet.ee, telefon: 5057438)
  Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson & Ko, (aadress Tartu maakond, Tartu linn, Raekoja plats 8, 51004), juhtekspert on Juhan Ruut (KMH litsents nr KMH0155), telefon: 551 6423, e-post: juhan@hendrikson.ee)

  Anname teada Pedeli (esimese) paisjärve ja Pedeli II paisjärve süvendamise keskkonnaloa taotluse KMH aruande avalikustamisest.

  KMH aruandega saab tutvuda:

  Viimati uuendatud 18.10.2021