Isikuandmete töötlemine

Keskkonnaameti tegevus on avalik ja meie kasutuses oleva teabega on võimalik tutvuda meie veebilehel või esitada teabenõue. Töö käigus koguneb ka isikuandmeid sisaldavat teavet, näiteks, kui pöördute meie poole kirjalikult või olete menetluse osapooleks. Isikuandmetele juurdepääs on seadusega piiratud, samuti püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu ei riivataks.

Isikuandmete töötlemine eraisikutega suhtlemisel

Teie isikuandmeid kasutame Teie poole pöördumiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Teiega peetud kirjavahetust ja süsteemi sisselogimise andmeid võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse ning tagasiside statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta. Isikustatud kujul tagasisidet hoiame kuni 2 aastat.

Kirjavahetuse andmed on seaduse kohaselt nähtavad meie dokumendiregistris, kus on näha kirja saatja (eraisiku puhul lisame nime esitähed) või saaja nimi. Dokumendi pealkirja märgime sellisel kujul, et see ei riiva Teie eraelu. Pealkirjas sisalduv tundlik info on nähtav vaid asutuse sees.

Kui keegi soovib Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni Teie isiklikud kontaktandmed, nagu (e)-posti aadress ja/või telefoninumber (väljaarvatud juhul, kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida. 

Küsimuste puhul isikuandmete töötlemise kohta palume kirjutada aadressil andmekaitse@envir.ee

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest.

Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 kuni 10 aastat. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Keskkonnaametisse tööle või praktikale kandideerimine

Kandideerides tööle või praktikale, lähtume Teie poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost.

Teil on õigus meie poolt kogutud andmetega tutvuda ja nende kohta selgitusi anda. Teistele kandidaatidele Teie andmeid ei avaldata, samuti ei avalda me Teile teiste kandidaatide andmeid. Eeldame, et Teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitame Teie andmeid 6 kuud.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. Kirjavahetust töösuhete, personali jmt küsimustes, säilitame 5 aastat. Praktika-, töövõtu-, käsundus- ja töölepinguid säilitame 10 aastat lepingu lõpetamisest. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.