Metsandus

Üle poole meie maismaast on kaetud metsamaaga. Metsa sihipärane ja heaperemehelik kasutamine on üks olulisi ühiskonna arengu tagamise võimalusi. Mitmekesised metsakooslused aga, pakuvad elupaika ja kasvukohta paljudele liikidele. Keskkonnaameti metsaosakond korraldab selle valguses metsanduspoliitika, valdkonna arengukavade ning vastavate programmide elluviimist. Lisaks kontrollib Keskkonnaamet metsaomanike kavandatud metsanduslike tegevuste vastavust kehtivatele õigusaktidele.

Keskkonnaameti metsaosakond:

  • menetleb esitatud metsateatisi, koostab metsakaitse- ja metsauuendusekspertiise;

  • annab hinnanguid metsa majandamise kohta, teeb ettekirjutusi metsa kaitse ja metsa uuendamise valdkonnas ning rakendab sunniraha ettekirjutuse täitmata jätmisel;

  • tunnustab metsakultiveerimismaterjali algmaterjali ning kontrollib selle tootmist, pakendamist ja turustamist;

  • peab arvestust metsakultiveerimismaterjali sisse- ja väljaveo üle ning teavitab metsakultiveerimismaterjali väljaveost sihtriiki

  • teeb kultiveerimismaterjali kahjustajate seiret;
  • annab välja metsapuude mikropaljundamise tegevuslube ja kultiveerimismaterjali põhitunnistusi;

  • hindab metsaseemnete ja istutusmaterjali kvaliteeti;

  • korraldab vääriselupaikade välja valimist ja hindamist, teeb ettepanekuid vääriselupaikade kaitse tagamise kohustuse võtmiseks ning kontrollib vääriselupaikade säilitamist.

Kui soovid metsandusalast nõu

Metsateatise täitmisel tekkivate sisuliste küsimuste ja muude metsanduslike teemade puhul palume pöörduda SA Erametsakeskuse erametsanduse konsulentide  poole, kes aitavad metsaomanikel täita erinevaid vorme, taotleda toetusi ning jagavad üldist teavet Teie metsa kohta. Nad on metsandusvaldkonna eksperdid ning lähtuvad nõustamisel kliendi vajadustest, soovidest, võimalustest ning piirangutest. Nõustamiseks on soovitav eelnevalt konsulendile helistada ja aeg kokku leppida.

Kui soovid nõu metsateatise esitamise tehnilistes küsimustes või infot metsades leiduvate loodusväärtuste kohta, võta ühendust Keskkonnaameti metsaosakonnaga: info@keskkonnaamet.ee

Lisaks on võimalik ühendust võtta oma valla metsateatiseid menetleva Keskkonnaameti spetsialisti või metsahoiu spetsialistiga. Kontaktid valdade kaupa leiad allolevast dokumendist:

Männinoorendik säilikpuudega Pärnumaal. Foto: Karl Adami

Metsateatistest

Loe lähemalt metsaregistrist ning metsateatiste esitamisest. 

Loe lähemalt

Metsakaitseekspertiis

Loe lähemalt peamisest metsakahjustajatest ning metsakaitseekspertiisi tellimisest. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 06.12.2021