Metsateatis ja metsaregister

Metsateatis on metsaseadusega määratud dokument, mis on metsaomanikul vaja esitada Keskkonnaametile raietööde tegemiseks. Kõik Keskkonnaametile esitatud metsateatised menetletakse ja säilitatakse riiklikus metsaregistris.

Millal peab esitama metsateatise?

Metsaomanik või tema esindaja esitab Keskkonnaametile metsateatise:

  • kavandatavate raiete kohta, välja arvatud valgustusraie;

  • metsaregistrisse kandmata oluliste metsakahjustuste kohta.

Metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas.

NB! juhul kui puude või põõsaste raie ei nõua metsateatise esitamist metsaseaduse mõistes aga kavandatav raie asub veekaitsevööndis on puu- ja põõsarinde raieks vajalik Keskkonnaameti nõusolek, välja arvatud maaparandussüsteemi ehitamisel ja hoiutöödel. Loa taotlemine:

Tiheasustusalal üksikpuude raieks on vajalik kohaliku omavalitsuse nõusolek.

Harvendusraie. Foto: Karl Adami

Kuidas esitada metsateatist?

Metsateatist on võimalik esitada nii metsaregistris, elektrooniliselt täidetult ja allkirjastatult (info@keskkonnaamet.ee), lähimasse Keskkonnaameti kontorisse tulles või saates täidetud blankett kontorisse.

Lisainfot saad: info@keskkonnaamet.ee

Spetsialistide ja metsahoiu vanemspetsialistide kontaktid valdade kaupa leiad allolevast dokumendist:

Metsateatise esitamiseks

Metsateatise esitamiseks vajalikud blanketid leiad metsakasutuse taotluste lehelt. 

Metsakasutuse taotlused

Keskkonnaamet hindab esitatud metsateatise vastavust nõuetele

Keskkonnaamet kontrollib 15 tööpäeva jooksul metsateatise nõuetekohasust ja kavandatud raie vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

Kui kavandatud raie kohta otsuse tegemine nõuab kooskõlastamist või metsaseaduse § 29 lõike 12 kohast metsakaitseekspertiisi, on Keskkonnaametil metsateatise kontrollimiseks aega kuni 30 tööpäeva.

Õigusaktide nõuetele vastav raie või oluline metsakahjustus registreeritakse metsaregistris. Kui metsateatis on esitatud paberil saadab Keskkonnaamet metsateatise esitajale raie registreerimise kohta registriväljavõtte. Digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga esitatud metsateatiste vastused laekuvad metsaportaali. Juhul kui soovite vastust väljatrükina lisada vastav märkus metsateatise esitamise e-maili.

Keskkonnaamet võib põhjendatud juhtudel seada õigusaktidest lähtuvalt täiendavaid tingimusi metsateatisega kavandatud raie tegemiseks.

Kui metsateatisega kavandatud raie ei vasta õigusaktide nõuetele, põhjendatakse registreerimisest keeldumist kirjalikult, andes ühtlasi soovitusi tegevuse viimiseks vastavusse õigusaktidega.

Metsaomanik võib teha raiet 12 kuu jooksul pärast raie või metsakaitseekspertiisi akti registreerimist metsaregistris.

Metsateatise täitmisel tekkivate sisuliste küsimuste ja muude metsanduslike teemade puhul palume pöörduda SA Erametsakeskuse erametsanduse konsulentide poole, kes aitavad metsaomanikel täita erinevaid vorme, taotleda toetusi ning jagavad üldist teavet Teie metsa kohta. Nad on metsandusvaldkonna eksperdid ning lähtuvad nõustamisel kliendi vajadustest, soovidest, võimalustest ning piirangutest. Nõustamiseks on soovitav eelnevalt konsulendile helistada ja aeg kokku leppida.

Mida teeb Keskkonnaamet?

  • Sisestab, töötleb ja väljastab metsateatiste ning välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmeid;

  • Tagab metsaregistrisse kantud metsateatiste ning välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmete õigsuse;

  • Tagab metsaregistris metsateatiste, välitööde, metsauuendus- ja metsakaitseekspertiiside andmetega seotud kasutajatoe.

Õigusaktid

Palumännik Pärnumaal. Foto: Karl Adami

Riiklik metsaregister

Metsaregistri eesmärk on koguda ja säilitada andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta.

Metsaregistris on õigus andmeid töödelda Keskkonnaagentuuril, Keskkonnaametil ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusel.

Metsaregistri avalik veebirakendus asub aadressil register.metsad.ee ning seal samas on võimalik esitada ka e-metsateatist. 

Kui Teil on küsimusi e-metsateatise esitamise tehniliste küsimuste kohta:

Helistage klienditoe telefonil: +372 662 5999
(E-N 9.00-16.00, R 9.00-14.30)

Saatke e-kiri aadressil: klienditugi@keskkonnaamet.ee

Korduma kippuvad küsimused

Alates 2020 aasta II poolest kasutab Keskkonnaamet meile esitatud metsateatiste registreerimisel, uuendusraiete korral,  teavituse võimalust läbi Eesti.ee keskkonna. Teavitus annab võimaluse piirinaabril saada kavandatava raie kohta infot ning soovi korral oma piirinaabriga suhelda. Piirinaabri teavituse saab soovi korral välja lülitada Eesti.ee keskkonnas, vt. juhendit siit:

Jah, Teil tuleb esitada täiendav metsateatis. Sanitaarraiel on raiemahu järgimine vajalik. See on vajalik, et sanitaarraiena ei tehtaks raieid, mis oma olemuselt ei vasta sanitaarraie eesmärgile. Juhendvideo:

Olete metsateatise esitamist alustanud katastriüksuselt. Katkestage metsateatise esitamine ja tehke linnuke eraldise numbri ette, siis tekib metsateatisele kogu eraldise info ja seda koos pindalaga. Raadamiste ja trassiraiete korral tehke linnuke katastriüksuse ette ning seejärel metsateatise vormil saate alustada ala joonistamist nupuga 

Toimunud on kinnistu omaniku vahetus notaris aga muudatused ei ole jõudnud veel kinnistusraamatusse. Oodake kuni omaniku vahetus on registreeritud ka kinnistusraamatus. Vaata ka: https://kinnistusraamat.rik.ee.

Juhul kui metsateatisele ei ole paari minuti jooksul vastust saabunud on tegemist, kas kaitsealuse objektiga või on planeeritud lageraie ümber varasemad lageraielangid või on tegemist mõne muu piiranguga ning metsateatis on suunatud menetlemiseks Keskkonnaameti spetsialistile. Lisaks võivad kinnistul olla erinevad koormatised kinnistusraamatus ja ka sel juhul võtab menetlus aega kuni 15 tööpäeva.

Esitatud metsateatise menetlusaega on võimalik jälgida süsteemi sisse logides jaotisest “Teatised”, millele vajutades avaneb aken “Minu üksuste metsateatised”. Vaata ka metsaregistri (http://register.metsad.ee) all servas olevat juhendit “Metsaportaali kasutusjuhend metsaomanikule.pdf” ja “Metsaportaalis metsateatise esitamise juhend.pdf

Tulenevalt metsaseaduse § 41 lõikest 2 loetakse mets kahjustatuks järgnevatel juhtudel:

  1. metsauuendusalal või noorendiku arenguklassis olevas puistus metsauuendamisel kasutada lubatud puuliikide elujõuliste puude arv väiksem kui metsa uuenenuks lugemiseks nõutav minimaalne puude arv;
  2. alates latimetsa arenguklassist elujõuliste puude esimese rinde rinnaspindala väiksem kui puistu esimese rinde rinnaspindala lubatud alammäär pärast harvendusraiet.

Nimetatud juhtudel tuleb metsaomanikul esitada Keskkonnaametile metsakahjustuse metsateatis. Selleks määrata metsateatise blanketil või metsaportaalis vormile kahjustuse kood (1 - 11). Metsakahjustusest teatamisel raieliiki metsateatisele ei määrata.

Sanitaarraiet metsaportaalis kavandades märkida metsateatise vormile raieliigi kood, raiutav maht ning seejärel lisada vormile “lisa” nupuga sama eraldus uuesti ning sellele reale märkida kahjustuse kood ja kahjustatud puuliik.

Paberteatisel saab hooldusraiekoodi ja kahjustuse koodi märkida samale blanktis toodud reale.

See tähendab, et Teie poolt joonistatud ala lõikub või kattub teise objektiga. Peale veateadet kuvatakse objekti vigane koht kaardil, mida saab kaarditööriistu kasutades korrigeerida.

Juhul kui soovite oma raieplaani näiteks eraldisel 3 muuta valige kaardil eraldis 3 uuesti, seejärel vajutage vasakul rohelist nuppu “Lisa metsateatisele” ning täitke metsateatise vorm uuesti, kuhu saate märkida näiteks teise raieliigi või korrigeerida väljaraiemahtu. Samale alale esitatud metsateatis tühistab varasema metsateatise. Vaata ka metsaregistri (http://register.metsad.ee) all servas oleva juhendi "Metsaportaali kasutusjuhend metsaomanikule.pdf" punkti 4.6.
 

Lähtuge “EI” otsusele lisatud selgitusest ja esitage vajadusel samale alale uus ja muudetud sisuga  metsateatis (vahetage raieliiki või muutke väljaraie mahtu). Vaata ka metsaregistri (http://register.metsad.ee) all servas oleva juhendi "Metsaportaali kasutusjuhend metsaomanikule.pdf" punkte 4.4 ja 4.6. Juhendvideo:

Palun pöörduda klienditoe poole, e-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee telefon: 662 5999

Logige register.metsad.ee süsteemi. Vajutage nuppu “TEATISED” seejärel avaneb uus aken “Minu üksuste metsateatised”. Selles aknas on näha ka menetlusaeg. Lisaks on samas aknas näha ka “Viimati esitatud teatised”, “Esitamata teatised”, “Kahjustuse teatised”, “Tööde teatised”(Raietööd) ja “Kõik” (seal on nii “EI” kui “JAH” otsused ning Teie kehtetud metsateatised). Juhul kui Teil on üle 50 kinnistu on sama info vasakul iga kinnistu juures oleva nupu all

Vaata ka metsaregistri (http://register.metsad.ee) all servas oleva juhendi "Metsaportaali kasutusjuhend metsaomanikule.pdf" punkti 4.3.

Metsa inventeerimisandmete osas palun pöörduda Keskkonnaagentuuri poole e-post: mravalik@envir.ee telefon: 677 1300

Kehtivad metsateatisi pikendada ei saa. Esitage samale metsaeraldisele uus metsateatis. Vaata ka (http://register.metsad.ee) all servas oleva juhendi "Metsaportaali kasutusjuhend metsaomanikule.pdf" punkte 4.4.ja 4.6. Juhendvideo:
 

Kinnistu maakatastriandmeid muutes ei muutu metsaregistris metsa inventeerimisandmed automaatselt. Palun pöörduda Keskkonnaagentuuri poole e-post: mravalik@envir.ee telefon: 677 1300, kes viib metsa inventeerimisandmete sisu vastavusse katastriandmete muutustega.
 

Logi metsaregistri portaali, vali vasakult rippmenüüst MINU ja sealt EKPERTIISID, seejärel avanevad kõikide minu kinnistutega seotud metsakaitseekspertiisid ja metsauuenduse ekspertiisid.

Vali lipiku “MINU” alt soovitud kinnistu ning tee linnuke katastriüksuse nr ette. Seejärel vajutada nuppu “Lisa metsateatisele”. Ekraanile tekib metsateatise vorm. Seejärel vajuda vormil nuppu: 

ning joonista vasakul tööriista ribal oleva nupuga: 

 ala kus soovite raiet teostada. Ala joonistamise järel vajutada vasakult ribalt nuppu: 

, mis kinnitab ala ja toob teid tagasi metsateatise vormile. Ala ise joonistamist on vaja kasutada Trassiraiete (TR), Raadamiste (RD) ja alla 5 ha suuruse (eraisikud), alla 2 ha (juriidilised isikud) metsamaaga kinnistute korral. Juhendvideo:

Viimati uuendatud 06.12.2021