Kiirguse taotlused

Siit lehelt leiad kiirgusvaldkonnaga seotud dokumendivormid, mis on seotud taotlemise, teenuste tellimise või aruandlusega.

Täpsemat teavet taotlemise kohta leiad kiirguse teemalehelt meie kodulehe keskkonnakasutuse ja keskkonnatasude teemaplokis.

Täidetud taotlused tuleb saata e-posti teel info@keskkonnaamet.ee või postiga Kliima- ja kiirgusosakonda aadressil Kopli 76, 10416 Tallinn, Harju maakond

Taotluse võib läkitada ka isikudosimeetria spetsialistile e-posti või posti teel.

Isikudosimeetria

Loe lähemalt isikudosimeetrite mõõtmisteenusest, riiklikust kiirgustöötajate doosiregistrist ja välistöötaja doosikaardist. 

Loe lähemalt

Kiirgusohutushinnangu koostamine, kiirgustaseme mõõtmine, varjestuse arvutamine
 

Tellimusvormid kiirgustegevusloa omajale või selle taotlejale ning mitte-kiirgustegevusloa omajale. 

Kiirgustegevusloa omaja või selle taotleja saab tellida väikese ja mõõduka kiirgusohu puhul kiirgustaseme mõõtmist ja kiirgusohutushinnangut.

Kiirgusohutushinnanguks mis sisaldab ka kiirgustaseme mõõtmisi

Ainult toimimiskatsete tellimiseks palume kasutada kiirgusohutushinnangu tellimusvormi.

Taotlused tuleb läkitada aadressil: info@keskkonnaamet.ee

Lisainfot saab: Richard Lõhkivi, telefon: +372 664 4920

Pärast tellimuse esitamist võtab Teiega ühendust kiirgusosakonna töötaja, kes lepib täpse mõõtmise aja kokku.

Mitte-kiirgustegevusloa omaja saab tellida kiirgustaseme mõõtmist täites tellimusvormi.

Kontaktisik: Uko Rand, telefon +372 664 4927 ja +372 5860 2302, e-post: uko.rand@keskkonnaamet.ee 

Kiirgustegevusloa taotlemine ja muutmine käib läbi keskkonnainfosüsteemi KOTKAS, kus toimub:

 • kiirgustegevuslubade taotlemine ja muutmine;
 • lubadega seonduv aruandluse (inventuuri) ja kohustuste esitamine;
 • lubadega seotud tingimuste täitmist tõendavaid dokumentide esitamine;
 • menetlusi puudutava kirjavahetuse pidamine;
 • riigilõivu tasumine.
Taotle või muuda kiirgustegevusluba

Kiirgustegevusloa taotlemine ja muutmine käib läbi keskkonnainfosüsteemi KOTKAS. 

Taotle või muuda

Infosüsteemi KOTKAS tehnilised probleemid ja klienditugi: 

Kiirgustegevusloa taotluse sisuliste küsimuste korral palume võtta ühendust loa/taotluse halduriga.
 

Kiirgustegevus ja kiirgustegevusluba

Loe lähemalt kiirgustegevusest ja kiirgustegevusloast.

Loe lähemalt

Tellimuse esitamiseks täitke vastav tellimusvorm ja saatke see e-posti teel aadressile alar.polt@keskkonnaamet.ee või tavapostiga aadressile Keskkonnaamet, kliima- ja kiirgusosakond, Kopli 76, 10416, Tallinn.

Radooni pikaajalise mõõtmise tellimusvorm:

Radooni lühiajalise mõõtmise tellimusvorm:

Radoon

Loe lähemalt radooni lühi- ja pikaajalisest mõõtmisest ning erinevatest meetoditest radooni lehel. 

Loe lähemalt

Radionukleiidide määramiseks gamma-spektromeetrilisel analüüsimeetodil nt ehitusmaterjalide, toiduainete, taimede, vee-, pinnase- jm proovidest.

1. Vormista tellimuskiri Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonnale, kus on kirjas:
 • tellija andmed: tellija nimi, registrikood või isikukood, kontaktaadress, -isik, ja -telefon ning mõõtetulemuste ja arve edastamiseks e-posti aadress (mõõtetulemuste posti teel saamiseks lisada vastav info);
 • analüüsiks toodava proovi/materjali nimetus (kui soovitakse tulemust võõrkeeles, siis ka analüüsitava proovi /materjali võõrkeelne nimetus);
 • millist analüüsi soovitakse tellida;
 • mõningatel juhtudel ka proovivõtu kuupäev ja kellaaeg (vajalik näiteks Rn-222 sisalduse määramisel joogivees);
 • kui tellija peab vajalikuks, siis ka proovivõtu koha andmed, toiduainete, taimede, vee-, pinnase- jm proovidest.

Tellimuskirja näidis:

2. Teavita laboratooriumit kontaktidel:

Helista laboratooriumisse telefonidel: +372 664 4910, +372 664 4911 või +372 664 4924

Või saada e-kiri aadressil: 
eia.jakobson@keskkonnaamet.ee; larissa.palmin@keskkonnaamet.ee; jana.mihkelson@keskkonnaamet.ee 

Kooskõlastada on tarvis: 

 • proovi toomise aeg;
 • analüüsiks vajalik proovi kogus (sõltub millist analüüsi tellitakse);
 • millises taaras proov tuua (näiteks vee proovides Rn-222 sisalduse määramiseks väljastab laboratoorium eelnevalt spetsiaalse pudeli, proovivõtu juhendi ning vajalikud vahendid);
 • ehitusmaterjalide puhul proovide peenestusaste (kivimaterjali tüki suurus ei tohiks ületada 5 mm);
 • analüüsi tähtaeg (erinevatel analüüsidel on erinevad tähtajad).
   

3. Edasta proov tellimiskirjaga laboratooriumisse (Kopli 76, 10416 Tallinn).

Analüüsitulemused ja arve edastatakse e-posti teel, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tulemused väljastatakse pärast arve tasumist.

Teenused

Loe laboratoorsetest analüüsidest lähemalt kiirgusvaldkonna teenuste lehelt. 

Loe lähemalt

Sisse- ja väljavedu Euroopa Liidu liikmesriiki

Kiirgusallika saaja või selle volitatud esindaja koostab deklaratsiooni ja saadab selle paberil 3 eksemplaris Keskkonnaametile kinnitamiseks aadressile Keskkonnaamet, kliima- ja kiirgusosakond, Kopli 76, 10416 Tallinn.

Sisse- välja- ja läbivedu riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik

Kiirgustegevusloa taotlus radioaktiivse aine Eesti Vabariiki sisseveoks riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, või Eestist väljaveoks riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, esitatakse infosüsteemis KOTKAS.

Kiirgustegevusloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Radioaktiivse aine sisse- ja väljaveost

Loe lähemalt radioaktiivse aine sisse- ja väljaveost kiirgustegevus ja kiirgustegevusloa lehelt.

Loe lähemalt

Kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ning talle on seal väljastatud kiirgustegevusluba, esitab ettevõtja Eestis teenuse osutamiseks Keskkonnaametile selle tegevusloa tunnustamiseks taotluse järgmiste andmete ja dokumentidega:

 • taotleja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
 • kavandatava kiirgustegevuse kirjeldus;
 • koopia asukohariigis pädeva asutuse väljastatud kiirgustegevusloast, mis on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostilliga), kui välisleping ei sätesta teisiti;
 • kiirgustegevusloa eestindus, mille on teinud vandetõlk või mis on notariaalselt kinnitatud;
 • väljavõte asukohamaa äriregistri registreerimiskaardist;
 • kiirgustegevuse asukoht ja ajaperiood Eestis;
 • Eesti-poolse tellija esindaja kontaktandmed;
 • andmed kiirgustöötajate, nende erialase väljaõppe ja isikudooside seire kohta;
 • muud andmed, mis on vajalikud kiirgusohutuse hindamiseks.

Tunnustamise taotlus esitatakse:

e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või posti teel Keskkonnaamet, kiirgusosakond, Kopli 76, 10416, Tallinn.

Tunnustamise taotluse esitamiseks võib kasutada ka alltoodud vormi (inglise keeles):

Kiirguseksperdi tunnistuse väljastab Keskkonnaamet, mis kehtib viis aastat. Selleks esitab taotleja kõigepealt tunnistuse taotluse:


Lisaks tunnistuse taotlusele tuleb esitada:

 • Koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist;
 • keskkonnaministri 27.10.2016 määruse nr 45 lisas 1 esitatud õppekava läbimist, muud erialast kvalifikatsiooni, kiirgusohutusalase koolituse või täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid ;
 • kiirgustöötajate ja kiirgusohutuse spetsialistide koolitamise ja täienduskoolitamise valdkonna tunnistuse taotlemisel andmed kasutatava õppematerjali kohta, sealhulgas loengute ja ülesannete koopiad, tarkvara ja praktiliste tööde kirjeldused.

Kiirguseksperdi tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasub taotleja riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras 60 eurot.

Allkirjastatud tunnistuse taotlus koos lisadokumentidega ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendiga edastada: e-posti aadressile kiirgusosakond@keskkonnaamet.ee või posti teel Keskkonnaamet, kiirgusosakond, Kopli 76, 10416, Tallinn.

Kiirgustegevus ja kiirgustegevusluba

Kiirgusekspertidest loe lähemalt sisulehelt kiirgustegevus ja kiirgustegevusluba.

Loe lähemalt

Muud aruanded

Euroopa Komisjoni poolt 19.-23. septembrini 2005 Euratomi asutamislepingu artikli 35 alusel läbiviidud kiirgusseire kontrolli peamised järeldused
Euroopa Komisjoni poolt 19.-23. septembrini 2005 Euratomi asutamislepingu artikli 35 alusel läbiviidud kiirgusseire kontrolli tehniline aruanne
Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri poolt juulis 2005 läbi viidud auditi aruanne
Eesti aruanne kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsiooni teisele aruandekoosolekule Viinis 15.-24. mai 2006
Eesti aruanne tuumaohutuse konventsiooni neljandale aruandekoosolekule Viinis 14.-25. aprill 2008
Eesti aruanne kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsiooni kolmandale aruandekoosolekule Viinis 11.-20. mail 2009
Eesti aruanne tuumaohutuse konventsiooni viiendale aruandekoosolekule Viinis, 4-14. aprill 2011
Töövõtulepingu nr 9.3-4/1110 (26.10.2005) põhjal valminud joogive radioaktiivsusest põhjustatud terviseriski hinnangu aruanne

 

Inglise keelne aruanne: Peer appraisal of the arrangements in the republic of Estonia regarding the prepardness for responding to a radiation emergency 26 September - 5 October 2011
Eesti aruanne kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsiooni neljandale aruandekoosolekule Viinis 14-23. mail 2012
Eesti aruanne tuumaohutuse konventsiooni teisele erakorralisele koosolekule Viinis, 27-31. august 2012
Eesti aruanne tuumaohutuse konventsiooni kuuendale aruandekoosolekule Viinis, 24. märts - 4. aprill 2014
Eesti aruanne kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsiooni viiendale aruandekoosolekule Viinis 11-22. mai 2015

Viimati uuendatud 06.09.2021