Jäätmekäitleja registreering

Jäätmekäitleja registreerimine võimaldab jäätmeid taaskasutada ja vedada, koguda, vahendada või edasi müüa.

Registreeri tegevus Keskkonnaametis, kui on plaanis:

 • vedada jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuse käigus (isik soovib jäätmeid ainult vedada);
 • koguda jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuse käigus (mõeldud KOV-i jäätmejaamadele, sadamatele, KOV-i jäätmepunktidele);
 • korraldada vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel (vahendaja ise ei tegele jäätmeveo, ladustamise ega muul viisil käitlemisega);
 • tegutseda jäätmete edasimüüjana (edasimüüja ise ei tegele jäätmeveo, ladustamise ega muul viisil käitlemisega);
 • osutada kohaliku omavalitsuse üksusele korraldatud jäätmeveo teenust (liigiti kogutud olmejäätmete äravedu);
 • jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr 21 (näiteks jäätmete taaskasutamise registreering annab õiguse telliste ja betooniga teed täita, olmereoveesettega haljastada või mujalt jäätmetena toodud kivide ja pinnasega maa-ala planeerida);

  • Registreering või sellest keeldumise otsus väljastatakse 30 päeva jooksul pärast nõuetele vastava taotluse esitamist.
  • Taotleja tegevus on registreeritud kui Keskkonnaamet on saatnud sellekohase kinnituse. 
  • Anname esimesel võimalusel tagasisidet, kui planeeritav tegevus vajab keskkonnaluba (jäätmeluba).

  Registreeringu taotluse esitamise juhendvideo (25.08.2021)

  Loe lisaks

  Jäätmevaldkonna registreeringu taotluse läbi vaatamine toimub riigilõivuta.

  • Jäätmete taaskasutamisele eelnev ladustamine on vaja finantstagatisega tõendada, esitades selle koos taotlusega. 
  • Jäätmete taaskasutamisel tee, platsi rajamise või maa-ala täitmise korral, kooskõlasta planeeritud tegevus esmalt kohaliku omavalitusega, kes hindab kas tegevuseks on vajalik täita planeerimisseadusest või ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid.

  Üks kord aastas on vaja registreeritud jäätmekäitlejal esitada jäätmealase tegevuse kohta aruanne, mida saab esitada infosüsteemis KOTKAS. Aruande esitamisest on vabastatud edasimüüjad ja vahendajad.

  Viimati uuendatud 08.11.2021