Ladustamise tagatis

Keskkonnakaitseloaga seotud ladustamiseks on vajalik finantstagatis.
Alates 1. jaanuar 2021 on jäätmekäitlusettevõttel, kelle tegevuse käigus toimub jäätmete ladustamine, kohustus omada finantstagatist või finantsgarantiid. 

Kui on selgunud Keskkonnaametile finantstagatise või garantiikirja esitamise vajadus, arvesta järgnevate sammudega:

 1. Selgita välja kui palju on hetkel lubatud kehtiva keskkonnaloa (jäätmeloa) alusel või planeerid uue loa alusel jäätmeid üheaegselt ladustada (vt. enne 2020 aastat väljastatud jäätmeloa Tabel 3). 

 2. Tutvu jäätmeliikide ja -materjalidest sõltuva hinnakirjaga ja täida finantstagatise arvutustabel. Vajadusel küsi nõu oma loa haldurilt või piirkondlikult jäätmespetsialistilt. 

 3. Esita omapoolne arvutuskäik loa haldurile või piirkondlikule jäätmespetsialistile kontrollimiseks.

 4. Saa kinnitus, et arvutuskäik on õige.

 5. Võta ühendust pangaga garantiikirja kinnituskirja saamiseks või kanna summa Rahandusministeeriumi kontole (andmed saad oma loa haldurilt või piirkondlikult jäätmespetsialistilt).

 6. Esita finantstagatist tõendav dokument infosüsteemis KOTKAS kas olemasoleva loa, registreeringu muutmistaotluse või uue taotlusega. 

Alla laadimiseks:

Tagatise väärtuse arvutamiseks vajalikud valemid ja kehtiv hinnakiri. Tabeli saab esitada nii pangale kui ka Keskkonnaametile keskkonnaloa taotlemisel.

Tabel viimati uuendatud 30.04.2021 

Loe lisaks

Isik, kes taotleb keskkonnaluba või registreeringut jäätmete ladustamiseks, sealhulgas jäätmete käitlemisega kaasnevaks ladustamiseks, esitab loa andjale koos taotlusega Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendava dokumendi ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks (JäätS § 983 lg 1).

Eelnimetatud tagatist tõendav dokument on mõeldud üksnes üheaegselt ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.

Garantii või finantstagatist tõendav dokument tuleb esitada uue keskkonnaloa ja registreeringu taotlejatel, aga ka neil, kes tulevad olemasolevat luba muutma ja kehtiva loa alusel võivad jäätmeid ladustada. Neil, kellel on kehtiv keskkonnaluba alates 2020. a ja seda muuta ei plaani, peab garantii või finantstagatist tõendav dokument olemas olema hiljemalt 01.01.2021, mille arvutuskäik on eelnevalt Keskkonnaametiga kooskõlastatud.

 • kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmejaam;
 • prügila käitaja ladestamisele suunatavate jäätmete osas;
 • jäätmehoidla käitaja;
 • isik, kes käitleb probleemtoodetest tekkinud jäätmeid tootja või tootjavastutusorganisatsiooni nimel;
 • metalli- ja pliiakujäätmete ladustaja;
 • isik, kellel on keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem EMAS.

Arvestusse lähevad jäätmete kogused, mida on kavas maksimaalselt üheaegselt kinnistul ladustada. Seega igal ajahetkel võib jäätmekäitluskohas ladustada maksimaalselt garantii määramisel aluseks olnud jäätmete kogust. Tagatise eesmärk on katta ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulud.

Milliste jäätmeliikide üheaegselt ladustatav kogus tuleb eraldi välja tuua?

Infosüsteemis KOTKAS keskkonnaloa taotluse tabelis 3.4 tuleb välja tuua, milline on kõikide jäätmeliikide üheaegselt ladustatavate jäätmete kogus nii tonnides kui ka kuupmeetrites. Sealhulgas tuleb täpsustada, millistele tingimustele vastab ladustamiseks kavandatud plats ja kui kaua on plaanis jäätmeid ladustada enne nende edasist käitlemist. Seejärel tabelis 3.4 tuleb märkida iga jäätmeliigi kavandatav üheaegne ladustamise kogus ja kas tegu on põlevmaterjaliga või mitte. Kui põlevmaterjalide kogus ületab 1000 m3 tuleb tabeli 3.4 juurde lisada ka Päästeameti poolt kooskõlastatud põlevmaterjalide ladustamise plaan.

Eesti pangad väljastavad tagatist tõendava dokumendina garantiikirja. Garantiikirjale märgitakse garantii saajaks Keskkonnaamet. Nõutud garantiitüüp on teostusgarantii.

Juhul kui ettevõte soovib lõpliku garantiikirja esitada alles eelnõude väljastamise faasis, on võimalik Keskkonnaametile esitatava keskkonnaloa või registreeringu taotluse juurde lisada panga poolt väljastatud kinnituskiri, mis tõendab tulevikus garantiikirja väljastamist. Ettevõtte valida, kas taotlusmaterjalidega esitatakse garantiikiri koheselt või kinnituskiri garantiikirja saamise kohta (see tähendab, et garantiikiri esitatakse Keskkonnaametile pärast eelnõude väljastamist).

Eesti kindlustusfirmad ei paku antud hetkel jäätmete ladustamiseks kindlustust, mistõttu tuleb tagatist tõendava dokumendi saamiseks pöörduda pankade poole.

Üheks finantstagatise nõude täitmise viisiks on ka eelnevalt kooskõlastatud tagatise summa kandmine Rahandusministeeriumi  pangakontole.

 • Ettevõte peab keskkonnaloa taotlusega koos esitama tagatise suuruse arvutuse. 
 • Keskkonnaamet kontrollib tagatise suuruse arvutuse nõuetekohasust.
 • Korrektse arvutuse korral saadab Keskkonnaamet maksekorralduseks vajalikud andmed.
 • Jäätmete ladustamiseks peab olema kehtiv garantii või finantstagatis terve ladustamisperioodi.
 • Kui keskkonnaluba või registreering kehtib kauem kui garantii või finantstagatis, siis tuleb Keskkonnaametile hiljemalt 1 kuu enne garantii või finantstagatise kehtivuse lõppu esitada uus dokument, mis tõendab, et ettevõttele või isikule väljastatakse uueks perioodiks samale ladustatavale kogusele garantii või finantstagatis.
 • Garantii või finantstagatise puudumisel on jäätmete ladustamine keelatud.

Viimati uuendatud 08.11.2021