Keskkonnakaitseluba

Keskkonnaluba on üks oluline meede, millega Keskkonnaamet tagab looduskeskkonna hea seisundi ja majandushuvide vahelise tasakaalu. Andes õigusi ja seades isikutele arusaadavaid ning jälgitavaid kohustusi potentsiaalselt olulise keskkonnamõjuga tegevusteks, peab keskkonnakaitselubade süsteem tagama inimese ja tema elukeskkonna kaitse.

Varasemalt anti valdkondlikke keskkonnalube: välisõhu saasteluba, vee erikasutusluba, jäätmeluba, maavara kaevandamise luba, kasvuhoonegaasidega kauplemise luba ja lisaks ohtlike jäätmete käitluslitsents. Sageli vajas käitis mitut erinevat keskkonnaluba, sel juhul oli puuduseks mitmekordne menetlus ja puudulik integreeritus valdkondade vahel. Kasvav bürokraatia on tekitanud meelepaha klientide hulgas. Seni on keskkonnakaitselubade andmisega tegelenud nii Keskkonnaamet kui -ministeerium, kuid viimastel aastatel on suundumus anda lubade andmine ja haldamine tervikuna üle ametile. Suurte projektidega seoses on surve keskkonnale kasvanud, seega taotletakse keskkonnakasutust üha rohkem. 

Keskkonnaseadustiku üldosa alusel koondasime 2019 kõik varasemad loatüübid üheks keskkonnaloaks. Eelnevalt oli ümber korraldatud Keskkonnaameti struktuur, võimaldamaks sügavamat spetsialiseerumist ja ühtlasemat koormuste jaotust. Mitut valdkonda hõlmavad keskkonnaload koostatakse nüüd ameti ekspertide poolt koostöös. Ühiskonna ootused paremale elukeskkonnale on tõusnud, nii on ka avalikkuse huvi keskkonnalubade andmisel kaasa rääkida on järjest kasvanud. Keskkonnaloaga tagame nüüd valdkondade hea seose, vähema bürokraatia ja veelgi sisulisema avalikkuse kaasamise. 

Keskkonnaloa kasutuselevõtt vähendab bürokraatiat ja aitab kaasa kõrgetasemelisele keskkonnakaitsele. Alates 1. jaanuarist 2020 saab ühtset keskkonnaluba taotlelda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Komplekslubasid  väljastatakse suure keskkonnaohuga tööstuslikele tegevustele selleks, et ennetada ja vähendada kaasnevaid keskkonnamõjusid.

Kompleksloa eesmärk on tagada vee, õhu ja pinnase kaitse ning vähendada saastatuse kandumiste ühest keskkonnaelemendist teise. Kompleksloa omajal on kohustus kasutada parimat võimalikku tehnikat ja järgida heite piirväärtusi.

Kompleksluba asendab keskkonnaluba.

Viimati uuendatud 08.06.2021