Kiirgus

Elame maailmas, kus kiirgus esineb kõikjal meid ümbritsevas keskkonnas.
Ioniseerivaks kiirguseks on kosmiline kiirgus, röntgenkiirgus ja kiirgus radioaktiivsetest materjalidest.

Ioniseeriv kiirgus on energia siire otseselt või kaudselt ioone tekitavate osakeste või elektromagnetiliste lainetena, mille lainepikkus on 100 nanomeetrit või lühem.

Inimene puutub kokku ioniseeriva kiirgusega kahel viisil, mis pärinevad:

 • Looduslikest kiirgusallikatest - milleks on kosmiline kiirgus, gammakiirgus maapinnast, radooni lagunemisproduktid õhus ja erinevad radionukliidid, mis esinevad looduslikult toidus ja joogis. 

 • Tehislikest kiirgusallikatest ehk inimtegevusest  - mida kasutatakse erinevates valdkondades nagu meditsiinis, veterinaarias, tööstuses, teaduses ja teeninduses  - raviks, diagnoosimiseks, teaduslikuks eesmärgiks, steriliseerimiseks või mõne tööstusliku protsessi jälgimiseks. Samuti radioaktiivne saaste, mis tekib tuumarelvade katsetamisel ja tuumatööstuse radioaktiivsete heitmete vabanemisel keskkonda.

Kiirgusvaldkonna tegevused:

Keskkonnaameti kiirguskaitse ja kiirgusseire büroo ülesandeks on tagada inimese ja keskkonna ohutus ioniseeriva kiirguse võimaliku kahjuliku toime eest ning asutuste ja elanikkonna nõustamine kiirgusohutuse ja kiirguskaitsega seonduvates küsimustes.

 • Riikliku kiirgu​​sseireprogrammi täitmine

 • Kiirgustegevuse loastamine 

 • Kiirgusvaldkonna tegevuskava rakendamine

 • Kiirgusohutusalane nõustamine
 • Varajase hoiatamise süsteemi haldamine ja elanikkonna teavitamine

 • Kiirgusalase hädaolukorra lahendamise korraldamine

 • Rahvusvaheliste kokkulepete ja kohustuste täitmine 

 • Lepinguriigi kiirgustegevusloa tunnustamine​​​

 • Kiirguseksperdi tunnistuse väljastamine

 • Kiirgusvaldkonna teenuste pakkumine

Kiirgustegevus ja -luba

Kiirgustegevus on mis tahes tegevus, mis suurendab või võib suurendada inimese kiiritust tehislikest või looduslikest kiirgusallikatest ja võib vajada kiirgustegevusluba.

Loe lähemalt

Radoon

Radoon on keskkonnas esinev loodusliku päritoluga radioaktiivne gaas. Eestis läbiviidud radooniuuringud ja radoonitaseme mõõtmise meetodid siseruumides.

Loe lähemalt

Isikudosimeetria

Lepingute alusel osutatakse isikudosimeetrite mõõtmisteenust akrediteeritud mõõtemeetodil. Riiklik kiirgustöötajate doosiregister ja välistöötaja doosikaart.

Loe lähemalt

Kiirgusseire ja kriisireguleerimine

Riiklik kiirgusseire ja kiirgusohust varase hoiatamise süsteemi haldamine. Kiirgushädaolukorrad ja nendele reageerimine.

Loe lähemalt

Kiirgusvaldkonna teenused

Keskkonnaamet osutab oma põhitegevusega seotud kiirgusohutust tagavaid erinevaid tasulisi teenuseid.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 21.07.2021