Korrastamiskohustus

Maa korrastamine on maa endisel või uuel otstarbel taas kasutuskõlblikuks muutmine.
Üldgeoloogilise uurimistöö loa, uuringuloa või kaevandamisloa omaja peab korrastama uuritud või kaevandatud maa tehnoloogia seisukohalt otstarbekal ajal.

Uuritud maa peab olema korrastatud enne üldgeoloogilise uurimistöö või geoloogilise uuringu aruande esitamist, või kui aruannet ei esitata, enne üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa kehtivuse lõppemist. Kaevandatud maa tuleb korrastada enne kaevandamisloa kehtivuse lõppemist. Korrastamiskohustus säilib ka juhul, kui luba on kehtivuse kaotanud või kehtetuks tunnistatud.

Kaevandatud maa korrastatakse korrastamisprojekti kohaselt. Korrastamisprojekt koostatakse lähtuvalt Keskkonnaameti poolt antud korrastamistingimustest. Nõusoleku korrastamisprojekti rakendamiseks annab Keskkonnaamet.

Tomba kruusakarjäär korrastatud veekoguks. Foto autor: Merike Rosin

Jäätmetekke vältimise ja jäätmehooldusmeetmete väljatöötamisel ning rakendamisel tuleb juhinduda jäätmeseadusega kehtestatud jäätmehierarhiast, kus jäätmetekke vältimine peab olema kõige prioriteetsem tegevus.

Kui jäätmeteket ei ole võimalik vältida (näiteks reoveesette ja ehitus-lammutusjäätmete teket), siis tuleb leida võimalusi jäätmete korduskasutuseks või ringlusse võtuks.

Karjääride korrastamisel on teatud juhtudel mõistlik kasutada reoveesetet ja püsijäätmeid. Näiteks on töödeldud reoveesette segamisel karjääri mullaga võimalik saavutada kõrge orgaanilise aine sisaldusega toitainerikas ja sobiva mullareaktsiooniga tehismuld, mis sobib ideaalselt rohttaimede ja puude kasvuks karjääride bioloogilisel korrastamisel.

Reoveesette kasutamine rekultiveerimisel tuleb järgida keskkonnaministri 31.07.2019 määruse nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“ nõudeid.

Püsijäätmed sobivad karjääri korrastamisel täiteks. Täitmisel peab ettevõte jälgima, et taaskasutatav materjal ei sisaldaks ohtlikke aineid üle kehtestatud piirnormide ning ei sisaldaks orgaanikat (oksad, lehed jms).

Jäätmete hulgas, mida kasutatakse karjääri korrastamisel ei tohi olla klaasi, plasti jms jäätmeid, mis võivad klassifitseeruda püsijäätmeteks, kuid mille puhul tuleb vastavalt jäätmehierarhiale eelistada ringlusse võttu uute toodete valmistamisel. Püsijäätmete kasutamisel tuleb järgida keskkonnaministri 21.04.2004 määrusega nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ kehtestatud nõudeid.

Kaevandamisloa omaja hüvitab kaevandamisega tekitatud kahju sõltumata oma süüst. Kui alal ei ole enam kaevandajat, aga olulised keskkonnahäiringud ilmnesid kolme aasta jooksul pärast kaevandatud maa korrastamise kohustuse täidetuks tunnistamist ilmnevad olulised keskkonnahäiringud, siis nende kõrvaldamise kohustus on  korrastamiseks kohustatud olnud isikul.

Kui kahju on loa alusel kaevandamisel tekkinud rohkem kui kümme aastat pärast kaevandamisloa kehtivuse lõppemist, hüvitab tekkinud kahju riik maavara kaevandamisõiguse laekunud tasu arvelt.

Mõlemal juhul palub Keskkonnaamet teavitada tekkinud kahjust või keskkonnahäiringust. Samuti palume informeerida vanade kaevanduste kohal toimunud maapinnavaringutest.

Teavitamiseks palume saata täidetud ankeet aadressile info@keskkonnaamet.ee. Soovituslik teavitusankeedi vorm.

Korrastatuks tunnistatud karjäärid

 • Sikana kruusakarjäär (Pärnu maakond)
 • Sikana IV kruusakarjäär (Pärnu maakond)
 • Aidu põlevkivikarjääri osaline korrastamine (Lääne-Viru maakond)
 • Maardu lubjakivikarjääri korrastamistööde II etapi korrastamine (Harju maakond)
 • Võõbu kruusakarjäär (Järva maakond; luba lõpetati kuna kruus ei olnud kaevandamisväärne)
 • Palupera kruusakarjääri osaline korrastamine (Valga maakond)
 • Lasila III kruusakarjäär (Lääne-Viru maakond)
 • Kõltsi kruusakarjäär (Järva maakond)
 • Rõõsa kruusakarjäär (Harju maakond)
 • Huntaugu II liivakarjäär (Harju maakond)
 • Karjaküla karjäär (Harju maakond)
 • Tondi-Väo lubjakivikarjääri osaline korrastamine (Harju maakond)
 • Tondi-Väo II lubjakivikarjäär (Harju maakond)
 • Ahekõnnu II kruusakarjäär (Rapla maakond)
 • Sulevi maa-ainese karjäär (Valga maakond)
 • Maardu lubjakivikarjäär (Harju maakond)
 • Tiitsu II liivakarjäär (Rapla maakond)
 • Soova liivakarjäär (Tartu maakond)
 • Vuti liivakarjäär (Valga maakond)
 • Haava kruusakarjäär (Lääne-Viru maakond)
 • Narva karjääri 12. ja 13. tranšee (osaline korrastamine; Ida-Viru maakond)
 • Kohtla karjääriväli 1 mäeeraldis (Ida-Viru maakond)
 • Päelda kruusakarjäär (Saare maakond)
 • Karujärve kruusakarjäär (Saare maakond)
 • Lavassaare karjäär (Pärnu maakond)
 • Eassalu IV kruusakarjäär (Pärnu maakond)
 • Varesemägede kruusakarjäär (Viljandi maakond)
 • Varesemägede II kruusakarjäär (Viljandi maakond)
 • Kusta kruusakarjäär (Viljandi maakond)
 • Tõrvamäe maa-ainese karjäär (Põlva maakond)
 • Abissaare liivakarjäär (Põlva maakond)
 • Kadaja maa-ainese karjäär (Põlva maakond)
 • Timo maa-ainese karjäär (Põlva maakond)
 • Tatramäe kruusakarjäär (Harju maakond)
 • Silgi maa-ainese karjäär (Lääne maakond)
 • Vulbi karjäär (Lääne-Viru maakond)
 • Mooste maa-ainese karjäär (Põlva maakond)
 • Kõnnu karjäär (Jõgeva maakond)
 • Sammuli kruusakarjäär (Viljandi maakond)
 • Riigiküla liivakarjäär (Ida-Viru maakond)
 • Sirtsu II karjäär (Ida-Viru maakond)
 • Seli kruusakarjäär (Rapla maakond)
 • Nurme kruusakarjäär (Rapla maakond)
 • Oorema kruusakarjäär (Saare maakond)
 • Tomba kruusakarjäär (Saare maakond)
 • Malvaste liivakarjäär (Hiiu maakond)
 • Suurepsi kruusakarjäär (Hiiu maakond)
 • Toravere maa-ainese karjäär (Järva maakond)
 • Liivamäe karjäär (Järva maakond)
 • Toravere maa-ainese karjäär (Järva maakond)
 • Männamaa kruusakarjäär (Hiiu maakond)
 • Tudulinna II liivakarjäär (Ida-Viru maakond)
 • Kihli maa-ainese karjäär (Järva maakond)
 • Kaopalu kruusakarjäär (Lääne maakond)
 • Lasila kruusakarjäär (Lääne-Viru maakond)
 • Mäliküla karjäär (Pärnu maakond)
 • Järvere liivakarjäär (Võru maakond)
 • Kärevere kruusakarjäär (Tartu maakond)
 • Kärevere II kruusakarjäär (Tartu maakond)
 • Metsküla kruusakarjäär (Saare maakond)
 • Varkja liivakarjäär (Saare maakond)
 • Putla (Saare maakond)
 • Luige karjäär (Jõgeva maakond)
 • Siimusti karjäär  (Jõgeva maakond)
 • Kütivälja kruusakarjäär (Jõgeva maakond)
 • Huntaugu IV (Harju maakond)
 • Maramaa kruusakarjäär (Tartu maakond)
 • Kellissaare (Pärnu maakond)
 • Paavo kruusakarjäär (Ida-Viru maakond)
 • Lasila kruusa-liivakarjäär (Lääne-Viru maakond)
 • Kehala kruusaliiva karjäär (Lääne-Viru maakond)
 • Metsaküla ja Metsaküla Laienduse maa-ainese liivakarjäär (Pärnu maakond)
 • Arumetsa savikarjäär (Pärnu maakond)
 • Laagna karjäär (Ida-Viru maakond)
 • Meibaumi (Lääne-Viru maakond)
 • Suurepsi kruusakarjäär (Hiiu maakond)
 • Kobilo liivakarjäär (Tartu maakond)
 • Mannare kruusakarjäär (Pärnu maakond)
 • Heimtali karjäär (Viljandi maakond)
 • Karude kruusakarjäär (Järva maakond)
 • Rummu lubjakivikarjäär (Harju maakond)
 • Selli (Harju maakond)
 • Hagudi (Rapla maakond)
 • Änari maa-ainese karjäär (Järva maakond)
 • Liivalaia karjäär (Harju maakond)
 • Liivalaia II karjäär (Harju maakond)

Viimati uuendatud 07.01.2022