Registreeringud

Keskkonnaametis registreeritakse sellise paikse heiteallika käitaja tegevus (peamiselt katla kasutamine, keemiline puhastus, tankla tegevus), kes ei ole kohustatud omama keskkonnaluba, kuid kelle tegevus vastab kehtestatud künnisvõimsusele.
 • Registreeringu menetlus on keskkonnaloa menetlusega võrreldes lihtsam protseduur.
 • Paikse heiteallika registreeringu alusel tegutsev käitaja ei pea maksma riigilõivu ega saastatasu.
 • Registreeringu tõend väljastatakse üldjuhul tähtajatuna, kuid seda on võimalik taotleda ka tähtajalisena.
 • Kui käitaja andmetes või tegevuses toimuvad muudatused, mis mõjutavad registreeringu alusel lubatud tegevust, tuleb sellest viivitamata Keskkonnaametit teavitada. Vajadusel muudetakse registreeringu tõendit või teatud olukordades tuleb taotleda hoopis keskkonnaluba.

NB! Registreering ei asenda keskkonnaluba!

Paikse heiteallika käitaja registreering

Käitajad, kes peavad oma tegevuse registreerima, on sätestatud keskkonnaministri määruses 60 "Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi vorm".

Paikse heiteallika käitaja tegevus registreeritakse, kui:

 • põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel ületab 0,3 MWth, kuid on väiksem kui 1 MWth;
 • põletusseadme soosjussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem ja põletusseade töötab alla 500 töötunni aastas;
 • terminali või tankla summaarne (st kõik laadimisprotsessid summeerida) naftasaaduste, muude mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 tähenduses) laadimiskäive aastas on suurem kui 2 000 m3, kuid väiksem kui 10 000 m3.

Registreerimiskohustusega käitajale rakenduvad teatavad õigusaktidest otse tulenevad kohustused:

 • Bensiini käitlemisel terminalides ja teenindusjaamades (ehk tanklates) tuleb täita keskkonnaministri 2016. a määruse nr 85 tingimusi, näiteks: 

  • bensiini laadimisel tankla hoidlatesse ja aurude vahehoidmiseks kasutatavatesse mahutitesse suunatakse aur aurukindla ühendusliini kaudu tagasi bensiini tarnivasse teisaldatavasse mahutisse (nt paakautosse);
  • bensiiniaurude regenereerimise süsteem peab vastama määruses nr 85 sätestatud nõuetele ning seda tuleb perioodiliselt kontrollida;
 • Registreeringut omav käitaja esitab aastaaruande Keskkonnaametile iga kolmanda kalendriaasta kohta sellele aastale järgneva aasta 31. jaanuariks (keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 68). 

Orgaanilisi lahusteid kasutav käitaja

Oma tegevuse peavad registreerima need orgaanilisi lahusteid kasutavad käitajad, kes ületavad tööstusheite seaduses § 113 toodud künniseid, kui kelle tegevuse tõttu väljutatakse õhku vähem kui 0,5 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜ) aastas.

 • Lenduv orgaaniline ühend on ühend, mille aururõhk temperatuuril 293,15 K (s.o 20 oC) on vähemalt 0,01 kPa või millel on konkreetsetes kasutustingimustes nimetatud aururõhule vastav lenduvus. Orgaanilised lahustid on lenduvad orgaanilised ühendid, mida kasutatakse spetsiifilise eesmärgiga.

 • Registreerimiskohustusega käitaja peab teavitama käitise olulisel muutmisel Keskkonnaametit kavandatavast muudatusest.
  • Käitise oluline muutmine on käitise nimivõimsuse muutmise tulemus, mis põhjustab lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse suurenemist üle 25 protsendi väikekäitise korral ja üle 10 protsendi kõigi teiste käitiste korral, või muu muudatus, mis võib tõenäoliselt avaldada olulist ebasoodsat mõju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripärandile.
  • Keskkonnaamet kontrollib saadud andmete põhjal teavitatud tegevuseks loa nõutavust. Loakohustuse puudumisel saadetakse käitajale muudetud andmetega registreerimistõend.
 • Tuleb rakendada meetmeid, et tagada väljuva gaasi lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused või THS-i § 139 alusel koostatud lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste vähendamise kavast tulenevate nõuete täitmine. (THS §136)
 • Ained või segud, mis on klassifitseeritud kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks, tuleb asendada võimalikult kiiresti ja võimalikult suures mahus vähem kahjulike ainete või segudega nii palju, kui see on võimalik. (THS §140)
 • Tuleb rakendada riskilausega R40 või R68 või ohulausega H341 või H351 määratud halogeenorgaaniliste lenduvate ühendite ja THS-i §-s 140 nimetatud ohu- või riskilausega lenduvate orgaaniliste ühendite keskkonda sattumise vältimiseks kontrollitavaid tingimusi nii palju, kui see on võimalik. (THS §141)
 • Tuleb rakendada meetmeid, et viia miinimumini lenduvate orgaaniliste ühendite heide käitise käivitamise ja seiskamise ajal. (THS §143)
 • Keskkonnaameti igakordsel nõudmisel tuleb esitada andmeid, et saaks hinnata saasteainete sisalduse vastavust kehtestatud piirväärtustele. (THS §145 lg 3)

Korduma kippuvad küsimused

 • Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine on menetlus, mille käigus registreeritakse Keskkonnaametis teatud käitiste tegevused ning väljastatakse registreeringu tõend.
 • Peamiselt vajavad registreeringu tõendit katelseadmete, tanklate ja keemiliste puhastuste käitajad.
 • See on keskkonnaloa menetlusega võrreldes lihtsam protseduur, sest käitise mõju keskkonnale on väiksem.
 • Registreeringu tõend väljastatakse üldjuhul automaatselt, suurema keskkonnamõjuga taotlused menetleb välisõhuspetsialist ühe kuu jooksul.

Registreerimise taotlus tuleb esitada Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS vähemalt üks kuu enne tegevuse alustamist.

Taotlus peab sisaldama andmeid taotleja ning käitise kohta, mh tegevusala, info püüdeseadmete ning saasteainete kohta. Taotlusel ja tõendil kajastatakse vaid need tegevused või seadmed, mille jaoks on registreeringut vaja.

Keskkonnaamet on riiklike määramismetoodikate alusel koostanud abistavad kalkulaatorid, mis arvutavad heitkogused automaatselt välja.

Juhul, kui esineb oht õhukvaliteedi piir-või sihtväärtuse ületamise osas, võib Keskkonnaamet nõuda lisaks teatud saasteainete hajumiskaarte. Sellest teavitatakse eraldi kirja teel.

Registreerimiskohustusega käitaja, kellel on kehtiv keskkonnaluba olemas, kuid selle omamise kohustus on nüüdseks ära langenud, peab esitama Keskkonnaametile keskkonnaloa kehtetuks tunnistamise taotluse.

Ei pea! Riigilõivu ega keskkonnatasu deklareerimise ja maksmise kohustus paikse heiteallika käitaja registreerimistõendi omajale ei laiene.

Registreeringu tõend väljastatakse üldjuhul tähtajatuna, kuid seda on võimalik taotleda ka tähtajalisena. Juhul, kui käitaja andmetes või tegevuses toimuvad muudatused, mis mõjutavad registreeringu alusel lubatud tegevust, tuleb sellest viivitamata Keskkonnaametit teavitada. Vajadusel muudetakse registreeringut või teatud olukordades tuleb taotleda hoopis keskkonnaluba.

Viimati uuendatud 09.08.2021