Vesi

Vesi ei ole tavaline kaup, vaid pigem pärand, mida tuleb hoida, kaitsta ja sellisena käsitleda. Keskkonnaameti veeosakonna missiooniks on seista veekogude ja põhjavee hea seisundi eest oma lastele võlgu elamata.

Vesi (H2O) on üks kõige levinumatest ainetest nii Maal kui ka universumis, olles leviku poolest kolmandal kohal pärast vesinikku (H2) ja süsinikoksiidi (CO). Vesi on normaaltingimustel vedel seetõttu, et vee polaarsed molekulid moodustavad omavahel vesiniksidemeid. Vesiniksidemete olemasolu muudab vee molekulide üksteisest eraldamise raskemaks ja tõstab seega vee sulamis-ja keemistemperatuuri.

Tahkes olekus vesi on jää. Jää on kristallilise ehitusega ja selle kristallvõres esinevad tühimikud, mistõttu on jää tihedus väiksem kui vedelal veel. Vett võib leida peaaegu kogu Maalt ja seda vajavad kõik tuntud elusorganismid, kes koosnevad suures osas veest, mõned vees elavad organismid isegi kuni 99% ulatuses.

Vesi katab ligikaudu 70% Maa pinnast, olles pidevas ringluses. Vesi on üks levinumaid ja parimaid lahusteid, selles lahustuvad hästi väga paljud gaasilised, vedelad ja tahked ained. Enamik protsesse eluslooduses kulgeb vesikeskkonnas lahustunud ainete osavõtul. Vesilahused osalevad näiteks ainevahetuslikes protsessides, vesilahustena omastavad ka taimed mullast toitaineid.

Väike jäätükk ujub vees, millele lisab kevadist hõngu päikesepaiste. Foto autor Toomas Padjus

Keskkonnaamet seisab hea veekogude ja põhjavee kvaliteedi eest läbi järgmiste ülesannete:

  • Hoonestusõiguse menetluse algatamise kohta arvamuse andmine
  • Avalikult kasutatava veekogu või selle osa avaliku kasutamise piirangu kooskõlastamine
  • Paisu ehitamise projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste kooskõlastamine
  • Kallasraja vähima vajaliku teeninduspiirkonna määramiseks toimuva detailplaneeringu kooskõlastamine
Pärnu laht. Foto autor Elina Leiner

Viimati uuendatud 28.06.2021