Metsakasutuse taotlused

Metsakasutuse taotluste lehelt leiad vajalikud vormid ning leheküljed, et esitada taotlusi kultiveerimsmaterjali sertifitseerimiseks, metsakaitselise ekspertiisi tellimiseks ja raietegevuseks.

Metsateatise esitamine

Esita soovitava ala raieks metsateatis:

  • Metsaregistris
  • Metsaregistris *xml failina. xml märgistuskeelel põhinevat GML (Geography Markup Language) formaati kastutatakse geograafilise info (ruumiandmete) edastamiseks. Xml failis olevad andmed peavad vastama xsd-s defineeritud reeglitele. Metsateatiste andmestik on *xml Schemana failis metsateatis.xsd

Saada ala raieks soovitav metsateatis elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatult keskkonnaameti e-mailile: info@keskkonnaamet.ee

Metsateatist on võimalik esitada ka isiklikult keskkonnaameti kontorisse tulles või saates täidetud metsateatis posti teel kinnistu asukoha järgsesse keskkonnaameti kontorisse. 

Metsateatis ja metsaregister

Tutvu lähemalt metsateatise ja metsaregistriga. 

Loe veel

Metsakaitseekspertiis

Metsakahjustuste esinemise kohta on metsaomanikul võimalik Keskkonnaametile esitada ka taotlus kui metsateatist esitada ei saa. Metsakaitseekspertiis tehakse võimalusel kogu kahjustusalale korraga ning metsakaitseekspertiisi kohta koostavad Keskkonnaameti töötajad akti. 

Metsaomanik võib teha raiet 12 kuu jooksul pärast metsakaitseekspertiisi akti registreerimist metsaregistris.

Metsakaitseekspertiis

Loe lähemalt metsakaitseekspertiisist ning enimlevinud metsakahjustustest. 

Metsakaitseekspertiisist

Kultiveerimismaterjali sertifitseerimine

Metsapuude seemnete sertifitseerimine

Enne sertifitseerimise taotluse esitamist tuleb kõigepealt tellida seemnete kvaliteedi ja liigiehtsuse analüüs. Analüüsimiseks tuleb soovijal esitada taotlus: 

 Keskkonnaameti metsaosakonda:
•    Rõõmu tee 6, 50705 Tartu või
•    elektroonselt: info@keskkonnaamet.ee

Metsapuude seemnete sertifitseerimiseks tuleb soovijal Keskkonnaametile esitada taotlus: 

Sellele taotlusele tuleb lisada seemnete analüüsiprotokolli koopia.

Keskkonnaamet kontrollib kehtestatud nõuete vastavust taotlusel esitatuga ja vastavusel väljastab taotlejale põhitunnistuse. Kui taotlusel esitatud andmed ei vasta tegelikkusele, võib Keskkonnaamet keelduda põhitunnistuse andmisest.

Põhitunnistuse andmisest keeldumisel esitab Keskkonnaamet põhitunnistuse taotlejale kirjalikult põhjendatud otsuse.

Nõuetele vastavuse korral  väljastatakse taotlejale põhitunnistus 15 tööpäeva jooksul põhitunnistuse taotluse Keskkonnaametis registreerimisest arvates. 

Metsapuude seemnete kvaliteet muutub ajas.

Seetõttu tuleb lehtpuuseemnete idanevust hinnata uuesti 2 aasta ja okaspuuseemnete idanevust 5 aasta möödudes eelmisest analüüsimisest, sest varasemad analüüsitulemused kaotavad kehtivuse. Metsapuude seemnete kordusanalüüsiks tuleb tellida seemnete idanevuse määramine.

Seemnete analüüsimiseks esita taotlus: 

Keskkonnaameti metsaosakonda:
•    Rõõmu tee 6, 50705 Tartu või
•    elektroonselt: info@keskkonnaamet.ee 

Metsapuude taimede sertifitseerimine

Vegetatiivselt paljundatud metsapuude taimede tootjal tuleb selle sertifitseerimiseks esitada taotlus Keskkonnaameti metsaosakonda:


•    Rõõmu tee 6, 50705 Tartu või
•    elektroonselt: info@keskkonnaamet.ee.

Kultiveerimismaterjal ja selle sertifitseerimine

Loe lähemalt kultiveerimismaterjali sertifitseerimisest ning selle etappidest. 

Loe veel

Viimati uuendatud 05.08.2021