Õhu ja kliima valdkonna taotlused

Keskkonnaamet annab välja järgnevaid õhu ja kliimaga seotud lubasid: käitlemisluba, õhusaasteluba, kemikaaliluba ja kauplemissüsteemi luba.

Kasvuhoonegaasid

Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele peab teatud fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavad tooted, seadmed või süsteemid ning seotud käitlemistoimingud registreerima vastavas registris (FOKA).

Käitlemistoiminguid on lubatud teostada vaid pädevust tõendavat dokumenti ja (enamikel juhtudel) käitlemisluba omavatel isikutel.

Teatud käitlemistoimingute jaoks on fluoritud kasvuhoonegaasidega tegutsevale isikule käitlemisloa omamine kohustuslik:

 • Paiksete jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldamine, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli teostamine ja neist toodetest, seadmetest ja süsteemidest fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine;
 • Paiksete tuletõrjeseadmete paigaldamine, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli teostamine ja neist toodetest, seadmetest ja süsteemidest fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine.

Taotluse esitamine

Käitlemisloa taotlus esitatakse Keskkonnaametile elektrooniliselt majandustegevuse registri   (MTR) kaudu, kus need on ka hiljem kättesaadavad. Loataotlust võib MTR-is koostada ja esitada selleks vastavat volitust omav isik. Taotluse vormid ja menetlemise sisulised reeglid on kehtestatud keskkonnaministri määrusega nr 70  .

Vajalik on tasuda riigilõiv loa taotluse esitamisel, mis on 270 eurot, ja loa muutmise taotluse esitamisel 40 eurot, mis tuleb maksta Rahandusministeeriumi arvele. 

Ettevõttele peab olema väljastatud käitlemisluba enne, kui teda saab FOKA registris seadme hooldajaks märkida, kui antud tegevuseks on käitlemisluba vaja. Luba võib olla väljastatud Eestis või teises EL liikmesriigis. Viimasel juhul peab loa omanik end Keskkonnaametis registreerima.

Seadme käitlemistoimingute teostajal tuleb FOKA registrisse kanda seadmele teostatavad käitlemistoimingud (hooldustoiming, nt lekkekontroll, survetest).

Õhusaasteloaga määratakse saasteained ja nende kogused, mille ulatuses on ettevõttel õigus saasteained välisõhku väljutada.

Õhusaasteloa kohustusega paikse heiteallika käitaja peab juba enne vastava heiteallika ehitusloa taotlemist omama õhusaasteluba. Õhusaasteluba taotletakse infosüsteemis KOTKAS.

Millal on õhusaasteluba nõutav?

Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete heitkogused, millest alates tuleb ettevõttel taotleda õhusaasteluba, on alates 1.01.2017. a kehtestatud keskkonnaministri 14.12.2016. a määrusega nr 67 “Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba”.  

Kuidas õhusaasteluba taotleda?

Keskkonnaloa taotleja esitab Keskkonnaametile keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu digitaalselt allkirjastatuna taotluse järgmiste andmetega: 

 • kavandatava tegevuse terviklik kirjeldus ühe või mitme üheaegse tegevuse kohta, mis on asjakohased kaasneda võiva keskkonnahäiringu väljaselgitamiseks;
 • keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud andmed, arvestades käesolevas määruses sätestatut;
 • keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 42 lõikes 3 nimetatud asjakohased lisad, lähtudes loa alusel kavandatavast tegevusest.

Loakohustuse tuvastamisel rakenduvad põhiliselt kaks loogikat: käitise võimsuse põhine ja summaarse aastase heitkoguse põhine. Nendest saad rohkem lugeda lehelt "õhusaasteluba"

Õhusaasteloa muutmine, kehtetuks tunnistamine

Teatud tingimustel on vaja õhusaasteluba muuta või see sootuks kehtetuks tunnistada.

Õhusaasteloa muutmist ja kehtetuks tunnistamist reguleerib keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 59 ja § 62 koostoimes atmosfääriõhu kaitse seaduse §-ga 99.

Õhusaasteluba muudetakse, kui: 

 • õhusaasteloa omaja taotleb loa omaja andmete muutmist;
 • seire tulemusel või muul viisil selgub, et õhusaasteloaga lubatud tegevusega kaasneb keskkonnaoht või oluline keskkonnahäiring ning huvi õhusaasteloa muutmata jätmiseks ei ole ülekaalukas;
 • õhusaasteloa andjal oleks olnud õigus jätta luba välja andmata hiljem muutunud asjaolude muutmise tõttu või hiljem muutunud õigusnormi alusel. Näiteks kui heiteallikat on oluliselt muudetud;
 • õigusaktides sätestatud ja õhusaasteloa aluseks olnud saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtused või heite piirväärtused on muutunud;

Õhusaasteluba tunnistatakse loa andja poolt kehtetuks, kui: 

 • loa omaja seda taotleb;
 • loa omaja sureb ja loaga lubatud tegevus on seotud loa omaja isikuga või loa omaja õigusvõime lõpeb ilma õigusjärgluseta;
 • loa alusel lubatud tegevust ei alustata kahe aasta jooksul loa andmisest arvates;
 • ilmneb, et loa omaja on teadlikult esitanud loataotluses valeandmeid või võltsitud dokumendi.

Kemikaalide erandkorras turustamise ja kasutamise loa taotluse vormid on kehtestatud keskkonnaministri 20.10.2016. a määrusega nr 40 "Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid".

Hoonete ja nende viimistlusdetailide pinnakattevahenditena kasutatavate kemikaalide taotlus lisas 1

Sõidukite ja nende osade pinnakattevahenditena kasutatavate kemikaalide taotlus lisas 2.

Kemikaaliloa taotlusele lisatakse: 

 • andmed kemikaali koostise kohta massiprotsentides;
 • kemikaali kasutamiskoha andmed (näiteks kaart, territooriumi asendiplaan, skeem) ja lühikirjeldus;
 • hoone või vanasõiduki ajaloolist ja kultuuriväärtust tõendavad dokumendid, selgitus hoone või sõiduki otstarbe ning toimingu kohta, mida kemikaaliga soovitakse teostada;
 • kemikaali kasutamisel võimaliku õhu-, vee- ning pinnasereostuse vältimiseks rakendatavate meetmete lühikirjeldus;
 • kemikaali pakendijäätmete käitlemise lühikirjeldus;
 • kemikaali kasutamise asukohajärgse kohaliku omavalitsuse arvamus kavandatava tegevuse kohta

Loa andja võib keelduda loa andmisest, kui: 

 • loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;

 • hoone või vanasõiduk, mille restaureerimiseks või hooldamiseks luba taotletakse, ei oma ajaloolist ja kultuuriväärtust;

 • loa taotleja ei ole tõendanud, et muude kemikaalide kasutamine ei ole tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas;

 • arvestades planeeritavat restaureerimist või hooldamist on taotletava kemikaali kogus põhjendamatult suur;

 • kemikaali kasutamisel eralduvad saasteainete heitkogused võivad Keskkonnaameti või kohaliku omavalitsuse üksuse eelhinnangul põhjustada tiheasustusega piirkonna välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmise piirväärtuse ületamise;

 • loa taotleja ei kasuta parimat võimalikku tehnikat;

 • kemikaali kasutamisega kaasneb märkimisväärne oht inimese tervisele või keskkonnale.

Loe Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohta.

ELi HKSi vormid

ELi HKSi seire ja aruandluse juhendmaterjalid
(3. kauplemisperiood 2013-2020)

Lühijuhendid

Kõik seire ja aruandlusega seotud ingliskeelsed dokumendid ja vormid on leitavad Euroopa Komisjoni veebilehelt.

ELi HKSi seire ja aruandluse juhendmaterjalid
(4. kauplemisperiood 2021-2030)


Kõik heitkoguse ühikute taotlemise ja eraldamisega seotud ingliskeelsed dokumendid ja vormid on leitavad Euroopa Komisjoni veebilehelt.

Kasvuhoonegaasid 

Siit lehelt leiad teavet ELi HKSi, biokütuste ja FOKA kohta.

Loe lähemalt

Õhusaasteluba

Siit lehelt leiad rohkem infot õuhusaasteloa andmise kohta, õigusakte, juhendeid ja abimaterjale. 

Loe lähemalt

Menetlus

Keskkonnaamet kontrollib esitatud taotlusmaterjalide sisu vastavust kehtestatud nõuetele ja teeb otsuse loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta 30 päeva jooksul loa taotluse saamise kuupäevast arvates.

Kui taotlus ei vasta keskkonnaministri 20.10.2016. a määruses nr 40 esitatud nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab Keskkonnaamet tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat posti teel seitsme päeva jooksul puuduste avastamisest arvates. 30 päevane loa menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks määratud tähtaja võrra.

Juhul kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud või täpsustavaid andmeid esitanud, jäetakse taotlus läbi vaatamata ja Keskkonnaamet teavitab sellest taotlejat seitsme päeva jooksul puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks antud tähtaja lõppemisest arvates.

Kirjalik teave loa tingimuste täitmise kohta

Seire eesmärgil annab kemikaali erandkorras turustamise ning kasutamise loa saanud isik Keskkonnaametile kirjaliku teabe turustatud või kasutatud kemikaali kohta hiljemalt 30 päeva jooksul toimingu lõpetamisest arvates.

Teave toimingu kohta peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. isiku nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht;
 2. kemikaali alaliik ja sellega tehtava toimingu nimetus;
 3. toimingu alustamise ja lõpetamise kuupäev;
 4. kemikaali kogus kilogrammides;
 5. kemikaali lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus grammides liitri kohta.

Viimati uuendatud 14.12.2021