Kaitsekorralduskavade avalik väljapanek

Siit on leitavad kaitsekorralduskavade avaliku väljapaneku teated ja materjalid

Kaitsekorralduskavade koostamisel oodatakse osalema ka maaomanikke ja muid huvigruppe.

Loe täpsemalt looduskaitse planeerimise kohta

Loe lähemalt

Avalikul väljapanekul

Keskkonnaamet teatab, et koostamisel on Üügu maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2022–2031. 

Kaitsekorralduskavas kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning esitatakse tegevuste tabel, kuhu on märgitud tegevuste tõenäoline läbiviimise aeg. Kaitsekorralduskava koostaja on Keskkonnaamet.

Oodatud on täiendavad ettepanekud kava ning kaitsekorralduslike tegevuste kohta kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 7. jaanuariks 2022. 

Kaitsekorralduskava avalikku koosolekut ei korraldata, soovi korral saab kokku leppida kohtumise Keskkonnaameti Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare). 

Lisainfo: Kadri Paomees, 5343 6313, kadri.paomees@keskkonnaamet.ee.

Üügu pank. Foto: Kadri Paomees

Keskkonnaamet teavitab, et on koostamas Aegna maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2022‒2031.

Kaitsekorralduskavas kirjeldatakse ala kaitse-eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevustabel. Vajalike tegevuste juurde on tabelisse märgitud tõenäoline läbiviimise aeg.

Kaitsekorralduskava koostamise avalikkuse kaasamise koosolek toimub 17. detsembril 2021. a kell 11 veebirakenduse Microsoft Teams vahendusel. Koosolekuga liitumiseks vajuta SIIA

Koosolekule on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud. Koosolekul tutvustatakse kaitsekorralduskava tööversiooni ning oodatakse täiendavaid ettepanekuid kaitsekorralduslike tegevuste kohta. 

Kaitsekorralduskava tööversiooniga saab tutvuda siinse teate allosas. Ettepanekud on oodatud e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 23. detsembriks 2021. a.

Lisainfo: Gert Enno, 5699 5307, gert.enno@keskkonnaamet.ee

Avalikkuse kaasamise koosoleku salvestus

Aegna saare läänerannik. Foto: Gert Enno

Keskkonnaamet on koostanud Lepakose hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2022-2031. Kaitsekorralduskava eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti koduleheküljel www.keskkonnaamet.ee 

Tegemist on lühikavaga, kus on välja toodud alal läbi viidud uuringud, kaitse-eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning vajalikud tegevused. Kaitsekorralduslikeks tegevusteks on poollooduslike koosluste hooldamine.

Kaitsekorralduskava avalikustamise periood on 8.12.-20.12.2021.

Oodatud on täiendavad ettepanekud kava ning kaitsekorralduslike tegevuste kohta e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 20. detsember 2021. 

Kaitsekorralduskava avalikku koosolekut ei korraldata, soovi korral saab kokku leppida kohtumise Keskkonnaameti Viljandi kontoris (Paala tee 5, Viljandi).

Lisainfo: Meelis Suurkask 5164997, meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee 

Consultare OÜ koostab Keskkonnaameti tellimusel Nabala-Tuhala looduskaitseala kaitsekorralduskava. Alale ei ole varem kaitsekorralduskava koostatud. Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustati Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2014. a määrusega nr 168 „Nabala-Tuhala looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri”.

Kaitsekorralduskava koostamisega ei muudeta ala kaitsekorda. Kaitsekorralduskava eesmärk on määrata ala kaitseväärtustele mõõdetavad eesmärgid ning koostada tegevusplaan, kus määratakse põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele suunatud tegevused. Samuti antakse kaitsekorralduskavas ülevaade kaitsealast, selle kaitse-eesmärkidest ja kaitsekorrast, rahvusvahelisest staatusest, maakasutusest, huvigruppidest, uuritusest ja riiklikust seirest.

Kaitsekorralduskava koostamisse soovime kaasata asjast huvitatud osapooli. Selleks korraldame huvigruppidele suunatud töökoosolekud teemade lõikes. Koosolekud toimuvad veebirakenduse MS Teams vahendusel.

4. oktoobril 2021 kell 15 toimub koosolek metsade kaitse ja piiranguvööndi metsade majandamise teemal. Koosolekuga saad liituda SIIN.

11. oktoobril 2021 kell 15 toimub koosolek külastuskorralduse (olulisemad külastusobjektid, nt Tuhala nõiakaev, matkarajad) teemal. Koosolekuga saad liituda SIIN.

18. oktoobril 2021 kell 15 toimub koosolek elupaikade (sh liikide elupaikade) hooldamise, loodusliku veerežiimi ja elupaikade taastamise (sh pool-looduslike koosluste hooldamine ja taastamine), karstinähtuste teemal. Koosolekuga saad liituda SIIN.

Ootame aktiivset osavõttu!

Kaitsekorralduskava tööversiooni valmimisel toimub 2022. aasta kevadel avalikkuse kaasamise koosolek, kus kõikidel huvilistel on võimalik kaitsekorralduskava tööversiooniga tutvuda ning täiendusettepanekuid esitada .

Lisainfo:
Mari Raidla, Consultare OÜ, 5563 8008, mari.raidla@consultare.ee
Kristi Pai, Keskkonnaamet,5695 8657, kristi.pai@keskkonnaamet.ee

Keskkonnaamet on koostanud Konguta looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2021–2030. Tegemist on lühikavaga, kus on välja toodud alal läbi viidud uuringud, kaitse-eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning koostatud tegevuste tabel. Vajalike tegevuste juurde on tabelisse märgitud tõenäoline läbiviimise aeg.

Kaitsekorralduskava avalikustamise periood on 21.09.-05.10.2021.

Oodatud on täiendavad ettepanekud kava ning kaitsekorralduslike tegevuste kohta e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 5. oktoobriks 2021. 

Kaitsekorralduskava avalikku koosolekut ei korraldata, soovi korral saab kokku leppida kohtumise Keskkonnaameti Tartu kontoris (Veski 32, Tartu).

Lisainfo: Kaidi Erik, kaidi.erik@keskkonnaamet.ee, +372 5666 4780

Lõppenud avalikustamised

Keskkonnaamet on koostanud Tolkuse looduskaitseala kaitsekorralduskava eelnõu aastateks 2021 – 2030. Tegemist on lühikavaga, kus on välja toodud alal läbi viidud uuringud, kaitse-eesmärgiks olevad loodusväärtused, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning koostatud tegevuste tabel. Vajalike tegevuste juurde on tabelisse märgitud tõenäoline läbiviimise aeg.

Kaitsekorralduskava avalikustamise periood on 14.06.-05.07.2021.

Oodatud on täiendavad ettepanekud kava ning kaitsekorralduslike tegevuste kohta e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 5. juuliks 2021. Kaitsekorralduskava avalikku koosolekut ei korraldata, soovi korral saab kokku leppida kohtumise Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu).

Lisainfo: Jana Arula, jana.arula@keskkonnaamet.ee, +372 5697 8857

Keskkonnaamet annab teada, et on valminud Audru poldri looduskaitseala kaitsekorralduskava eelnõu aastateks 2021-2030 (edaspidi kava). Kava olulisem osa on tutvustada ala kaitseväärtusi ja fikseerida mõõdetavad kaitse-eesmärgid ja muud olulised väärtused. Lisaks antakse lühike ülevaade kaitstavatest aladest üldiselt, maakasutusest, huvigruppidest, ohuteguritest ja vajalikest meetmetest.

Kaitsekorralduskava avalikustamise periood on 20.04-03.05.2021.
Oodatud on arvamused e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 3. maiks 2021. 

Kaitsekorralduskava eelnõu avalik arutelu toimub 6. mail kell 15.00 Microsoft Teams vahendusel. 

Kui te ei saanud koosolekul oma küsimusele vastus või tekkis küsimusi pärast koosolekut, siis palume sellest märku anda e-kirja teel.

Lisainfo:

Keskkonnaamet on algatanud peadirektori 9.11.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/29 kinnitatud „Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava 2018-2027“ (edaspidi kaitsekorralduskava) muutmise. Kaitsekorralduskava muutmise aluseks on Eesti Maaülikooli (koostajad: Marika Kose, Märt Kose, Tiit Hallikma, Marten Kose) 2020. aastal valminud aruanne (edaspidi aruanne) „Niidu-kuremõõga ja emaputke inventuur Luitemaa looduskaitsealal koos majandussoovituste andmisega“.

Lähtuvalt antud aruandest muudetakse kaitsekorralduskava punkte 1.5.3.6 (Niidu-kuremõõga ülepinnaline inventuur), 2.1.2.1 (Emaputk (Angelica palustris)), 2.1.2.4 (Niidu-kuremõõk (Gladiolus imbricatus)), 4.1.2.4 (Poollooduslike koosluste (peamiselt rannaniitude) hooldus ja taastamine), 4.2 (Eelarve). Eemaldatakse kaitsekorralduskavast punktid 4.1.1.10 (Niidu-kuremõõga kaitseala ülepinnaline inventuur) ning 1.5.3.7 ja 4.1.1.11 (Rannaniidu kaitstavate liikide inventuur) ning lisatakse kaitsekorralduskava lisana 8 eelpool nimetatud aruanne.

Arvestades eelpool mainitut, muudetakse kaitsekorralduskavas ainult niidu-kuremõõga ja emaputkega seotuid punkte: täpsustatakse pindalalisi eesmärke ja soovitusi nende liikide esinemisalal poollooduslike koosluste hooldamiseks ja taastamiseks. Samuti on kavas tehtud muudatused aluseks edasiste nende liikide ja koosluste hooldusvõtetega seotud uuringute tegemiseks.

Kaitsekorralduskava muutmise avalikustamise periood on 24.03-06.04.2021. Oodatud on arvamused e-postile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 6. aprilliks 2021. 

Kaitsekorralduskava avalikku koosolekut ei korraldata, soovi korral saab kokku leppida kohtumise looduses või Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu).

Lisainfo:

Keskkonnaametis on valminud Märjamaa järtade loodusala kaitsekorralduskava (2021–2030). Märjamaa järtade loodusala kattub Märjamaa järtade maastikukaitseala ja Niidiaia tammiku kaitsealaga. Kava olulisem osa on tutvustada alade kaitseväärtusi ja fikseerida mõõdetavad kaitse-eesmärgid. Lisaks antakse lühike ülevaade kaitstavatest aladest üldiselt, maakasutusest, huvigruppidest, ohuteguritest ja vajalikest meetmetest.

Ootame ettepanekuid kava täiendamiseks kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 8. jaanuariks 2021. a.

COVID-19 tõttu peame otstarbekamaks avalikku kaasamiskoosolekut mitte korraldada ning pidada suhtlust sidevahendite abil. Kui kaitsekorralduskavasse tehakse ettepanekute järgselt olulisi muudatusi, teavitatakse sellest huvigruppe.

Lisainfo: Sander Laherand, tel +372 5692 7990, sander.laherand@keskkonnaamet.ee

 • Pullijärve hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
 • Välgi looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks
 • Järveküla looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Kolga lahe linnu- ja loodusala kaitsekorralduskava koostamine
 • Vulbi maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Parila looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Kõnnumaa loodusala kaitsekorralduskava koostamine
 • Kõrgessaare-Mudaste hoiuala kaitsekorralduskava koostamise avalik koosolek
 • Kõrgessaare-Mudaste hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
 • Kalli maastikukaitseala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamine
 • Manija maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Oidrema hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
 • Hino maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Ainja maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava koostamine
 • Kisejärve maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Muti maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Väike-Palkna maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Kirikumäe maastikukaitseala kaitsekorralduskava algatamine ja eelnõu avalikustamine
 • Jõempa kurisute, Jõempa sellerheiniku püsielupaiga ja Kaarmise hoiuala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek
 • Liigalaskma-Orinõmme hoiuala kaitsekorralduskava koostamine ja avalikkuse kaasamine
 • Põduste-Upa hoiuala ja Rumma must-toonekure püsielupaiga kaitsekorralduskava koostamine
 • Oese soo hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
 • Saaremetsa hoiuala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek
 • Asva hoiuala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek
 • Kingli hoiuala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek
 • Kolga looduskaitseala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek
 • Luitemaa looduskaitseala ja Luitemaa hoiuala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek
 • Paljassaare hoiuala kaitsekorralduskava koostamine
 • Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Orkjärve looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Suure-Aru looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Nõva-Osmussaare hoiuala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek
 • Laulasmaa maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Rannamõisa maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Osmussaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek
 • Rakvere tammiku maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamine
 • Vormsi maastikukaitseala ja Väinamere hoiuala Vormsile jääva osa kaitsekorralduskava avalikkuse kaasamise koosolek

Viimati uuendatud 31.12.2021