Isikudosimeetria

Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakond osutab lepingute alusel isikudosimeetrite mõõtmisteenust, täidab riiklikku kiirgustöötajate doosiregistri vastutava töötleja ülesandeid ning väljastab esitatud taotluste alusel välistöötaja doosikaarte.

Pakutud teenustega seotud küsimuste korral palume pöörduda kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo isikudosimeetria spetsialistide poole (sh taotluste täitmisel tekkivate küsimustega).

Taotlused palume esitada Keskkonnaameti üld e-posti aadressile.

 • Kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo asub aadressil: Harju maakond, 10416 Tallinn, Kopli 76

Kiira Kornõševa

Kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo isikudosimeetria spetsialist

Keskkonnaameti üldkontakt

Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakond osutab lepingute alusel isikudosimeetrite mõõtmisteenust akrediteeritud mõõtemeetodil.

Kasutusel  on kogukeha- ja sõrmusdosimeetrid.

Kogukehadosimeeter

Sõrmusdosimeeter

Kiirgusseaduse § 50 kohaselt korraldab kiirgustegevusloa omaja kiirgustöötajate isikudooside seiret ning seireandmete esitamise riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse.

A-kategooria kiirgustöötajate isikudooside seire töökohal on pidev ja toimub vähemalt üks kord kuus. B-kategooria kiirgustöötajate isikudooside seire peab olema piisav näitamaks, et töötaja on liigitatud B-kategooriasse õigesti. Isikudooside seire käigus tehtavad mõõtmised peavad olema akrediteeritud.

Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ja ekvivalentdoosi piirmäärad on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 15.09.2916 määrusega nr 97.

Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo osutab isikudosimeetrite mõõtmise teenust termoluminestsents meetodil, mis on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete järgi (tunnistus  L175). Kasutusel on kogukeha- ja sõrmusdosimeetrid.

Termoluminestsentsdosimeetriline meetod põhineb mõnede lisanditega anorgaaniliste ainete omadusel pärast ioniseeriva kiirgusega kiiritamist ning kuumutamist luminestseeruda. Luminestsentsi intensiivsus korreleerub nimetatud ainete poolt neelatud ioniseeriva kiirguse doosiga. Luminestsentsi intensiivsuse alusel arvutatakse isikudoosi ekvivalent Hp(d).

Hp(d) on doosiekvivalent inimkeha pehmes koes etteantud punkti all, sügavusel d. Vastavalt keskkonnaministri 18.11.2016 määrusele nr 54 kasutatakse sügavust d=10 mm suure läbitungimisvõimega kiirguse puhul ja d=0.07 mm väikese läbitungimisvõimega kiirguse puhul. Välisest kiiritusest saadav efektiivdoosi komponent on võrdsustatav isikudoosi ekvivalendiga Hp(10).

Isikudooside dosimeetrite mõõtmiseks on kiirgusseire büroos kasutusel termoluminestsentsdosimeetrid (TLD) LiF (liitiumfluoriid) detektoritega ning RADOS TLD süsteem:

 • mõõteala: beeta- ja gammakiirgus;
 • mõõdetav suurus: isiku doosiekvivalent Hp(10), Hp(0,07);
 • mõõteühik: mSv (millisiivert);
 • mõõtepiirkond: 0,02 mSv - 200 mSv;
 • energeetiline skaala: 30 keV - 2 MeV;
 • madalaim määramispiir: 0,02 mSv.

Kiirgustöötajate isikudooside seiret termoluminestsents meetodil teostatakse lepingu alusel, mis sõlmitakse Keskkonnaameti ja kiirgustegevusloa omaja vahel määramata ajaks. Isikudosimeetrite mõõtmise sageduseks on võimalik valida üks, kolm või kuus kuud.

Lepingu sõlmimiseks esitab kiirgustegevusloa omaja Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonda kirjaliku taotluse. Taotlus edastatakse Keskkonnaameti üld e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Taotluse vorm:

Kliima- ja kiirgusosakond edastab lepingu digitaalseks allkirjastamiseks lepingu sõlmimise taotluses märgitud e-posti aadressile. Lepingu allkirjastab ettevõtte allkirjaõiguslik isik. 

Lepingu näidis:

Isikudosimeetrid väljastatakse kiirgustegevusloa omajale (esindaja kaudu või posti teel) vastavalt lepingu sõlmimise taotluses toodud kiirgustöötajate nimekirjale ja sagedusele.

Osapoolte kohustused isikudosimeetrite väljastamisel, kasutamisel ja tagastamisel on toodud juhendis:

Juhend:

Teenuse eest tasumine toimub vastavalt lepingule. Isikudosimeetri mõõtmise hind on 15,25 eurot tk (vt kehtiv hinnakiri).

Kaotatud või rikutud isikudosimeetrite kohta kehtivad lepingujärgsed trahvid:

 • isikudosimeetri kaotamine - 63,91 eurot 1 tk;
 • puuduv või rikutud dosimeetri tablett - 9,59 eurot 1 tk;
 • kasutuskõlbmatu dosimeeter - 35,15 eurot 1 tk;
 • dosimeetri kaante ebakõlblik tehniline seisund - 7,67 eurot 1 tk.

Keskkonnaamet, kui riikliku kiirgustöötajate doosiregistri vastutav töötleja kiirgusseaduse alusel, kannab kiirgustegevusloa omaja poolt lepingu sõlmimise taotluses (ning edaspidi kiirgustöötajate nimekirjas muudatuste tegemise taotluses) esitatud kiirgustöötajate andmed ja isikudooside mõõtetulemused riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse.

Kiirgustegevusloa omaja on kohustatud informeerima Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonda kõikidest muudatustest kiirgustöötajate nimekirjas ning lepingu tingimuste muutustest (nt kontaktisiku vm andmete muutumisest).

Muudatused kiirgustöötajate nimekirjas vormistatakse kiirgustegevusloa omaja poolt vastava taotluse esitamisel. Taotlus edastatakse Keskkonnaameti üld e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Taotluse vorm:

Isikudosimeetri kaotamise või rikkumise (nt tableti kaotamine vmt) korral teavitab kiirgustegevusloa omaja sellest esimesel võimalusel Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonda kasutades vastavat teavitamise vormi.

Vorm edastatakse Keskkonnaameti üld e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee

Teavituse vorm:

Isikudosimeetri kaotamise või rikkumise korral peab kiirgustegevusloa omaja hindama kiirgustöötaja poolt seireperioodil saadud doosi suurust ning esitama hinnatud doosi riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse sisestamiseks.

Kaotatud või rikutud isikudosimeetrite kohta kehtivad lepingujärgsed trahvid:

 • isikudosimeetri kaotamine - 63,91 eurot 1 tk;
 • puuduv või rikutud dosimeetri tablett - 9,59 eurot 1 tk;
 • kasutuskõlbmatu dosimeeter - 35,15 eurot 1 tk;
 • dosimeetri kaante ebakõlblik tehniline seisund - 7,67 eurot 1 tk.

Keskkonnaamet, kui riikliku kiirgustöötajate doosiregistri vastutav töötleja kiirgusseaduse alusel, kannab kiirgustegevusloa omaja poolt lepingu sõlmimise taotluses (ning edaspidi kiirgustöötajate nimekirjas muudatuste tegemise taotluses) esitatud kiirgustöötajate andmed ja isikudooside mõõtetulemused riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse.

Keskkonnaamet, riikliku kiirgustöötajate doosiregistri vastutav kasutajana sisestab registrisse kiirgustegevusloa omaja või isikudooside seiraja poolt esitatud kiirgustöötajate isikudooside andmeid ning väljastab esitatud taotluse alusel registri väljavõtteid.

Kiirgustöötajate saadud kutsekiirituse dooside arvestuse pidamiseks peetakse riiklikku kiirgustöötajate doosiregistrit. Registri vastutav töötleja on Keskkonnaamet ning selle pidamisel lähtutakse keskkonnaministri 20.10.2016 määrusest nr 41 "Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri asutamine ja selle põhimäärus".

NB! Hetkel puudub välistel kasutajatel (st kiirgustöötaja ja kiirgustegevusloaomaja) ligipääs doosiregistrile.

Kõik toimingud teostab registri vastutav töötleja. Välistele kasutajatele on planeeritud tagada ligipääs doosiregistrisse 2021. aasta I poolaasta jooksul. 

Vastavalt kiirgusseaduse paragrahv 50 lõike 1 nõuetele peab kiirgustegevusloa omaja tagama kiirgustöötajate seireandmete esitamise doosiregistrisse.

Vastavalt keskkonnaministri 20.10.2016 määrusele nr 41 kantakse doosiregistrisse järgmised andmed:

 1. kiirgustöötaja ees- ja perekonnanimi ning kodakondsus;
 2. isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja sugu;
 3. tööandja registrikood, nimi ja aadress ;
 4. kiirgustöötaja kategooria ja ametikoht; 
 5. seireperioodi algus- ja lõppkuupäev;
 6. väliskiiritusest põhjustatud efektiivdoosi suurus;
 7. radionukliidide sissevõtust põhjustatud efektiivdoosi suurus;
 8. ekvivalentdoosi suurus kiirgustöötaja silmaläätses, nahas ja jäsemetes;
 9. avariikiirituse suurus,
 10. avariikutsekiirituse suurus;

Loetletud andmed esitab kiirgustegevusloa omaja või isikudooside seiraja doosiregistrisse eelmise kalendriaasta kohta vähemalt üks kord aastas hiljemalt iga aasta 31. märtsiks.

Kui kiirgustegevusloa omajal on sõlmitud leping isikudosimeetrite mõõtmiseks Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonnaga, sisestatakse kiirgustöötajate seireandmed doosiregistrisse kliima- ja kiirgusosakonna kiirgusseire büroo isikudosimeetria spetsialistide poolt peale isikudosimeetrite mõõtmist. 

Juhul, kui kiirgustöötaja on saanud põhjendamatult suure doosi, peab kiirgustegevusloa omaja uurima välja selle põhjuse. Kui selgub, et kiiritada on saanud isikudosimeeter, mitte kiirgustöötaja, peab kiirgustegevusloa omaja hindama kiirgustöötaja poolt seireperioodil saadud doosi suurust. Hinnatud doosi suurus koos põhjendusega esitatakse Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonda kiirgustöötaja doosi suuruse muutmiseks doosiregistris.

Vastavalt kiirgusseaduse §102 lõikele 5 võimaldatakse kiirgustöötaja isikudooside seire tulemustele juurdepääs järgmistele isikutele:

 • kiirgustöötajale tema isikut puudutavate andmete osas;
 • spetsialistile, kes osutab kiirgustöötajale töötervishoiuteenust;
 • kiirgustegevusloa omajale tema kiirgustöötajate andmete osas;
 • kiirgusohutuse kontrolli teostajale;
 • kiirituse ja selle mõju kohta teadusuuringuid tegevale isikule andmete osas, mis ei puuduta kiirgustöötaja isikut.

Doosiregistrist väljavõtte väljastamine toimub kliima- ja kiirgusosakonda kirjalikult esitatud taotluse alusel. Taotlus peab olema allkirjastatud ning edastatud Keskkonnaameti üld e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Taotluse vorm asutusele: 

Taotluse vorm kiirgustöötajale: 

Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakond väljastab esitatud taotluste alusel välistöötaja doosikaarte ning kannab tagastatud doosikaartidelt välistöötaja dooside andmed riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse.

Välistöötaja on kiirgustöötaja, kaasa arvatud praktikant või üliõpilane, keda ei ole tööle võtnud jälgimisala või kontrollala eest vastutav ettevõtja, kuid kes täidab neil aladel tööülesandeid.

Välistöötaja doosikaart on välistöötaja isiklik dokument, kuhu kantakse Eestis või teises riigis töötava Eestist pärit välistöötaja saadud kutsekiirituse dooside seireandmed. Välistöötaja doosikaart on ühekordne dokument, mis ei ole edasiantav. Välistöötaja doosikaardi väljastamist reguleerib keskkonnaministri 06.09.2016 määrus nr 28 ”Välistöötaja doosikaardile kantavad andmed ja doosikaardi vormistamise kord ning välistöötaja doosikaardi vorm".

Välistöötaja doosikaart koosneb järgmistest andmetest:

 • välistöötaja doosikaardi väljastaja andmed;
 • välistöötaja isikuandmed;
 • tööandja andmed;
 • välistöötaja viimase 5 ja jooksval kalendriaastal registreeritud doosid;
 • tervisekontrolli tulemused;
 • isikudooside seire andmed ettevõtja juures.

Taotluse välistöötaja doosikaardi väljastamiseks esitab Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonda välistöötaja tööandja või välistöötaja isiklikult edastades taotluse Keskkonnaameti üle e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee.

Taotluse vorm:

Juhend: 

Välistöötaja doosikaart väljastatakse koos doosikaardi täitmise juhisega.

Juhend eesti keeles: 

Juhend inglise keeles:

Peale kiirgustöö lõppu tuleb doosikaart tagastada Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonda doosiandmete kandmiseks riiklikusse kiirgustöötajate doosiregistrisse.

Viimati uuendatud 29.12.2021