Keskkonnatasu

Keskkond on meie kõigi ühine rikkus ja keskkonna kasutamise eest makstakse keskkonnatasu.

Keskkonnakasutus on maavara kaevandamine, veevõtt, saasteainete väljutamine ja jäätmete keskkonda viimine.

Keskkonnatasu rakendamise eesmärgid on:

 • suunata loodusvara tõhusamalt kasutama;

 • vältida või vähendada võimalikku kahju, mis on seotud loodusvarade kasutamisega, saasteainete keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega;

 • teenida riigile tulu loodusvara kasutada andmisest.

Laekunud keskkonnatasu kasutamine:

 • erinevad keskkonnaprojektid ning riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarved;

 • riigieelarvesse laekuvat raha kasutatakse sihtotstarbeliselt keskkonnaseisundi hoidmiseks, loodusvarade taastootmiseks ja keskkonnakahjustuste heastamiseks.

Keskkonnatasude haldamine toimub Keskkonnaameti ning Maksu- ja Tolliameti  koostöökokkuleppe alusel.

Keskkonnatasu arvestamise ja tasumise õigsust kontrollib Keskkonnaamet.

Keskkonnatasu maksmise kohustus on keskkonnaloa omanikel ja ka nendel loata isikutel, kelle tegevuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama.

Keskkonnatasu maksmiseks tuleb esitada keskkonnatasu deklaratsioon

Keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS võimaldab deklareerida keskkonnatasusid kiiresti ja paberivabalt. Keskkonnatasu deklareerimiseks tuleb minna veebilehele kotkas.envir.ee, sõlmida kasutusleping ning teha volitused.

Keskkonnatasu määrad on kehtestatud keskkonnatasude seadusega

NB! Keskkonnaloaga määratud piirkoguste ületamisel rakendatakse kõrgendatud määraga keskkonnatasu. 

Kõrgendatud määraga keskkonnatasu tuleb maksta ka siis, kui tegevus on toimunud ilma loata, aga keskkonnakasutuse ulatus või viis  nõuab keskkonnaloa olemasolu.

Menetluses olevat loa taotlust ei võrdsustata loa omamisega, seega loa taotlemise menetlemise ajal on tegu loata keskkonnakasutusega. 

Keskkonnatasu makstakse Maksu- ja Tolliameti poolt avatud ettemaksukontole, kus igal maksumaksjal on personaalne viitenumber.

Raha on soovitav kanda ettemaksukontole enne maksukohustuse tähtaega. Ettemaksukontolt maha arvestamine toimub automaatselt kohustuse tähtaja saabudes.

Kui kohustuse tähtaja saabudes ettemaksukontol vahendid puuduvad, siis on maksumaksja kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi 0,06% päevas. Täpsem info intresside arvestuse kohta seoses koroonakriisiga on leitav Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Rahalised kohustused arvestatakse ettemaksukontolt maha nende tekkimise järjekorras. Ühe ja sama maksetähtajaga nõuete täitmisel võetakse aluseks maksukorralduse seaduse §-s 105 kehtestatud järjestus.

Keskkonnatasu deklareerimisest

Keskkonnatasu deklaratsioone esitavad keskkonnakasutajad. 

Keskkonnatasu peavad deklareerima kõik, kelle keskkonnakasutuse ulatus või viis kohustab keskkonnaluba omama.

Keskkonnatasu deklareerimise ja tasumise tähtaeg on aruandekvartalile järgnev 17. kuupäev.

Kui 17. kuupäev jääb puhkepäevale, siis deklareerimise ja tasumise tähtajaks on sellele järgnev esimene tööpäev.

Õigeaegselt maksmata keskkonnatasuga kaasneb intress 0,06% päevas. Intressimäär Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12.märtsil välja kuulutatud eriolukorra lõppemisest (17. mai 2020. aasta) kuni 2021. aasta 31.detsembrini on 0,03% päevas.

Keskkonnatasu deklaratsioone on võimalik esitada järgmiselt:

 • Elektrooniliselt (infosüsteemis KOTKAS või vanemate parandusdeklaratsioonide esitamise korral e-teenuste portaalis)
 • e-posti teel (deklaratsioonil on vajalik digitaalne allkiri)
 • paberkandjal posti teel või ise kontorisse tuues.

 
Toodud võimalustest pooldame ja soovitame kõige enam deklaratsiooni esitamist elektrooniliselt. Nõuded elektrooniliselt esitatavale dokumendile.
 
Infosüsteemis KOTKAS saab esitada maapõue, vee-, välisõhu- ja jäätmevaldkonna deklaratsioone.

Keskkonnaameti e-teenustes saab esitada 2020. aastale eelneva aruandlusperioodi maavara kaevandamisega seotud ja 2019. aastale eelneva vee- ja välisõhu valdkonna parandusdeklaratsioone.

Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD vormi) täitmine.

Kõrgendatud määraga tasu on tulumaksuseaduse § 34 p 6 kohaselt kulu, mida on keelatud ettevõtlustulust maha arvata ning kuulub tulumaksuga maksustamisele ja deklareeritakse TSD vormi lisal 6.

Juhised maksudeklaratsiooni TSD vormi lisa 6 täitmiseks on leitavad  Maksu- ja Tolliameti kodulehel.

Erandlikel juhtudel ei kuvata eeltäidetud vormi lisa 6 reale 6041  Maksu- ja Tolliametile aasta jooksul kõrgendatud määra järgi tasutud keskkonnatasu. Sellisel juhul tuleb ettevõttel endal muuta vormil rida 6040 ning kajastada seal tasutud summa kogu ulatuses.

Pöördu klienditeeninduse poole, kui Sul on tõrkeid või probleeme:

 • KOTKAS süsteemi ligipääsul;
 • kasutuslepingu allkirjastamisel/jõustumisel;
 • volituste andmisel

Iga aasta 1. aprilliks koostab Keskkonnaamet eelneva aasta kohta keskkonnatasu statistika.

Deklareeritud keskkonnatasu statistika

Tutvu täpsema statistikaga, kus on toodud 2011-2020. a deklareeritud saastetasud ning vee erikasutusõiguse ja maavara kaevandamisõiguse tasud. Andmete allikaks on Keskkonnaameti e-teenuste portaali keskkonnalubade infosüsteem KLIS ja keskkonnaotsuste infosüsteem KOTKAS.

Maksukorralduse seaduse § 89 ja 98 kohaselt on maksukohustuslasel õigus parandada ja muuta deklaratsioone kuni kolm aastat, seetõttu võivad järgnevalt toodud deklareeritud keskkonnatasu mõnevõrra erineda reaalselt hetkel deklareeritud keskkonnatasust.

Laekunud keskkonnatasu statistika

Seoses riigieelarve maksulaekumise muutumisega kassapõhisest tekkepõhiseks on andmed maksulaekumise kohta alates 2018. aastast kättesaadavad Rahandusministeeriumi veebilehelt Riigieelarve.

Keskkonnatasu laekumise ülevaated on esitatud ka Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

Kontroll

Keskkonnaamet täidab keskkonnatasude seaduse § 331 lg 4 kohaselt maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri ülesandeid saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu arvutuse kontrollimisel, tasumisele kuuluva keskkonnatasu arvutamisel ja määramisel.

Keskkonnatasu kontrollid aastatel 2012-2020

Aasta Keskkonnatasu deklaratsioone esitavaid isikuid* Kõik lõpetatud kontrollid  Täiendav keskkonnatasu, EUR
2012 1 931 177   461  828
2013 1 948 282   902 899
2014 1 973 208   502 345 
2015 2 080 228   412 827
2016 2 089 165   492 564
2017 1 917 140   292 745
2018 2 024 402   259 020
2019 1 914 267   231 984
2020 1 903 236 1 775 968


 

* Ühel isikul võib olla mitu keskkonnaluba ning loa raames võib toimuda tegevus mitmes keskkonnakasutuse valdkonnas. Vastavalt keskkonnaministri 05.04.2011 määruse nr 22 "Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord" § 2 lõigetele 1 ja 2 peab isik, kellel on keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise kohustus, esitama deklaratsiooni iga keskkonnakasutuse valdkonna ja keskkonnaloa kohta eraldi.

Keskkonnatasuosakonna valdkondlikud kontaktisikud

Valdkond Nimi E-post Telefon
Juhataja Ahto Eesmäe ahto.eesmae@keskkonnaamet.ee 5671 2141
Keskkonnatasu päringute töötlemine Merilyn Kasepuu merilyn.kasepuu@keskkonnaamet.ee 5787 0204
Keskkonnatasu maapõue valdkonnas Marite Kungla marite.kungla@keskkonnaamet.ee 5687 8056
Keskkonnatasu õhu valdkonnas Mikk Toim mikk.toim@keskkonnaamet.ee 511 4729
Keskkonnatasu jäätmete valdkonnas Marika Martin marika.martin@keskkonnaamet.ee 5688 0353
Keskkonnatasu vee  valdkonnas, saastetasude asendamise koordineerimine Olavi Kärner

olavi.karner@keskkonnaamet.ee

5308 8173

Viimati uuendatud 06.01.2022