Kiirgustegevus ja kiirgustegevusluba

Kiirgustegevus on mis tahes tegevus, mis suurendab või võib suurendada inimese kiiritust tehislikest või looduslikest kiirgusallikatest. Kiirgustegevuse alustamine või tegutsemine kiirgustegevusluba nõudval kiirgustööl ilma kiirgustegevusloata on keelatud.

Kiirgusohutuse põhimõtted

 • Kavandatavat kiirgustegevust tuleb põhjendada, tõendades, et see on võimaliku tervisekahjustuse suhtes muude hüvede poolest parim

 • Iga kiiritus tuleb hoida nii väikesena kui võimalik

 • Kiiritusel saadavad doosid ei tohi ületada kiirgusseaduse alusel kehtestatud piirmäärasid

Kiirgustegevusluba annab õiguse läbi viia kiirgustegevust.

Kiirgustegevusluba on vaja:

 • tuumkütusetsükli mis tahes rajatise ekspluateerimiseks, sulgemiseks ja dekomissioneerimiseks
 • radioaktiivse aine ja seda sisaldavate toodete tootmiseks, kasutamiseks, hoidmiseks ja veoks
 • elektrikiirgusseadme kasutamiseks ja hoidmiseks
 • radioaktiivsete jäätmete käitlemiseks ja veoks
 • suurenenud looduskiiritusega seotud tegevuseks
 • kiirgusallikate paigaldamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks

Kiirgustegevusloa andmine otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohaste taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui kiirgustegevusluba taotletakse suure ohuga kiirgustegevuseks, võib Keskkonnaamet eelnimetatud tähtaega pikendada kuni 90 päeva võrra.

Kiirgustegevusloa taotlemine käib läbi keskkonnainfosüsteemi KOTKAS, kus toimub:

 • kiirgustegevuslubade taotlemine ja muutmine
 • lubadega seonduv aruandluse (inventuuri) ja kohustuste esitamine
 • lubadega seotud tingimuste täitmist tõendavaid dokumentide esitamine
 • menetlusi puudutava kirjavahetuse pidamine.
 • riigilõivu tasumine

Kotkas

Kiirgustegevusloa taotlemine käib läbi keskkonnainfosüsteemis KOTKAS. 

Loe lähemalt

Kontaktid

Infosüsteemi KOTKAS tehnilised probleemid

KOTKAS klienditugi:

+372 662 5999

klienditugi@keskkonnaamet.ee

Kiirgustegevusloa taotluse sisuliste küsimuste korral palume võtta ühendust loa/taotluse halduriga. 

Riigilõivud

Kiirgustegevusloa taotluse ja/või muutmise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riivilõivu.

Loe lähemalt
Taotlused

Menetlusse võtmiseks vajalike dokumentide minimaalne koosseis valdkondade järgi.

Loe lähemalt

Kiirgustegevusluba muudetakse juhul, kui loa omaja kavatseb:

 1. kasutusele võtta uue või täiendava kiirgusallika;
 2. muuta kiirgustegevusloas märgitud kiirgusallika andmeid või lõpetada selle kasutamise;
 3. anda kiirgusallika üle teisele isikule või ladustada selle radioaktiivse jäätmena;
 4. muuta kiirgustegevusloaga määratud kiirgustegevust, tekkivate radioaktiivsete jäätmete käitlemise viise, piirkoguseid või ladustuskohta;
 5. muuta kiirgustegevuse toimumise kohta, rajatisi või ruume;
 6. võtta tööle uue kiirgusohutuse spetsialisti;
 7. muuta muul viisil oluliselt loas kirjeldatud kiirgustegevust;
 8. muuta loa omaja nime ja registrikoodi või aadressi.

Kiirgustegevusloa muutmise taotlemisel:

 1. ülaltoodud punktides 1, 3, 4, 5 ja 7 nimetatud juhul otsustab Keskkonnaamet kiirgustegevusloa muutmise 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates;
 2. ülaltoodud punktides 2, 6 ja 8 nimetatud juhul otsustab Keskkonnaamet kiirgustegevusloa muutmise 5 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa muutmise taotluse puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg andmete esitamise aja võrra.

Kiirgusseaduse  kohaselt toimub radioaktiivse aine ja radioaktiivset ainet sisaldava seadme vedu üle riigipiiri, mille aktiivsus või aktiivsuskontsentratsioon on suurem kui väljaarvamistase, ohtlikke veoseid käsitlevate õigusaktidega sätestatud korras.

Sisse-, välja- ja läbivedu riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik

Kiirgustegevusloa taotlus radioaktiivse aine Eesti Vabariiki sisseveoks riigist, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, või Eestist väljaveoks riiki, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik, esitatakse taotlus infosüsteemis KOTKAS.

Kiirgustegevusloa andmine otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohaste taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja kiirgustegevusloa taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Sisse- ja väljavedu riiki, mis on Euroopa Liidu liikmesriik

Kiirgusallikate vedu Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on reguleeritud Euroopa Nõukogu 8. juuni 1993 määrusega (EURATOM) nr 1493/93 radioaktiivsete ainete vedude kohta ühest liikmesriigist teise. Määrust kohaldatakse kinniste kiirgusallikate ja muude kiirgusallikate ühest liikmesriigist teise vedamise suhtes.

Kinniste kiirgusallikate väljaveoks Euroopa liidu liikmesriiki, peab saatja veenduma, et kiirgusallika saajal on selleks olemas eelnev kirjalik deklaratsioon. Deklaratsioonis kinnitab saaja, et järgib sihtliikmesriigis kõiki kehtestatud sätteid ja sellist liiki kiirgusallikate kasutamise riigisiseseid nõudeid. Deklaratsioon saadetakse kinnitamiseks kiirgusallika saaja liikmesriigi pädevale asutusele.

Kinniste kiirgusallikate sisseveoks Euroopa liidu liikmesriigist koostab kiirgusallika saaja või selle volitatud esindaja deklaratsiooni ja saadab deklaratsiooni paberil 3 eksemplaris Keskkonnaametile kinnitamiseks aadressile Keskkonnaamet, kliima- ja kiirgusosakond, Kopli 76, 10416 Tallinn.

Keskkonnaamet tunnustab teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis väljastatud kiirgustegevusluba, kui ettevõtja soovib teostada Eestis kiirgustegevust piiratud ajaperioodil. Tunnustus antakse kuni kolmeks aastaks.

Kui ettevõtja on registreeritud teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ning talle on seal väljastatud kiirgustegevusluba, esitab ettevõtja Eestis teenuse osutamiseks Keskkonnaametile tegevusloa tunnustamiseks taotluse järgmiste andmete ja dokumentidega:

 • taotleja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
 • kavandatava kiirgustegevuse kirjeldus;
 • koopia asukohariigis pädeva asutuse väljastatud kiirgustegevusloast, mis on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostilliga), kui välisleping ei sätesta teisiti;
 • kiirgustegevusloa eestindus, mille on teinud vandetõlk või mis on notariaalselt kinnitatud;
 • väljavõte asukohamaa äriregistri registreerimiskaardist;
 • kiirgustegevuse asukoht ja ajaperiood Eestis;
 • Eesti-poolse tellija esindaja kontaktandmed;
 • andmed kiirgustöötajate, nende erialase väljaõppe ja isikudooside seire kohta;
 • muud andmed, mis on vajalikud kiirgusohutuse hindamiseks.

Tunnustamise taotlus esitatakse:

 •  Kopli 76, 10416 Tallinn
 • info@keskkonnaamet.ee
 • Tunnustamise taotluse esitamiseks võib kasutada ka alltoodud vormi:

  Kiirguseksperdina tohib tegutseda sellekohase tunnistuse saanud või tunnustatud füüsiline isik.

  Kiirgusekspert on isik, kes nõustab oma teadmiste ja oskuste ulatuses kiirgustegevusloa omajaid ja muid isikuid muu hulgas järgmistes valdkondades:

  • kiirgustegevuseks mõeldud rajatiste projekteerimisel kiirgusohutusnõuete arvestamine;
  • kiirgustegevuskohas töökohtade liigitamine kontrolli- ja jälgimisaladeks;
  • kiirgustegevuskoha seireprogrammid;
  • kaitsevahendid ja mõõteseadmed, kaasa arvatud nende valik ja kontrollimine;
  • kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimise süsteemi koostamine;
  • radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemine;
  • riskianalüüs ja kiirgushädaolukorra lahendamise planeerimine;
  • kiirgustöötajate ja kiirgusohutuse spetsialistide koolitamine;
  • uue või kohandatud kiirgusallika kasutuselevõtt.

  Tunnustatud kiirguseksperdid:

  • Priit Ruuge,                                            info@kiirgusohutus.ee

  Kiirguseksperdi tunnistus nr 15, välja antud 28.05.2020 ja kehtib viis aastat. Tunnistus annab õiguse kiirguseksperdina tegutsemiseks kiirgustöötajate ja kiirgusohutusspetsialistide koolitamise ja täiendkoolitamise ning meditsiinirakenduste valdkonnas.

  • Eduard Gerškevitš,                             eduardger@yahoo.uk

  Kiirguseksperdi tunnistus nr 16, välja antud 19.10.2020 ja kehtib viis aastat. Tunnistus annab õiguse kiirguseksperdina tegutsemiseks kiirgustöötajate ja kiirgusohutusspetsialistide koolitamise ja täiendkoolitamise ning meditsiinirakenduste ja kiirendite kasutamise valdkondades.

  Kiirguseksperdi tunnistuse taotlemiseks tuleb esitada:

  • taotlus - vorm (PDF);
  • koopia kõrgharidust tõendavast dokumendist;
  • Keskkonnaministri 27.10.2016 määruse nr 45 lisas 1 (PDF) esitatud õppekava läbimist, muud erialast kvalifikatsiooni, kiirgusohutusalase koolituse või täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid ;
  • kiirgustöötajate ja kiirgusohutuse spetsialistide koolitamise ja täienduskoolitamise valdkonna tunnistuse taotlemisel andmed kasutatava õppematerjali kohta, sealhulgas loengute ja ülesannete koopiad, tarkvara ja praktiliste tööde kirjeldused;

  Kiirguseksperdi tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõiv.

  Allkirjastatud taotlus koos lisadokumentidega esitatakse:

  • Kopli 76, 10416, Tallinn
  •  info@keskkonnaamet.ee

  Kiirguseksperdina võib töötada ka välisriigi kutsekvalifikatsiooni omandanud isik, kui tema kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõike 2 kohaselt on pädev asutus Keskkonnaamet.

  Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus

  Kiirgusohutuse spetsialist on asjaomase kiirgustegevusega seotud kiirguskaitse küsimustes tehniliselt pädev isik, kelle kiirgustegevusloa omaja võib määrata kiirgusohutusnõuete täitmise korraldajaks ettevõttes.

  Sõltuvalt kiirgustegevuse laadist võib kiirgusohutuse spetsialist täita muu hulgas järgmisi tööülesandeid:

  • tagada, et kiirgustöid tehakse kiirgustööeeskirjas ettenähtud nõuete kohaselt;
  • kontrollida töökoha seire kava rakendamist;
  • säilitada kõiki kiirgusallikaid käsitlevaid asjakohaseid andmeid;
  • regulaarselt hinnata ohutus- ja hoiatussüsteemide toimimist;
  • kontrollida kiirgustöötaja isikudooside seire kava rakendamist;
  • kontrollida kiirgustöötaja tervisekontrolli kava rakendamist;
  • tutvustada uutele töötajatele kiirgustööeeskirju ja -juhendeid;
  • koostada kiirgustegevusega seotud tööplaane või osaleda nende koostamisel;
  • esitada juhtkonnale aruandeid;
  • osaleda avariikiirituse olukorra ennetamises ja sellele reageerimiseks valmisoleku korraldamises;
  • juhendada kiirgustöötajaid ja korraldada nende koolitust;
  • teha koostööd kiirguseksperdiga.

  Kui tegemist on suure ohuga kiirgustegevusega või kiirgustegevusloa omajal on rohkem kui kümme kiirgustöötajat, on kiirgusohutuse spetsialisti määramine kohustuslik.

  Kiirgusohutuse spetsialisti määramine ei vabasta kiirgustegevusloa omajat vastutusest kiirgusohutuse tagamise eest.

  Kiirgustöötaja on kiirgustegevusloa omajaga töö- või teenistussuhtes olev isik, sealhulgas välistöötaja, kes saab tööl käesoleva seadusega reguleeritud kiirgustegevuse käigus kiiritust ja kelle saadud kiirgusdoos ületab või võib ületada elanikule kehtestatud doosi piirmäärasid.

  Kiirgustöötajate kategooriad on:

  • A-kategooria kiirgustöötaja, kes võib saada suurema efektiivdoosi kui kuus millisiivertit;
  • B-kategooria kiirgustöötaja, kes on kiirgustöötaja, keda ei liigitata A-kategooriasse.

  Keskkonnaministri määrus nr 57 Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded

  Taotlused

  Menetlusse võtmiseks vajalike dokumentide minimaalne koosseis valdkondade järgi.

  Vaata lähemalt - Taotlused

   

  Kiirgustegevusloa omaja täpsemad kohustused ja tingimused on väljatoodud igas kiirgustegevusloas eraldi, erinevad tingimused ja sealsed kohustused sõltuvad kiirgustegevuse eripärast. 

  Kiirgusohutus on tagatud, kui järgitakse kolme põhiprintsiipi:

  • kiirgustegevuse põhjendamine - tõendades, et kiirgustegevusest saadav kasu ületab kahju
  • kiirituse optimeerimine
  • kiiritusel saadava doosi piiramine.

  Kiirgusallika kasutamisel on oluline järgida tootjapoolset kasutusjuhendit ja muid asjakohaseid tehnilisi juhendeid, et tagada kiirgusallika, töötajate ja muude isikute ohutus.

  Füüsilise kaitse eesmärk on tagada ehituslikud, tehnilised ja töökorralduslikud meetmed kiirgusallika ebaseadusliku eemaldamise ohu ennetamiseks ja tõkestamiseks.

  Kiirgustegevusloa omaja on kohustatud välja töötama ja rakendama kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis tagab õigusaktides sätestatud nõuete ning kiirgustegevusloaga määratud tingimuste täitmise.

  Kiirgustegevusloa omaja korraldab kiirgustöötajate isikudooside seire ning seireandmete esitamise doosiregistrisse. 

  • A-kategooria kiirgustöötajate isikudooside seire töökohal on pidev ja kontrollimine toimub vähemalt üks kord kuus.
  • B-kategooria kiirgustöötajate isikudooside seire peab olema piisav näitamaks, et töötaja on liigitatud B-kategooriasse õigesti.
  • Kiirgustöötajate isikudooside hindamise juhend

  Kiirgustegevusloa omaja tagab kiirgustöötajale töö iseloomu ja töökoha tingimusi arvestava:

  • kiirgusohutusalase esmase koolituse kuue kuu jooksul alates tööle asumisest ning edaspidi täienduskoolituse üks kord viie aasta jooksul
  • esmase juhendamise enne kiirgustegevuse alustamist ja edaspidi korduva juhendamise üks kord aastas mõõduka ja suure ohuga kiirgustegevuse puhul ning vajadusel täiendava juhendamise.

  Kiirgustegevusloa omaja korraldab:

  • A-kategooria kiirgustöötaja tervisekontrolli enne tööle asumist ja edaspidi üks kord aastas
  • B-kategooria kiirgustöötaja tervisekontroll töötervishoiu- ja ohutuse seaduses sätestatud korras
  • kiirgustöötaja viivitamatu erakorralise tervisekontrolli juhul kui on toimunud doosipiirmäärade ületamine

  Kiirgustegevusloa omaja tagab kiirgusallikate ja radioaktiivsete jäätmete inventuuri ning asjakohase kiirgusseire.

  Loa andjale esitatakse üks kord aastas 1. märtsiks:

  • kokkuvõte kiirgustöötaja aastase saadud kutsekiirituse doosi kohta. Isikudooside hindamiseks arvutuslikul meetodil vaata kiirgustöötajate isikudooside hindamise juhendit
  • kiirgusallikate inventuuri aruanne
  • radioaktiivsete jäätmete ja heitmete inventuuri aruanne
  • kiirgusallika kontrolli- ja/või jälgimisala kiirgusseire tulemused vastavalt kiirgustegevusloas esitatud tingimustele
  • ja muud loaga sätestatud aruanded.

  Kiirgustegevusloa omaja teavitab Keskkonnaametit viivitamata:

  • kiirgusallika kadumisest ja vargusest
  • kiirgustegevuse käigus toimunud juhtumist või avariist, mille tagajärjel on kiirgustöötaja või elanik saanud piirmääradest suurema kiirgusdoosi.

  Viimati uuendatud 21.10.2021